CAft adviseert RMR tot geven van aanwijzing aan de ministerraad van Aruba. In het bericht aan de Staten constateert het college dat Aruba geen of onvoldoende opvolging geeft aan de gedane aanbevelingen waaronder die over compensatie van de LB-verlaging en verbetering van de belastingcompliance (Aruba)

Bij brief d.d. 14 juli 2022 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) de Staten van Aruba bericht dat het college op grond van artikel 12 lid 1 van de LAft de Rijkministerraad (RMR) op 13 juli 2022 heeft bericht met daarbij een gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing aan de ministerraad van Aruba (artikel 12 lid 2 van de LAft). Zie hierover ook dit persbericht d.d. 14 ...
LEES VERDER

Reactie Minister op artikel 15 lid 5 LAft-bericht van het CAft: o.a. over de aanbevelingen de LB-verlaging te compenseren en de belastingcompliance te verbeteren (Aruba)

Bij brief d.d. 29 juni 2022 aan het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba gereageerd op het bericht d.d. 10 juni 2022 van het CAft op basis van artikel 11 lid 5 van LAft waarbij het CAft reageerde op de reactie van de Minister op het door het CAft bij brief d.d. 10 mei 2022 uitgebrachte advies bij de vastgestelde Landsbegroting 2022 ...
LEES VERDER

Brief CAft inzake reactie Minister op advies bij vastgestelde Landsbegroting 2022, o.a. over aanbevelingen de LB-verlaging te compenseren, de belastingcompliance te verbeteren en de extra btw-baten in 2023 te onderbouwen (Aruba)

Bij brief d.d. 10 juni 2022 aan de ministerraad van Aruba – door tussenkomst van de minister van Financiën en Cultuur (de Minister) – heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) gereageerd op de reactie van de Minister op het door het CAft bij brief d.d. 10 mei 2022 uitgebrachte advies bij de vastgestelde Landsbegroting 2022. Op grond van de landsbegroting over 2022 zoals vastgesteld in de Landsverordening van 13 ...
LEES VERDER

CAft in advies bij de vastgestelde Landsbegroting 2022: compenseer verlaging LB met belastingverhoging of lastenverlaging, verbeter belastingcompliance, verwerk herstel belastingbaten en onderbouw extra baten uit de btw in 2023 (Aruba)

Bij brief d.d. 10 mei 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de vastgestelde Landsbegroting 2022. De Landsverordening van 13 april 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022 werd op 20 april 2022 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 51 (AB 2022 no ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2022 gepubliceerd (Aruba)

Op 20 april 2022 is de Landsverordening van 13 april 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 51 (AB 2022 no. 51). De landsverordening werd in de openbare vergadering van 5 april 2022 aangenomen door de Staten van Aruba. Tijdens de behandeling in de Staten werden nog twee nota’s van ...
LEES VERDER

Nota van wijziging op ontwerplandsbegroting 2022 ingediend (Aruba)

Op 30 maart 2022 zijn de Staten van Aruba begonnen met de behandeling van de ontwerpbegroting van het land voor het dienstjaar 2022. De ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-970) werd op 22 februari 2022 aangeboden aan de Staten (zie hierover ook dit nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba en dit artikel in het CFN ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 aangeboden aan de Staten: belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

Op 22 februari 2022 is de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-970) aangeboden aan de Staten van Aruba. Zie hierover ook dit nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Klik hier voor de Memorie van Toelichting (MvT) bij het ontwerp. Algemeen Op grond van het ingediende ontwerp bedragen de verwachte inkomsten van ca. Afl. 1.275 miljoen ...
LEES VERDER

MinFin met details over landsbegroting 2022, gaat ook in op CAft-advies om de tariefsverlaging loonbelasting terug te draaien of anderszins te compenseren in de begroting (Aruba)

Tijdens de wekelijkse persconferentie op 10 januari 2022 heeft de Minister van Financiën van Aruba, mevrouw Xiomara Maduro, details van de (ontwerp-)landsbegroting 2022 gedeeld met het publiek. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van de overheid (klik hier voor een link naar de Papiamentstalige versie van dat nieuwsbericht). De ontwerplandsbegroting zelf is, naar ons (red. CFN) beste weten, nog niet aangeboden aan de Staten van Aruba (status ...
LEES VERDER

CAft in advies bij ontwerpbegroting 2022: maak inzichtelijk hoe meerjarig invulling wordt gegeven aan de belastinghervormingen (waaronder de invoering van de BTW) en draai de LB-tariefsverlaging terug of compenseer met kostenbesparende en/of opbrengstverhogende maatregelen (Aruba)

Bij brief d.d. 29 november 2021 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2022 van het Land Aruba. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers- en aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB toont een financieringstekort van de collectieve sector van AWG 310 miljoen, hetgeen neerkomt op 5,5 procent van ...
LEES VERDER

Jaarverslag over 2020 van het Ministerie van Financiën en Planning: belastingcijfers en –aangelegenheden uitgelicht (Suriname)

Op 9 december 2021 is het jaarverslag over 2020 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname geplaatst op de website van het het Ministerie. Het thema van het jaarverslag is “Op weg naar een transparant jaarverslag”. Hierbij attenderen wij u op het jaarverslag en zetten wij dit naar u door. Zie over de aanbieding van het jaarverslag ook deze post op de facebookpagina van het Ministerie. Het jaarverslag geeft ...
LEES VERDER

Begroting 2022 van het openbaar lichaam Bonaire aangenomen met amendement (Bonaire)

Op 15 november 2021 is tijdens een openbare vergadering van de eilandsraad de Eilandsverordening tot vaststelling van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2022 vastgesteld. Klik hier om naar de oproep voor die vergadering op de website van de eilandsraad te gaan. De ontwerpbegroting is met inbegrip van één van de ingediende amendementen – namelijk “amendement I” – met meerderheid van stemmen (5 voor en 4 tegen) ...
LEES VERDER

Cft adviseert positief over de voorgestelde amendementen op de ontwerpbegroting 2022 van Bonaire (Bonaire)

Bij brief d.d. 12 november 2021 aan de voorzitter van het bestuurscollege heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de amendering van de ontwerpbegroting 2022 (OB) van het openbaar lichaam Bonaire. Op 20 augustus jl. ontving het Cft de OB voor het begrotingsjaar 2022, met het verzoek hier op basis van artikel 17 lid 3 van de Wet FinBES over te adviseren. Dit ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2022 in laatste fase van voorbereiding, parlementaire behandeling op z’n vroegst in januari 2022 (Aruba)

De ontwerpbegroting voor het Land Aruba voor het jaar 2022 is in de laatste fase van voorbereiding, zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Ook is hierover een artikel geplaatst in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 28 september 2021 (blz. 6): “Minister Xiomara Maduro ta informa: presupuesto 2022 ta den fase final di preparacion”. Nu de ministers van kabinet Wever-Croes II zijn ...
LEES VERDER

Ministers Kabinet Wever-Croes II beëdigd. Minister Xiomara Maduro blijft op post Financiën (Aruba)

Op het Kabinet van de Gouverneur van Aruba vond op maandagochtend 20 september 2021 de ondertekening en contrasignering plaats van de ontslaglandsbesluiten van de aftredende ministers en van de benoemingslandsbesluiten van de aantredende ministers. Dit gebeurde door de waarnemend Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz, en de uitgaand en inkomend Minister-President, mevrouw Evelyn Wever-Croes. Vervolgens hebben de ministers van het nieuwe kabinet Wever-Croes II in de middag van 20 ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2022 gepresenteerd aan beoogde ministersploeg kabinet Wever-Croes II (Aruba)

De Minister van Financiën en de Directie van Financiën hebben deze week de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2022 gepresenteerd aan de beoogde ministers van het kabinet Wever-Croes II. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Het wordt derhalve aan het nieuwe kabinet overgelaten om de ontwerpbegroting voor 2022 aan het parlement aan te bieden. Tijdens deze bijeenkomst werd een overzicht gepresenteerd van het ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2022 Bonaire aangeboden aan de Eilandsraad – belastingaangelegenheden uitgelicht (Bonaire)

Op 1 september 2021 is de ontwerpbegroting voor het jaar 2022 en het meerjarenperspectief 2022-2025 door het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) aangeboden aan de Eilandsraad voor behandeling en goedkeuring. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht [externe link] op de website van het OLB (klik hier om naar de algemene informatiepagina [externe link] op de website van het OLB met betrekking tot de ontwerpbegroting te gaan. Hieronder gaan ...
LEES VERDER