Tabellen overheidsfinanciën januari t/m november 2022 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Onlangs zijn de Tabellen Overheidsfinanciën januari – november 2022 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics January – November 2022’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 6 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot en met ...
LEES VERDER

Armoedegrens vastgesteld op SRD 5.428 voor een volwassene (Suriname)

De regering van Suriname heeft in een vergadering van 1 maart 2023 besloten om de armoedegrens per december 2022 vast te stellen op SRD 5.428,- voor een volwassene. Dit heeft de Communicatie Unit van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) bekendgemaakt met een persbericht dat is geplaatst op de website van de overheid van Suriname. Verder uit het persbericht: De regering heeft hiermee het voorstel met betrekking tot ...
LEES VERDER

Definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2022, voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2023 en aangiftebiljet vermogensbelasting 2023 op website belastingdienst (Suriname)

Onlangs zijn op deze overzichtspagina van de website van de Belastingdienst Suriname de volgende aangiftebiljetten geplaatst: de definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2022, respectievelijk voor natuurlijke personen (NP) en voor lichamen (L); de voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2023, respectievelijk voor natuurlijke personen (NP) en voor lichamen (L); en het aangiftebiljet Vermogensbelasting voor het jaar 2023. Hierbij attenderen wij u op de gepubliceerde aangiftebiljetten. CFN-artikelnummer 20230307-3 BRONDOCUMENT (link ...
LEES VERDER

Surinaamse Orde van Advocaten op bezoek bij de President (Suriname)

De regering erkent de democratie, de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting en is er voorstander van dat de rechtsstaat niet alleen in al haar facetten functioneert, maar dat ook de instituten die hier deel van uitmaken beschermd en versterkt worden. De rol die de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) hierin speelt is bijzonder belangrijk. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, het nieuwsberichtenkanaal van de ...
LEES VERDER

Registratie koopkrachtversterking van start ten behoeve van kwetsbare huishoudens (Suriname)

De Project Implementatie Unit (PIU) van het Kabinet van de President en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) hebben een aanvang gemaakt met de fysieke registratie voor koopkrachtversterking ten behoeve van kwetsbare huishoudens. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, het nieuwsberichtenkanaal van de Communicatiedienst Suriname (CDS). Zie hierover ook dit nieuwsbericht en dit nieuwsbericht in De Boodschap. Het startsein heeft op maandag 27 februari ...
LEES VERDER

Douanebond en regering buigen zich over gemaakte afspraken, ook gesproken over herstructurering van de douanedienst (Suriname)

De leiding van de douanebond en de regering hebben van gedachten gewisseld over eerder gemaakte afspraken. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, het nieuwsberichtenkanaal van de Communicatiedienst Suriname (CDS) en een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. Verder uit die nieuwsberichten: Tijdens een ontmoeting op het Kabinet van de President heeft bondsvoorzitter Joyce de Vlugt de regering om voortvarendheid gevraagd ...
LEES VERDER

SCBA stelt voor een vast percentage van de belasting terug te storten voor exporteurs (Suriname)

Tijdens een ontmoeting van vertegenwoordigingen uit het bedrijfsleven met President Santokhi, heeft Ma Xingrui van de SCBA (Suriname Chinese Business Alliance) voorgesteld de economische crisis aan te pakken door export te stimuleren, bijvoorbeeld door een vast percentage van de belasting terug te storten voor exporteurs ‘zoals dat in China gedaan wordt’. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, het nieuwsberichtenkanaal van de Communicatiedienst Suriname (CDS) ...
LEES VERDER

Vereniging van Winkeliers bespreekt punten van zorg inzake de BTW met de regering (Suriname)

Tijdens een onderhoud dat het bestuur van de Vereniging van Winkeliers (VvW) heeft gehad met de regering, heeft Financiënminister Raghoebarsing over het zorgpunt van de vereniging inzake de belasting toegevoegde waarde (BTW) gezegd dat de voorbereiding om de BTW te implementeren inderdaad beter had gemoeten. “De Belastingdienst heeft wel meer dan dertig gesprekken gevoerd met verschillende organisaties. Vooraf kan je het systeem uitleggen, maar in de uitvoering kom je praktische ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake verzoeken om voor de BTW de administratie in vreemde valuta te mogen voeren (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een bekendmaking geplaatst over de administratie in vreemde valuta. Uit de tekst van de bekendmaking kan worden afgeleid dat het gaat om het voeren van de boekhouding in een vreemde valuta (USD of Euro) voor doeleinden van de BTW. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de bekendmaking op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. Ondernemers kunnen op verzoek en ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake verzoeken om te worden aangemerkt als een fiscale eenheid voor de BTW (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een bekendmaking geplaatst over de wijze van het doen van een verzoek om te worden aangemerkt als een fiscale eenheid voor de BTW. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de bekendmaking op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. Ondernemers kunnen verzoeken om te worden aangemerkt als fiscale eenheid voor de BTW door digitaal (per e-mail) een verzoek in te ...
LEES VERDER

Minister Raghoebarsing: ‘In plaats van de belastingen bij de loontrekkers te innen, wordt gekeken naar niet-traditionele gebieden waar het gehaald kan worden’ (Suriname)

“In plaats van de belastingen bij de loontrekkers te innen, wordt gekeken naar de niet-traditionele gebieden waar het gehaald kan worden”. Dit heeft minister Raghoebarsing van Financiën en Planning tijdens de behandeling van de Staatsbegroting 2023 in het parlement gezegd, zo staat in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, het nieuwsberichtenkanaal van de Communicatiedienst Suriname (CDS). Volgens de minister wenst President Santokhi daar ook richting aan te geven ...
LEES VERDER

Nationaal Compliance Congres afgesloten met aanbevelingen aan de regering (Suriname)

Op 20, 21 en 22 februari jl. heeft het Nationaal Compliance Congres (NCC 2023) plaatsgevonden. Het congres, dat voor het derde achtereenvolgende jaar is georganiseerd door TABTO Group N.V. en waaraan zowel ‘fysiek’ als ‘virtueel’ kon worden deelgenomen, streeft naar het creëren dan wel het verhogen van het compliance bewustzijn binnen de Surinaamse samenleving. De organisatie is ingenomen met het feit dat, ondanks de hectische periode waarin Suriname zich momenteel ...
LEES VERDER

Minister Raghoebarsing legt tijdens behandeling Staatsbegroting 2023 in het parlement de nadruk op de hervorming van de Belastingdienst: wederopbouw capaciteit en transformatie van de dienst door middel van automatisering, aanpassing Asycuda-systeem en instelling semi-autonome inningsinstantie (Suriname)

Op donderdag 16 februari jl. is de openbare vergadering van De Nationale Assemblée inzake de ontwerpwet Staatsbegroting 2023 voortgezet met de eerste ronde voor de regering waarbij de regering toelichting heeft gegeven op de ontwerpbegroting en kon ingaan op de door het parlement gestelde vragen. Deze eerste ronde voor de regering werd deze week verder voortgezet. Op maandag 20 februari jl. is Minister Raghoebarsing van Financiën en Planning aan het ...
LEES VERDER

Parlementaire behandeling Staatsbegroting 2023: belastingramingen, fiscaal beleid en nieuwe belastingwetgeving (Suriname)

Deze week en vorige week heeft De Nationale Assemblée tijdens verschillende zittingen van een openbare vergadering de ontwerpwet houdende vaststelling van de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2023 (Wet Staatsbegroting 2023) behandeld (klik hier voor de nota van wijzigingen op de ontwerpwet). De ontwerpwet Staatsbegroting 2023 werd op 29 september 2022 door de regering aan De Nationale Assemblée aangeboden (zie dit artikel in het CFN van ...
LEES VERDER

Marita Wijnerman aangesteld als waarnemend directeur der belastingen. Minister geeft duidelijkheid over positie Kalaykhan (Suriname)

Per 15 februari 2023 is mevrouw Marita Wijnerman tijdelijk belast met de waarneming als directeur der Belastingen op het ministerie van Financiën en Planning. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname. De aanstelling van mevrouw Wijnerman is gedaan nadat er onduidelijkheid ontstond omtrent de positie van de heer Ismael Kalaykhan die in 2020 werd aangetrokken als projectleider bij het directoraat Belastingen, en ...
LEES VERDER

Ontwerpwet wijziging Wet Accijns Alcoholvrije Dranken voor het accijnsvrij maken van water gereed voor plenaire behandeling door De Nationale Assemblée (Suriname)

De ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Accijns Alcoholvrije Dranken (S.B. 1994 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 27) is klaar om te worden behandeld in de plenaire openbare vergadering van De Nationale Assemblée (DNA). Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van DNA. Dit is besloten in de commissievergadering op donderdag 16 februari 2023. Eerst zal nog een eindverslag worden uitgebracht, aldus de ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst over ‘aftrekverzoeken omzetbelasting’ ter zake van in 2022 betaalde omzetbelasting bij de aankoop of invoer van goederen die nu BTW-belast worden doorverkocht of gebruikt (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een bekendmaking geplaatst over de wijze waarop een aftrekverzoek voor de Omzetbelasting kan worden gedaan ingeval ondernemers aanspraak maken op aftrek van Omzetbelasting die in 2022 is betaald bij de aankoop of invoer van goederen maar nu belast met Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) worden verkocht of gebruikt. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de bekendmaking op de fb-pagina ...
LEES VERDER

Raad van Vakcentrales in Suriname wil een onder-ministerie voor de BTW en vindt effectievere inning van belasting vanuit de goudsector en de overige exportsectoren van belang (Suriname)

Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) wil dat er een onder- ministerie komt met betrekking tot de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Dit vanwege de complexiteit van de implementatie van deze wet. Dit heeft Ravaksur voorgesteld aan President Santokhi van Suriname, zo  staat in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. Volgens Armand Zunder, woordvoerder van de Ravaksur, is herstel en verbetering van de koopkracht onder ...
LEES VERDER

Belastingdienst organiseert BTW-infosessie voor inwoners, ondernemers, belastingconsulenten, belastingadviseurs en medewerkers van administratiekantoren te Nickerie (Suriname)

De Belastingdienst Suriname organiseert op woensdag 15 februari 2023 te Nickerie een informatiesessie over de BTW voor inwoners, ondernemers, belastingconsulenten, belastingadviseurs en medewerkers van administratiekantoren. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Hierbij attenderen wij (red. CFN) u op deze uitnodiging van de belastingdienst. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de flyer op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. De informatiesessie wordt gehouden op ...
LEES VERDER

Wet Fiscale Jurisdictie in het Staatsblad (Suriname)

Op 1 februari 2023 is de Wet van 1 februari 2023, houdende nadere bevestiging van het gebied waarover Suriname bevoegd is regels te stellen met betrekking tot de heffing van verschillende belastingen (Wet Fiscale Jurisdictie), uitgegeven en afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2023, no. 19 (S.B. 2023 no. 19). Deze wet is met ingang van 1 februari 2023 in werking getreden (zie artikel 3, derde lid ...
LEES VERDER

Online portaal Belastingdienst Suriname uitgebreid (Suriname)

Op maandag 30 januari 2023 heeft een upgrade plaatsgevonden van het online portaal van de Belastingdienst Suriname. De upgrade zorgt voor meer mogelijkheden binnen het portaal. Tijdens de werkzaamheden was het portaal gedurende anderhalve dag niet toegankelijk voor interne en externe gebruikers. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Verder uit het nieuwsbericht: Het portaal van de ...
LEES VERDER

Belastingdienst informeert internationale vertegenwoordigingen over BTW (Suriname)

Op vrijdag 27 januari jl. heeft de Belastingdienst Suriname in de vergaderzaal van het ministerie van BIBIS een informatiesessie belegd voor het diplomatieke korps, consulaten en internationale organisaties over de per 1 januari 2023 ingevoerde Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Verder uit het nieuwsbericht: Daarbij is onder meer besproken ...
LEES VERDER

Ontwerp Wet Fiscale Jurisdictie aangenomen door De Nationale Assemblée (Suriname)

De ontwerpwet houdende nadere bevestiging van het gebied waarover Suriname bevoegd is regels te stellen met betrekking tot de heffing van verschillende belastingen (Wet Fiscale Jurisdictie) is gisteren, maandag 30 januari 2023, door De Nationale Assemblée aangenomen met algemene 41 stemmen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. De onderhavige ontwerpwet werd eind december 2022 door de President van de Republiek Suriname aangeboden aan ...
LEES VERDER

Deviezencommissie benadrukt noodzaak ordenen deviezenverkeer (Suriname)

De Deviezencommissie van Suriname heeft naar aanleiding van een in de lokale media verschenen bericht van het Korps Politie Suriname bekendgemaakt dat het blijkens de Algemene Beschikking no. 225 d.d. 31 augustus 2022 noodzakelijk is gebleken om het binnenlands en grensoverschrijdend deviezenverkeer verder te ordenen in het kader van het bevorderen van de monetaire rust en stabiliteit. Zo staat in een artikel op de website van de Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van ...
LEES VERDER

Retentie Monitoring Unit geïnstalleerd (Suriname)

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft op dinsdag 10 januari jl. de Retentie Monitoring Unit (RMU) geïnstalleerd. Dit is bekend gemaakt met een artikel in de Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Deze unit moet erop toezien dat alle verdiende vreemde valuta uit exporten naar Suriname komen (repatriëren) en dat een deel daarvan beschikbaar komt voor de economie (retentie) bijvoorbeeld voor de import van medicamenten, brandstof ...
LEES VERDER

Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Accijns Alcoholvrije Dranken aangeboden aan De Nationale Assemblée (Suriname)

Bij brief d.d. 21 december 2022 heeft de President van de Republiek Suriname de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Accijns Alcoholvrije Dranken (S.B. 1994 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 27) aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA), ter griffie van DNA ingeboekt met dagtekening 28 december 2022. Over de ontwerpwet is deze week ook al een ‘spoedvergadering’ van de commissie van rapporteurs belegd. Tijdens deze ...
LEES VERDER

Vanwege grote interesse: extra informatiesessie van de Belastingdienst Suriname voor belastingconsulenten op dinsdag 24 januari inzake de machtigingsprocedure in het BTW-aangifteportaal en een demonstratie van de online BTW-aangifte (Suriname)

Vanwege de grote interesse, is door de Belastingdienst Suriname op dinsdag 24 januari 2023 (morgen) een extra informatiesessie ingepland voor belastingconsulenten, belastingadviseurs en medewerkers van administratiekantoren over de machtigingsprocedure van het online portaal voor de BTW-aangiften. Ook zal er een demonstratie worden gegeven van het online doen van BTW-aangiften. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Hierbij attenderen wij (red. CFN) u op deze bekendmaking van de ...
LEES VERDER

Maandag 23 januari en dinsdag 24 januari informatiesessies van de Belastingdienst Suriname voor ondernemers met een demonstratie van de online BTW-aangifte (Suriname)

De Belastingdienst Suriname organiseert op maandag 23 januari (vandaag) en dinsdag 24 januari (morgen) een informatiesessie voor BTW-geregistreerde ondernemers met een demonstratie van de BTW-aangifte in het online portaal. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Hierbij attenderen wij (red. CFN) u op deze uitnodiging van de belastingdienst. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de flyer op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. De ...
LEES VERDER

Beleefdheidsbezoek Nederlandse Minister voor Rechtsbescherming aan de President van het Hof van Justitie van Suriname (Suriname)

Op dinsdag 20 december 2022 heeft de Nederlandse Minister van Rechtsbescherming, dhr. Franciscus (Franc) Weerwind, met functionarissen van zijn departement een beleefdheidsbezoek gebracht aan de President van het Hof van Justitie van Suriname, mr. Iwan Rasoelbaks. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Hof van Justitie van Suriname. De ontmoeting vond plaats in de zittingszaal van het Hof van Justitie. Bij de ontmoeting waren vanuit het ...
LEES VERDER

Voorzitter van de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak op werkbezoek bij de President van het Hof van Justitie van Suriname (Suriname)

Vanaf maandag 9 januari 2023 heeft de Voorzitter van de (Nederlandse) Raad voor de Rechtspraak, dhr. mr. Hendrik Naves, een werkbezoek afgelegd bij de President van het Hof van Justitie Suriname, dhr. mr. Iwan Rasoelbaks, in het kader van de voortzetting van de samenwerking die reeds in werking is tussen de Raad voor de Rechtspraak en het Hof van Justitie van Suriname. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de ...
LEES VERDER