Jaarrekening 2023 van Sint Eustatius: opbrengsten uit lokale heffingen iets lager dan begroot maar hoger dan de realisatie in 2022 (Sint Eustatius)

Vorige week donderdag, 27 juni 2024, heeft het openbaar lichaam Sint Eustatius het jaarverslag met jaarrekening over het dienstjaar 2023 gepubliceerd. De publicatie van de jaarrekening is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (ENG) op de website van het openbaar lichaam. Het jaar 2023 wordt afgesloten met een negatief resultaat van USD 2,1 miljoen (USD 2,068,643): de totale baten bedragen USD 49.598.782 en de totale uitgaven bedragen USD 51.667.425. Hiermee ligt het ...

Cft in advies bij vastgestelde Landsbegroting 2024 van Sint Maarten: overschatting belastingbaten van circa ANG 20 miljoen en invoering toeristenheffing per 1 juli 2024 is niet realistisch (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 29 mei 2024 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2024 van Sint Maarten. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hieronder hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Overigens is de Landsverordening van de 14[e] mei 2024 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint ...

Uit reactie Cft op de eerste UR 2024 van Curaçao: 64 miljoen hogere baten, vooral door de omzetbelasting, de invoerrechten, de loonbelasting en de afvalstoffenbelasting. De uitkomsten van de interne audits bij de Ontvanger geven aanleiding tot zorg ‘niet alleen omdat mogelijk onrechtmatige handelingen zijn geconstateerd, maar ook omdat het goed functioneren van de Ontvanger van het grootste belang is voor het op peil houden en (verder) verhogen van de belastingbaten’. Het Cft verwelkomt de door de Minister te treffen maatregelen (Curaçao)

Bij brief d.d. 29 mei 2024 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2024 van Curaçao. De reactie bevat vanzelfsprekend ook enkele passages over belastingcijfers en andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages daarover op. Wij rapporteerden overigens in dit artikel in het CFN van 17 mei 2024 reeds uitgebreid over de in de eerste uitvoeringsrapportage 2024 opgenomen belastingcijfers. Oordeel ...

Landsbegroting 2024 in het Afkondigingsblad: belastingbaten geraamd op NAf 453 miljoen (Sint Maarten)

Op 15 mei 2024 is de Landsverordening van de 14[e] mei 2024 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2024 (Landsverordening begroting 2024) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2024, no. 19 (AB 2024 no. 19), met Bijlage 1 (Getallenboek) en Bijlage 2 (Toelichtingenboek). Hierbij attenderen wij u op de vastgestelde en gepubliceerde landsbegroting voor het jaar 2024. De initiële ...

Cft deelt de visie van het Land dat de belastingraming voor 2024 vooralsnog geen aanpassing behoeft, maar verzoekt om de structurele effecten op de loonbelastingbaten van de indexering van de ambtenarensalarissen en de voor 2024 geplande loontrede in de begrotingswijziging inzichtelijk te maken (Curaçao)

Bij brief d.d. 2 mei 2024 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de reactie d.d. 18 april 2024 van de Minister van Financiën van Curaçao op het advies d.d. 1 maart 2024 van het Cft bij de vastgestelde begroting 2024 van Curaçao. Op 1 maart 2024 adviseerde het Cft bij de vastgestelde begroting 2024 en gaf daarbij aan het van belang te achten dat ...

Uit advies Cft bij vastgestelde begroting 2024: geraamde stijging belastingopbrengsten in grote mate gestoeld op toename LB en OB maar Cft beveelt aan om het begrote bedrag voor de LB neerwaarts bij te stellen naar het niveau van voorgaande jaren (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 maart 2024 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2024 van Curaçao. In de vastgestelde landsbegroting voor het dienstjaar 2024 (P.B. 2024 no. 20) is het eindcijfer op de gewone dienst gesteld op NAf 1.901.874.200 en het eindcijfer op de kapitaaldienst op NAf 209.971.300. Het totale eindcijfer van de begroting bedraagt ...

Landsbegroting 2024 aangenomen door de Staten: belastingcijfers en fiscaal beleid uitgelicht (Sint Maarten)

Op donderdag 28 maart jl. is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2024 (Landsverordening begroting 2024) (Zittingsjaar 2023-2024-175) aangenomen door de Staten van Sint Maarten, met twaalf (12) stemmen vóór en twee (2) stemmen tégen. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de Staten. De initiële ontwerpbegroting 2024 werd op 7 maart 2024 aangeboden aan de Staten. De ...

Landsbegroting voor het dienstjaar 2024 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 9 februari 2024 is de Landsverordening van de 8ste februari 2024 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 20 (P.B. 2024 no. 20). In de vastgestelde landsbegroting voor het dienstjaar 2024 is het eindcijfer op de gewone dienst gesteld op NAf 1.901.874.200 en het eindcijfer op de kapitaaldienst op NAf 209.971.300. Het totale eindcijfer ...

Realisatie belastingopbrengsten januari 2024 in vogelvlucht (Curaçao)

De totale opbrengst uit belastingen, sociale premies en erfpacht in de maand januari 2024 bedroeg met een bedrag van 233,8 miljoen gulden ruim 11,2 miljoen meer dan begroot. Voor januari werd initieel namelijk 222,6 miljoen gulden aan belastingopbrengsten begroot. Dit kan worden afgeleid uit het overzicht ‘Realisatie belastingopbrengsten 2024-01 in vogelvlucht’ dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding ...

Tweede nota van wijziging op de ontwerplandsbegroting 2024 (Curaçao)

Op vrijdag 19 januari 2024 is de tweede nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 (Zitting 2023-2024-213) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Deze week hebben de Staten de ontwerplandsverordening overigens ook al behandeld in een openbare vergadering, welke vergadering aanving op maandag 22 januari, met vervolg op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en vandaag, vrijdag 26 januari 2024 ...

Nota van wijziging op de ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024 en advies Cft: belastingaspecten en -cijfers (Curaçao)

Op maandag 15 januari 2024 is de Nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 (Zitting 2023-2024-213) aangeboden aan de Staten van Curaçao. In de nota van wijziging worden de baten op de gewone dienst bijgesteld naar NAf 1.920.400.000 (was in de op dinsdag 12 september 2023 initieel aangeboden ontwerpbegroting: NAf 1.841.637.000). De lasten op de gewone dienst worden bijgesteld naar ...

Uit advies Cft bij tweede BW 2023 Sint Eustatius: realisatie belastingbaten juist hoger dan geraamd (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 22 november 2023 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 en advies uitgebracht bij de tweede ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2023 van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLE). De brief bevat ook aangelegenheden inzake de lokale heffingen van Sint Eustatius. Brief Cft Het Cft constateert in de brief dat Sint Eustatius tot en met het derde kwartaal ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake de ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024 met de beantwoording van de aan belastingheffing gerelateerde vragen (Curaçao)

Vorige week is de nota naar aanleiding van het verslag inzake de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao (zie deel 1 resp. deel 2 resp. deel 3 resp. deel 4 resp. deel 5, resp. deel 6 resp. deel 7). Het verslag van de vergadering van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de onderhavige ontwerplandsverordening van ...

Tweede en derde uitvoeringsrapportage 2023 Sint Eustatius: belastingcijfers uitgelicht (Sint Eustatius)

Op 7 december 2023 zijn de tweede uitvoeringsrapportage (UR) Q2 2023 (periode april t/m juni 2023) en de derde uitvoeringsrapportage (UR) Q3 2023 (periode januari t/m september 2023) op de website van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLE) geplaatst. Hieronder hebben wij voor u de belastingcijfers uit de UR Q3 2023 op een rijtje gezet. Algemeen Het OLE rapporteert over de eerste drie kwartalen van 2023 een bedrag ad USD ...

Verslag centrale commissie van de Staten inzake de ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024, met enkele aan belastingheffing gerelateerde vragen (Curaçao)

Deze week is het verslag vastgesteld van de vergadering van de centrale commissie van de Staten van Curaçao die van 6 tot en met 9 november jl. heeft plaatsgevonden inzake de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 (zie deel 1 resp. deel 2 resp. deel 3 resp. deel 4). Belastingen De vragen over hoofdstuk 19 van de begroting (Ministerie van Financiën) zijn opgenomen in ...

Ontwerpbegroting 2024 van Curaçao volgende week in centrale commissie van de Staten (Curaçao)

De ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 wordt volgende week behandeld in de centrale commissie van de Staten van Curaçao. Zo blijkt uit de oproep voor de vergadering. De centrale commissievergadering vangt aan op maandag 6 november aanstaande om 10 uur ’s ochtends en zal vervolgd worden op dinsdag 7 november, woensdag 8 november en donderdag 9 november. De ontwerpbegroting 2024 De ontwerplandsverordening werd ...

Ontwerpbegroting 2024 Sint Eustatius en advies Cft: belastingcijfers en -aangelegenheden uitgelicht (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 5 oktober 2023 hebben de Regeringscommissaris en de Eilandsecretaris de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van het openbaar lichaam Sint Eustatius aangeboden aan de Eilandsraad van Sint Eustatius. Volgens het financieel overzicht op bladzijde 8 sluit de ontwerpbegroting voor 2024 met een tekort van USD 693,610 (totale baten ad 22.366.057 -/- totale lasten ad 22.915.817 -/- bijzondere lasten ad 143.850), met dien verstande dat in de ...

Uit reactie Cft op tweede UR 2023 en eerste BW 2023 van Sint Eustatius: lokale heffingen blijven nog steeds achter, vooral de luchthaven- en zeehavengelden. Aangepaste prognose gaat uit van USD 0,7 miljoen lagere lokale heffingen in 2023 dan begroot (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 16 augustus 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2023 en advies uitgebracht op de eerste ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2023 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Sint ...

Cft in advies bij jaarrekening 2022 van Sint Eustatius: toename totale baten ten opzichte van de begroting maar gerealiseerde baten uit de lokale heffingen zijn juist lager dan begroot, met name door lagere havengelden en vertrekbelasting (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 27 juli 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de jaarrekening 2022 van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLE). Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Eind juni rapporteerden wij reeds over de aanbieding van de jaarrekening 2022 (klik hier voor ...

Ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: belastingramingen, beleidsvoornemens fiscale zaken, belastingdienst en douane (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 12 september 2023 – is door de regering, bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2023-2024 van de Staten van Curaçao, de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 aangeboden aan de Staten. Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 en 2 (aanbieding en ontwerp, met de ontwerpbegroting 2024 inclusief bijlagen); klik hier ...

Uit het advies van het Cft bij de ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: vooralsnog geen opmerkingen bij de belastingraming maar wel advies te actualiseren op basis van de meest recente realisatiecijfers. Cft acht het risico aanwezig dat begrote raming van ANG 40 miljoen uit de vergunningenfee voor kansspelaanbieders niet volledig kan worden gerealiseerd (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 september 2023 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2024 van Curaçao. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Overigens is de al dan niet naar aanleiding van het advies van het Cft aangepaste ontwerpbegroting 2024 inmiddels ook al aan de ...

Jaarrekening 2022 van Sint Eustatius toont weliswaar overschot maar baten uit de lokale heffingen bleven circa USD 800.000 achter op de begroting (Sint Eustatius)

Afgelopen woensdag, 28 juni 2023, heeft het openbaar lichaam Sint Eustatius zijn jaarrekening over het dienstjaar 2022 gepubliceerd (klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2). De publicatie van de jaarrekening is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (ENG) op de website van het openbaar lichaam. De jaarrekening toont een overschot van USD 1,4 miljoen, waarmee het resultaat USD 2,2 miljoen hoger uitkomt dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door ...

Uit reactie Cft op eerste UR 2023: 10 miljoen minder baten dan begroot, lagere MRB, hogere OB. Cft verwacht hogere belastingbaten door compliancemaatregelen, economisch herstel en inflatie en onderstreept weer belang van bijstelling raming (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 juni 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Curaçao. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De eerste UR 2023 toont een voorlopig overschot op de gewone dienst tot en met het eerste kwartaal ...

Uit reactie Cft op eerste UR 2023 van Sint Eustatius: baten uit lokale heffingen blijven licht achter ten opzichte van de begroting, in het bijzonder de lucht- en zeehavengelden (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 10 mei 2023 aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2023 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Sint Eustatius zet in de UR de realisatie over het eerste kwartaal af tegen de vastgestelde ...

Land houdt vooralsnog de huidige belastingramingen voor 2023 aan. Niet redelijk en realistisch om de begrote belastinginkomsten 2023 te verhogen, nu de theoretisch verwachte groeicijfers zich nog niet hebben gematerialiseerd en de aan brandstof gerelateerde OB-inkomsten lager zullen zijn (Curaçao)

Bij brief d.d. 26 april 2023 aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 14 april 2023 van Cft in diens reactie op de brief van 30 maart 2023 van de Minister van Financiën naar aanleiding van het advies van het Cft van 6 februari 2023 bij de vastgestelde landsbegroting 2023 (P.B. 2022 no. 140) van Curaçao. De ...

Cft: geef alsnog invulling aan de aanbevelingen die leiden tot substantiële bijstelling landsbegroting 2023. ‘Minister koppelt ten onrechte belangrijke discussies aan de onderhandelingen over de gewenste herfinanciering van alle staatsleningen’ (Curaçao)

Bij brief d.d. 14 april 2023 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de reactie van 30 maart 2023 van de Minister van Financiën op het advies van het Cft van 6 februari 2023 bij de vastgestelde landsbegroting 2023 (P.B. 2022 no. 140) van Curaçao. In zijn advies van 6 februari 2023 constateerde het Cft dat de gewone dienst in de vastgestelde begroting 2023 meerjarig ...

Landsbegroting 2023 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 31 maart 2023 is de Landsverordening van de 31ste maart 2023 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 17 (AB 2023 no. 17), inclusief Bijlage 1 (Getallenboek) en Bijlage 2 (Toelichtingenboek). De ontwerplandsverordening (zittingsjaar 2022-2023-166) werd op 6 maart jl. aangeboden aan de Staten van Sint Maarten ...

Ontwerplandsbegroting 2023 Sint Maarten: introductie van een toeristenbelasting alsook van een logeerbelasting voor ‘Airbnb’ (Sint Maarten)

Op 6 maart jl. is de ontwerplandsverordening [inclusief toelichting] tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) (Zittingsjaar 2022-2023-166) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Op maandag 13 maart werd vervolgens de de toelichting in het Engels (Explanatory Note) aangeboden aan de Staten. Deze stukken zijn onlangs op de website van de Staten geplaatst en wij zetten deze hierbij zo ...

FMR over december 2022 en UVR vierde kwartaal 2022: belastingrealisatie op jaarbasis 48,3 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Op 7 maart 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de Minister inclusief de FMR en de UVR. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de ...

Uit reactie Cft op vastgestelde jaarrekeningen 2016-2021 van Sint Eustatius: USD 2,6 miljoen negatief cumulatief resultaat (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 10 oktober 2022 aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) een reactie verstrekt op de vastgestelde jaarrekeningen 2016 tot en met 2021 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Baten en lokale heffingen In de jaren 2017 tot en ...