Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026: differentiatie belastingtarieven, betere belastinginning, transfer pricing en een voorbelasting over de contractwaarde voor dienstverleners (Suriname)

Het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 van de Republiek Suriname is geplaatst op de pagina van het Ministerie van Financiën en Planning op de website van de overheid van Suriname (finance.gov.sr). Het plan heeft als thema:“Omdenken, Verbinden, Doen”. Het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 bevat ook passages met betrekking tot fiscale aangelegenheden. Hieronder zijn enkele relevante passages opgenomen, nadat eerst enekle algemene passages (samenvattend) de revue passeren. Algemeen Het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 is een ...
LEES VERDER

Begroting 2022 van het openbaar lichaam Bonaire aangenomen met amendement (Bonaire)

Op 15 november 2021 is tijdens een openbare vergadering van de eilandsraad de Eilandsverordening tot vaststelling van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2022 vastgesteld. Klik hier om naar de oproep voor die vergadering op de website van de eilandsraad te gaan. De ontwerpbegroting is met inbegrip van één van de ingediende amendementen – namelijk “amendement I” – met meerderheid van stemmen (5 voor en 4 tegen) ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage september 2021 en uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 november 2021 is door de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand september 2021 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2021 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over september 2021 op.   Gewone Dienst en Kapitaaldienst Zie blz ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de ontwerplandsbegroting 2022 van Curaçao. Maandag 29 november behandeling in openbare vergadering van de Staten (Curaçao)

Op 18 november 2021 is de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199) aangeboden, met de bijlagen: Uitvoeringsagenda Landspakket Curaçao 1 oktober – 31 december 2021, Kódigo di Komportashon ‘Regla ta regla’ – Gedragscode 2.0 en de lijst van TMMK-scholen. In de week van maandag 25 oktober 2021 vond in de Centrale Commissie van de ...
LEES VERDER

CAft in advies bij ontwerpbegrotingswijziging 2021: verhoog indirecte belastingen met ten minste AWG 40 miljoen en verwerk aanvullende maatregelen die de verlaging van de loonbelasting compenseren met structurele kostenbesparende en/of opbrengstverhogende maatregelen (Aruba)

Bij brief d.d. 1 november 2021 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de ontwerp begrotingswijziging (OBW) 2021. Vooruitlopend op de bij de Staten van Aruba in te dienen begrotingswijziging voor het jaar 2021 had de Minister van Financiën en Cultuur de Staten bij de Najaarsnota 2021 geïnformeerd over de te presenteren wijzigingen. Daarbij gaf de Minister aan ...
LEES VERDER

KvK: Belastinghervorming moet hand in hand gaan met verlaging overheidsuitgaven (Aruba)

De Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba (KvK) geeft in een nieuwsbericht op de website van de Kamer aan de Minister van Financiën te kennen hebben gegeven teleurgesteld te zijn dat zij niet betrokken zijn geweest bij de evaluatie en besluitvorming inzake het nieuwe voorgenomen belastingsysteem (inzake de nieuwe indirecte belasting). Ook benadrukt de KvK ‘nogmaals’ wat het doel is van de verschillende hervormingen en herstructureringen: het komen tot ...
LEES VERDER

Regeerprogramma 2021-2025 getekend – belastingaangelegenheden uitgelicht (Aruba)

Op maandag 22 november 2021 is het Regeerprogramma 2021-2025 (Programa di Gobernacion 2021-2025) van het Kabinet Wever-Croes II getekend door de leden van het kabinet. Het Regeerprogramma heeft als thema: “Aruba mester di nos tur!”. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid (klik hier voor de Papiamentstalige versie). Klik hier voor een [externe!] link  naar het Regeerprogramma op isuu.com. Met dit document geven de ministers ...
LEES VERDER

Cft adviseert positief over de voorgestelde amendementen op de ontwerpbegroting 2022 van Bonaire (Bonaire)

Bij brief d.d. 12 november 2021 aan de voorzitter van het bestuurscollege heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de amendering van de ontwerpbegroting 2022 (OB) van het openbaar lichaam Bonaire. Op 20 augustus jl. ontving het Cft de OB voor het begrotingsjaar 2022, met het verzoek hier op basis van artikel 17 lid 3 van de Wet FinBES over te adviseren. Dit ...
LEES VERDER

Minister van Financiën: tarief omzetbelasting wordt niet verhoogd naar 7% (Curaçao)

Het tarief van de omzetbelasting wordt niet verhoogd naar 7%. Dit heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, bekendgemaakt met een bericht op zijn facebookpagina: “Tarifa di omzetbelasting lo no subi di 6% pa 7%”. In het regeerakkoord van het Kabinet Pisas-II was opgenomen dat het tarief van de omzetbelasting zou worden verhoogd naar een (vast) tarief van 7%. Thans is het algemene tarief van de omzetbelasting 6% ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

Bij brief van 12 november 2021 heeft de Minister van Financiën de uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2021 aangeboden aan de Staten van Aruba. Doelstelling van de uitvoeringsrapportage is om informatie te verschaffen en verantwoording af te leggen aan de Staten van Aruba, de Ministerraad en het College Aruba financieel toezicht (Caft) ten aanzien van de begrotingsuitvoering, de middelen- en kostenrealisatie, de realisatie van de kapitaaldienst, de financiering en het schuldbeheer. Verder ...
LEES VERDER

Persconferentie van maandag 15 november: belastinghervormingen per 1 januari 2023, verschuiving van directe belastingen naar indirecte belastingen (onder meer de invoering van een BTW) (Aruba)

De regering van Aruba heeft maandagochtend 15 november jl. een persconferentie gegeven in het kader van het één jaar geleden tot stand zijn gekomen van het zogenaamde Landspakket Aruba. Daarbij werd door de Minister-President van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes, onder meer ingegaan op de diverse thema’s A tot en met H uit het Landspakket. Hierover is een artikel verschenen in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van maandag 15 november jl. (de ...
LEES VERDER

Motie DNA waarin regering wordt opgeroepen om hervormingen door te voeren binnen het Ministerie van Financiën en Planning bij onder meer de belastingen en de douane (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) heeft de Algemene Politieke Beschouwingen op donderdag 11 november 2021 afgesloten met de indiening van een motie. In de motie wordt de regering onder meer opgeroepen om de nodige hervormingen door te voeren binnen het Ministerie van Financiën en Planning bij de belastingen, de douane, het begrotingsproces, het beheer van staatsmiddelen, dataverzameling, het Bureau voor de Staatschuld, het CLAD en de Rekenkamer. De motie is aangenomen ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij vastgestelde landsbegroting 2021: lagere belastingbaten t.o.v. ontwerp na bijstelling o.b.v. IMF-groeiprognoses. Cft wil reactie op geopperde mogelijkheid om Audit Team Sint Maarten in te zetten voor verbeteracties belastingcompliance (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 13 oktober 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2021. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Toetsingskader Het Cft vindt het zorgwekkend, dat de begroting bijna een jaar later dan wettelijk is voorgeschreven, is vastgesteld. Het Cft benadrukt ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën inzake belastingopbrengsten over de periode juli tot en met oktober 2021 (Curaçao)

De belastingopbrengsten over de maanden juli tot en met oktober zijn sinds 2017 niet meer zo hoog geweest als dit jaar, zo stelt de Minister van Financiën in een nieuwsbericht dat op de website van de overheid van Curaçao is geplaatst. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat sinds het aantreden van het Kabinet Pisas het verhogen van de belastingopbrengsten een zeer hoge prioriteit heeft: “Zowel voor de Inspectie der Belastingen, ...
LEES VERDER

Bijeenkomst Minister van Financiën met KvK, ATIA, AHATA en CUA: na 15 november meer informatie over de belastinghervormingen (Aruba)

Vorige week heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen Minister Xiomara Maduro van Financiën en Cultuur en de Kamer van Koophandel, ATIA, AHATA en CUA over de aangekondigde belastinghervormingen (‘reforma fiscal’) in het kader van het Landspakket Aruba. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht in de IslaOnline – Noticia di Gobierno van donderdag 11 november 2021 (blz. 6). Sinds 2018 wordt er gewerkt aan een belastinghervorming om te komen tot een eenvoudig ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage augustus 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 29 oktober 2021 is door de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand augustus 2021 aangeboden de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over augustus 2021 op.   Gewone Dienst en Kapitaaldienst Zie blz. 5 van de FMR augustus 2021: De Gewone Dienst volgens de tweede prognose (2021v2) sluit op jaarbasis ...
LEES VERDER

CAft: “Zo snel als mogelijk een begroting van Aruba”. CAft acht een integrale belastinghervorming met een nadruk op simplificering belangrijk, digitalisering en gegevensuitwisseling tussen verschillende overheidsdiensten zullen de slagkracht van de belastingdienst versterken en de compliance verhogen (Aruba)

De economie van Aruba herstelt voorspoedig. Het aantal mensen en bedrijven dat een beroep doet op de steunmaatregelen neemt af. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) gaat daarom uit van een beëindiging van deze maatregelen in het vierde kwartaal van 2021. De ontwerpbegroting 2022 heeft het CAft nog niet ontvangen. Het is noodzakelijk dat Aruba maatregelen treft om in 2022 een begrotingsevenwicht te realiseren, zodat in de jaren daaropvolgend gestart ...
LEES VERDER

Cft: “Het komt nu aan op de uitvoering”. Naast compliance verhogende maatregelen acht het Cft ook een belastinghervorming noodzakelijk, waarbij grondslagverbreding in combinatie met vermindering van de administratieve lasten centraal moet staan (Curaçao)

De regering van Curaçao staat voor grote uitdagingen en kan de huidige economische opleving gebruiken om structurele verbeteringen door te voeren. Dit heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) in recente gesprekken met de regering van Curaçao aangegeven. Curaçao moet zijn uitgaven beperken en de inkomsten verhogen, ook door verbeteringen bij de belastinginning. Om een verdere oploop van schulden te voorkomen is een evenwicht op de gewone ...
LEES VERDER

Reactie Cft op tweede UR 2021: in tweede kwartaal 22 miljoen minder baten dan in 2020, grotendeels door de aanhoudende negatieve gevolgen van de coronacrisis op de belastingbaten (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 oktober 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont een tekort over het tweede kwartaal van ANG 249 miljoen. Dit is een realisatie van 33 procent ...
LEES VERDER

Minister van Financiën bij najaarsnota: begrotingstekort 2021 valt 140 miljoen lager uit, vóór het einde van het jaar zal een begrotingswijziging worden aangeboden aan de Staten (Aruba)

Vooruitlopend op een bij de Staten van Aruba in te dienen begrotingswijziging voor het jaar 2021 heeft de Minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, de Staten bij de Najaarsnota 2021 geïnformeerd over de te presenteren wijzigingen in de begroting. Daarbij geeft de Minister aan dat het geraamde begrotingstekort voor 2021 140 miljoen florin lager zal uitvallen. In de vastgestelde begroting werd nog uitgegaan van een tekort van 762 ...
LEES VERDER

Ontmoeting Minister met Afdeling Fiscale Zaken van het IMF (Aruba)

Onlangs heeft de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba, mevrouw Xiomara Maduro, een ontmoeting gehad met de Afdeling Fiscale Zaken (Fiscal Affairs Department) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Verder uit het nieuwsbericht: Elk jaar, tijdens de jaarlijkse vergaderingen met het IMF, vraagt de Minister van Financiën de medewerking van het IMF om Aruba te ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportages juni en juli 2021 – belastingcijfers (Curaçao)

Bij brieven d.d. 2 augustus 2021 en 20 september 2021 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juni 2021 (inclusief de uitvoeringsrapportage, UVR, over het tweede kwartaal 2021) respectievelijk de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juli 2021 aangeboden de Staten van Curaçao. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over juli 2021 op.   Gewone ...
LEES VERDER

Cassatieberoep ingesteld in zaak over de aanslag grondbelasting 2019 met het verhoogde tarief. Ook prejudiciële vragen aan Hoge Raad in een zaak in eerste aanleg over verhoging tarief grondbelasting in vijfjarig tijdvak 2017-2021

Naar aanleiding van een artikel in de Amigoe van Aruba van 4 oktober 2021, attenderen wij u er hierbij kort op dat, volgens dat artikel, door de belastingdienst van Aruba beroep in cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad tegen – naar wij begrijpen – de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 30 juli 2021 (zaaknummers AUA2020H00035 tot en met AUA2020H00037; ECLI:NL:OGHACMB:2021:223). Het geschil in ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën inzake belastingopbrengsten juni, juli en augustus 2021 (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën heeft met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie informatie verstrekt over de resultaten van de inspanningen die hebben plaatsgevonden bij de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger der Belastingen met betrekking tot de inning van belastingen. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat de begroting voor de Stichting Belastingaccountantsbureau (Stichting BAB) is verhoogd om die instantie in staat te stellen om personeel aan te nemen ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2022 in laatste fase van voorbereiding, parlementaire behandeling op z’n vroegst in januari 2022 (Aruba)

De ontwerpbegroting voor het Land Aruba voor het jaar 2022 is in de laatste fase van voorbereiding, zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Ook is hierover een artikel geplaatst in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 28 september 2021 (blz. 6): “Minister Xiomara Maduro ta informa: presupuesto 2022 ta den fase final di preparacion”. Nu de ministers van kabinet Wever-Croes II zijn ...
LEES VERDER

Ministers Kabinet Wever-Croes II beëdigd. Minister Xiomara Maduro blijft op post Financiën (Aruba)

Op het Kabinet van de Gouverneur van Aruba vond op maandagochtend 20 september 2021 de ondertekening en contrasignering plaats van de ontslaglandsbesluiten van de aftredende ministers en van de benoemingslandsbesluiten van de aantredende ministers. Dit gebeurde door de waarnemend Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz, en de uitgaand en inkomend Minister-President, mevrouw Evelyn Wever-Croes. Vervolgens hebben de ministers van het nieuwe kabinet Wever-Croes II in de middag van 20 ...
LEES VERDER

CAft bij vastgestelde Landsbegroting 2021: verwerk aanvullende maatregelen in een begrotingswijziging die de verlaging van de loonbelasting compenseren met structurele kostenbesparende en/of opbrengstverhogende maatregelen (Aruba)

Bij brief d.d. 24 augustus 2021 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2021 van het Land Aruba. De Landsbegroting 2021 werd vastgesteld bij Landsverordening van 30 juli 2021 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 ...
LEES VERDER

Jaarrede van de Gouverneur van Aruba ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar 2021-2022 (Aruba)

De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, heeft op dinsdag 14 september 2021 met het uitspreken van de jaarrede het parlementaire jaar 2021-2022 geopend in de Staten van Aruba. De opening van het parlementaire jaar van de Staten van Aruba vindt jaarlijks plaats op de tweede dinsdag van september. Net als in 2020, was er dit jaar ook sprake van een aangepaste openingsceremonie, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: Noodfonds COVID-19 (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: beleidsdoeleinden Ministerie van Financiën op belastinggebied, nationaal en internationaal (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER