Staatssecretaris informeert Eerste Kamer dat momenteel wordt onderzocht of de systemen van het openbaar lichaam Sint Eustatius en de Belastingdienst Caribisch Nederland al voldoende op elkaar aansluiten om de overname van de innings- en invorderingstaken soepel te kunnen laten verlopen. Convenant met afspraken is in voorbereiding (Sint Eustatius)

Met een brief van 24 september 2019 aan de Eerste Kamer informeert de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stand van zaken op Sint Eustatius per 1 september 2019 in het kader van de voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius). De staatssecretaris had in de tweede voortgangsrapportage Sint Eustatius van 14 november 20181 aan de Tweede Kamer toegezegd de ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – SABA (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Sint Eustatius (lokale heffingen) (nog in bewerking)(gereserveerd) Eilandelijke inkomsten Saba tot en met 2019 COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT (Cft) Halfjaarrapportage College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba juli – december 2018. Zie ook het CFN van 13 september 2019, nr. 2019/54: Halfjaarrapportage Cft BES tweede helft 2018. College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Reactie tweede uitvoeringsrapportage 2019 openbaar lichaam Saba, d.d. 7 augustus 2019, kenmerk Cft 201900103 ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – SINT EUSTATIUS (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Sint Eustatius (lokale heffingen) (nog in bewerking)(gereserveerd) Eilandelijke inkomsten Sint Eustatius tot en met 2019 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 24 september 2019; Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2019-2020 – Dossier 34 877 I - Voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius). LINK naar het ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage Cft BES tweede helft 2018

De Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“Cft BES”) over de periode juli – december 2018 is verschenen. De halfjaarrapportage bevat nauwelijks gegevens met betrekking tot (lokale) belastingen en heffingen in de onderscheidenlijke openbare lichamen, anders dan enige indirecte aanwijzingen inzake lokale opbrengsten en overige baten alsmede over het financieel beheer. Bonaire De jaarrekening 2017 toont USD 58,6 miljoen aan baten en USD 56,1 miljoen ...
LEES VERDER