Flyer belastingdienst over nieuwe tarieven- en vrijstellingenbijlagen na wijziging Wet BTW van 5 september 2023 (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een post geplaatst over de wijziging bij wet van 5 september 2023 van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 waarbij de bijlagen van de Wet BTW aangepast, waardoor er nieuwe tarieven en vrijstellingen gelden voor de verschillende goederen, diensten en prestaties. Daarbij is ook een flyer geplaatst met een overzicht van de nieuwe bijlagen (klik hier om rechtstreeks naar die ...

RvC van Suriname Investment Trade Agency formeel geïnstalleerd. SITA gaat investeerders helpen met o.a. vergunningen, benodigde grond, belastingfaciliteiten en bekendheid met lokale wetten (Suriname)

President Santokhi heeft op 12 september 2023 de raad van commissarissen voor Suriname Investment Trade Agency (SITA) formeel geïnstalleerd, op grond van een Staatsbesluit dat reeds in 2021 was goedgekeurd. De installatie heeft plaatsgevonden op het Kabinet van de President. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtendienst van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Verder uit het nieuwsbericht: Suriname Investment Trade Agency (SITA) is ...

Nadere wijziging Wet BTW in het Staatsblad (Suriname)

Op 5 september 2023 is de Wet van 5 september 2023, houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143), zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022 (S.B. 2022 no. 148), uitgegeven in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2023, no. 126 (S.B. 2023 no. 126). Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. Het onderhavige initiatiefwetsvoorstel ...

Regering keurt tariefswijzigingen houtretributie goed. Ook vaststelling tarieven voor keuring van uitvoer van houtproducten, voor concessierechten en voor exploratievergoedingen (Suriname)

De regering van Suriname heeft onlangs nieuwe tarieven goedgekeurd voor de retributie op hout en de keuring van houtproducten. Deze tariefswijzigingen zijn bedoeld om de houtindustrie te reguleren en de duurzame exploitatie van houtbronnen te ondersteunen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De goedgekeurde tarieven voor houtretributie zijn als volgt: “1. Tarieven voor houtsoorten, met uitzondering van letterhout: a. Gewonnen ...

Alle gebruikers van Asycuda moeten zich opnieuw registreren in verband met de upgrading van het systeem (Suriname)

In verband met de upgrading van het Asycuda-systeem bij de Douane, moeten alle gebruikers die toegang hebben tot het Asycuda-systeem zich opnieuw registreren via een nieuw registratieformulier. Gebruikers die zich niet registreren zullen na de upgrade geen toegang meer hebben tot het systeem. Zo staat in een bekendmaking op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname (klik hier om rechtstreeks naar de bekendmaking op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan) ...

Wetten inzake kansspelen met enkele belastingwijzigingen aangenomen door De Nationale Assemblée (Suriname)

Op dinsdag 5 september jl. heeft De Nationale Assemblée drie wetten aangenomen die te maken hebben met kansspelen. Het betreft de Wet Hazardspelen, de wet inzake nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet Casinobelasting 2002 en de Loterijwet. Dit is bekendgemaakt met dit nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname en met dit nieuwsbericht op de website van De Nationale ...

Nadere wijziging Wet BTW aangenomen door DNA (Suriname)

Op vrijdag 1 september 2023 is de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143), zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022, (S.B. 2022 no. 148), door De Nationale Assemblée aangenomen met 26 stemmen voor en 12 tegen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. Klik hier om naar ...

Regeringsraad in aanloop naar de evaluatie van het IMF-programma: ‘Doelen voor de btw zijn niet volledig behaald, huidige benaderingen moeten grondig worden herzien’ (Suriname)

Tijdens de Regeringsraadvergadering (RRV) van woensdag 30 augustus 2023 is onder andere gesproken over de uitvoering van de belasting over de toegevoegde waarde (btw). Zo staat in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtendienst van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Tijdens de RRV is geconstateerd dat de doelen voor de btw niet volledig zijn behaald. Om de doelstellingen alsnog te behalen ‘zullen de huidige benaderingen grondig herzien ...

Controleambtenaren belastingdienst begonnen met bedrijfsbezoeken inzake de BTW (Suriname)

Controleambtenaren van de Belastingdienst Suriname zijn begonnen met het afleggen van bedrijfsbezoeken inzake de BTW (belasting over de toegevoegde waarde). Daarbij zal informatie worden verstrekt over de BTW en zullen ondernemers worden aangespoord om zich conform de wet BTW 2022 bij de belastingdienst te registreren. Zo staat in een bekendmaking op de Facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. In de bekendmaking wordt aangegeven dat tijdens de bezoeken de volgende bescheiden ter ...

Hoofdkantoor Douane wordt afgebouwd (Suriname)

Het hoofdkantoor van de douane wordt afgebouwd. Hiertoe heeft op donderdag 3 augustus 2023 de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst plaatsgevonden tussen het ministerie van Openbare Werken (OW) en degene die met project belast zal zijn. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS), en met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De werkzaamheden ...

Werkgroep Upgrading Asycuda System ingesteld (Suriname)

President Santokhi heeft op dinsdag 8 augustus 2023 de werkgroep ‘Upgrading Asycuda System, Automated System for Customs Data’, ingesteld voor de duur van 12 maanden. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. Dit team moet ervoor zorgdragen dat het verouderd systeem welke thans gehanteerd wordt op de Jules Sedney Haven (voorheen Nieuwe Haven) geüpgraded wordt. Dit zal ook ervoor zorgen dat de ...

Nota Overheidsfinanciën mei 2023: belastingaangelegenheden (Suriname)

Op 4 augustus 2023 is de Nota Overheidsfinanciën mei 2023 van het Ministerie van Financiën & Planning gepubliceerd. Deze nota verstrekt inzicht in de overheidsfinanciën van Suriname over de maand mei van 2023 en de ontwikkelingen met betrekking tot de overheidsontvangsten, overheidsuitgaven en financiering van Suriname. Algemeen De ontwikkelingen met betrekking tot de overheidsontvangsten, overheidsuitgaven en financiering van de Staat over de maand mei 2023 worden nader toegelicht in de ...

Tabellen overheidsfinanciën januari t/m mei 2023 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Onlangs zijn de Tabellen Overheidsfinanciën januari – mei 2023 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics January – May 2023’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 7 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot en met ...

Belastingwijzigingen in ontwerpwetten inzake het exploiteren van hazardspelen en loterijen: bepalingen inzake de casinobelasting, de loterijbelasting, de heffing van inkomstenbelasting en de heffing van invoerrechten (Suriname)

Bij schrijven d.d. 24 juli 2023 heeft de President van de Republiek Suriname een drietal wetsvoorstellen aangeboden aan De Nationale Assemblée (ter griffie van De Nationale Assemblée ingeboekt met dagtekening 25 juli 2023, met volgnummer 1273/’23): - het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot het exploiteren van hazardspelen (Wet Hazardspelen), alsmede nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet Casinobelasting 2002; - ...

Ontwerpwet nadere wijziging Wet BTW gisteren in eerste ronde behandeld tijdens een openbare vergadering van DNA. CvR vergaderde maandag met Directoraat der Belastingen over het traject van de ontwerpwet, het ‘assessment belastingsysteem’, evaluatierapporten eerste zes maanden alsmede over Asycuda (Suriname)

De commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée voor de ontwerpwet (initiatiefvoorstel van wet) houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde heeft op maandag 21 augustus 2023 een bespreking gehouden met stakeholders. Voor deze bespreking werden de vertegenwoordigers van het Directoraat der Belastingen aangehoord. Daarbij zijn onder meer het ‘assessment belastingssysteem’, de evaluatierapporten van de eerste zes maanden, het Asycuda-systeem en het traject naar de behandeling in ...

Commissie Evaluatie BTW ingesteld (Suriname)

Op donderdag 27 juli 2023 heeft minister Raghoebarsing van Financiën & Planning de ‘Commissie Evaluatie BTW’ ingesteld. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De instelling van deze commissie vloeit voort uit de op 1 januari 2023 in werking getreden Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022. Hierbij is bepaald dat er een commissie dient te komen voor zowel de implementatie, de ...

Nota Overheidsfinanciën april 2023: belastingaangelegenheden uitgelicht (Suriname)

Op 24 juli 2023 is de Nota Overheidsfinanciën april 2023 van het Ministerie van Financiën & Planning gepubliceerd. Deze nota verstrekt inzicht in de overheidsfinanciën van Suriname over de maand april van 2023 en de ontwikkelingen met betrekking tot de overheidsontvangsten, overheidsuitgaven en financiering van Suriname. Algemeen In de nota wordt aangegeven dat de niet-belasting ontvangsten met ruim 53% zijn toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Het aandeel ...

Tabellen overheidsfinanciën januari t/m april 2023 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Deze week zijn de Tabellen Overheidsfinanciën januari – april 2023 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics January – April 2023’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 7 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot en ...

Vrijstellingenbeleid rechten bij invoer van bedrijfsmiddelen met drie maanden verlengd (Suriname)

Vooruitlopend op een evaluatie van het algehele vrijstellingenbeleid, is de beschikking inzake de tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten bij de invoer van bedrijfsmiddelen door bedrijven in verschillende sectoren, onder door de Minister van Financiën & Planning te stellen voorwaarden, voor drie (3) maanden verlengd ingaande per 17 juli 2023. Zo is door het Ministerie van Financiën & Planning bekendgemaakt. De bekendmaking van 14 juli 2023 is op 17 juli 2023 ...

Verhoging Algemene Oudedagsvoorziening, Algemene Kinderbijslag en Financiële Bijstand (Suriname)

Tijdens Regeringsraadvergadering van 12 juli 2023 is besloten de financiële steun voor ‘sociaal zwakkeren’ te verhogen. In dit kader zijn met ingang van 1 juli 2023 verhogingen doorgevoerd in de Algemene Oudedagsvoorziening, de Algemene Kinderbijslag (AKB), de Financiële Bijstand voor mensen met een beperking en de Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens. Dit blijkt uit een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De regering van Suriname geeft ...

Initiatiefvoorstel nadere wijziging BTW gericht op basisverbreding: verschuiving nultarief-prestaties naar vrijgestelde prestaties, naar 5%-belaste prestaties of naar het algemene tarief, algehele vrijstelling onderwijs en 10% voor elektrische motorvoertuigen (Suriname)

Zoals wij reeds in eerdere uitgaven van het CFN rapporteerden, is op 31 mei 2023 een initiatiefvoorstel houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde ingediend door de leden R. Aloema en E. Karto van De Nationale Assemblée (DNA). Inmiddels is het wetsontwerp zelf ook op de website van DNA geplaatst, vermoedelijk op 14 juli 2023. Hierbij attenderen wij u op dit document. Inmiddels hebben ook al ...

Commissie van rapporteurs heeft met Ministerie van F&P vergaderd over het initiatiefwetsontwerp houdende nadere wijziging Wet BTW: van actoren ontvangen feedback wordt doorgeleid naar het Ministerie (Suriname)

Op 13 juli 2023 heeft de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée (DNA) met de minister van Financiën en Planning, de heer Stanley Raghoebarsing, en zijn staf vergaderd over de (initiatief)ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterd S.B. 2022 no 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022, S.B. no. 148). Zo blijkt uit de agendering op ...

TABTO Group ondersteunt compliance transitie en lanceert ‘Know Your Costumer Solutions’ (Suriname)

Op dinsdag 5 juli 2023 heeft TABTO Group NV in samenwerking met Delta Capita de internationaal geaccepteerde ‘Know Your Costumer Solutions’ gelanceerd in Suriname. Dit houdt verband met de compliance transitie die de publieke sector en de private sector van Suriname momenteel ondergaan om te voorkomen dat het land door de CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) ‘geblacklist’ wordt. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van De ...

CARICOM en Central American Integration System (SICA) bekijken mogelijkheden voor ‘Partial Scope Agreements’, bijvoorbeeld door toekenning preferentiële marges op tarieven en opheffen non-tarifaire handelsbelemmeringen ter bevordering van handel in goederen van oorsprong (Suriname)

Op 26 juni 2023 heeft te Placencia, Belize, de ‘Economic and Political Dialogue between the Ministers of Foreign Affairs and Foreign Trade of the Caribbean Community (CARICOM) and the Central American Integration System (SICA)’ plaatsgevonden. Tijdens de vergadering hebben de ministers van de diverse landen het belang van samenwerking op het gebied van handel benadrukt alsook de collectieve aanpak van regionale en sub-regionale kwesties. Zo werd ook gesproken over eventuele ...

Belastingdienst nu te bereiken op verkort telefoonnummer 1960 (Suriname)

De Belastingdienst Suriname is nu te bereiken op het verkorte telefoonnummer: 1960. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Klik hier om rechtstreeks naar een bij de post geplaatste bekendmaking op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. In de bij de post geplaatste bekendmaking wordt aangegeven om dat verkorte telefoonnummer (1960) te bellen in de plaats van de telefoonnummers 425340/425373/425223 en vervolgens kan ...

Afdeling Juridische Zaken en Verdragen (Jurved) van het Ministerie van BIBIS begonnen met het proces tot digitalisering, herinrichting en verwetenschappelijking in het kader van modernisering en verdere professionalisering (Suriname)

Ingaande april 2023 heeft de afdeling Juridische Zaken en Verdragen (Jurved) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een aanvang gemaakt met het proces tot digitalisering en herinrichting van de afdeling. Dit proces – dat minimaal 1 jaar zal duren – moet geplaatst worden tegen de achtergrond van verdere modernisering c.q. verdere professionalisering van de afdeling. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene ...

‘4 Miljard aan belastingvrijstellingen’ (Suriname)

“Vandaag betalen we 8 tot 9 miljard aan salarissen op eigen kracht, 16 miljard aan sociale uitkeringen, subsidies aan bedrijfsleven, 4 miljard aan belastingvrijstellingen. We zien langzaam maar zeker resultaten van de offers. We zijn er nog niet, maar we komen wel.” Zo heeft Minister Raghoebarsing van Financiën en Planning aangegeven in het kader van de schuldherschikking en de wederopbouw van de bestuurlijke instanties van Suriname, volgens een nieuwsbericht in ...

IMF Executive Board concludes second review of the Extended Fund Facility for Suriname, allowing for an immediate disbursement equivalent to SDR 39.4 million. Broadening of the VAT base will provide the fiscal space for expanding social assistance programs and growth-enhancing investment (Suriname)

On Wednesday June 14, 2023, the IMF Executive Board completed the second review of the 36-month Extended Fund Facility (EFF) for Suriname, allowing for an immediate disbursement equivalent to SDR 39.4 million (about US$53 million), of which SDR 25.6 million would be for budget support. This has been announced in a news release (English) on the website of the IMF. Refer also to this news release (Dutch) and this news ...

Ontwerpwet houdende nadere wijziging Wet BTW besproken in commissievergadering van DNA (Suriname)

Op 12 juni 2023 heeft de Commissie van Rapporteurs van De Nationale Assemblée (DNA) vergaderd over de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterd S.B. 2022 no 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022, S.B. no. 148). Zo blijkt uit de agendering op de website van DNA. Het wetsvoorstel zelf is nog niet op de website van ...

Douane weer gestart met 2-jarige opleiding tot verificateur 2de klasse (Suriname)

De Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, de Douane van Suriname, is na 6 jaar weer begonnen met de opleiding tot verificateur 2de klasse. De start ervan vond plaats op dinsdag 6 juni jl. Na het afronden van deze twee jaar durende opleiding worden de douaneambtenaren benoemd tot ‘verificateur 2de klasse’. In totaal worden 17 douaniers, opgeleid tot verificateur. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap ...