CAft: “Zo snel als mogelijk een overschot op de begroting Aruba”. CAft acht het van groot belang dat de belastinghervorming integraal en op de korte termijn wordt doorgevoerd en wenselijk om een BTW in te voeren (Aruba)

Het toerisme op Aruba trekt stevig aan en de economie herstelt beter dan verwacht. Voor een nieuwe regering zou de afbouw van de overheidsschuld centraal moeten staan. Daartoe dient de begroting voor het jaar 2022 in evenwicht te zijn en die voor 2023 een overschot van 1% BBP te vertonen. Voor nu geldt dat halverwege het jaar de begroting voor 2021 nog steeds niet is vastgesteld. Het College Aruba financieel ...
LEES VERDER

Aangepaste covid-19 veiligheidsmaatregelen bij bezoek aan belastingdienst m.i.v. 5 juli 2021 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba heeft de covid-19 veiligheidsmaatregelen aangepast voor bezoeken aan de kantoren van de belastingdienst, zo blijkt uit een post op de facebook pagina van de belastingdienst. De aangepaste regels gelden met ingang van 5 juli 2021. Met ingang van die datum is het, blijkens de post, niet meer verplicht om een mondkapje te dragen bij bezoeken aan de belastingkantoren, is het niet meer nodig te allen tijde ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2020 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2020 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. De aangiftebiljetten hebben als uitreikingsdatum 2 augustus 2021. De uiterste indieningsdatum is dan in beginsel 4 oktober 2021. De belastingdienst verleent evenwel automatisch twee maanden ‘algemeen’ uitstel voor het indienen van de aangifte. Dit betekent dat voor degenen die gebruik willen maken van het uitstel de uiterste indieningsdatum ...
LEES VERDER

FASE-uitkering inmiddels bij wijze van voorschot betaald: geen sprake van een situatie waarin ter voorkoming van onevenredig nadeel een voorlopige voorziening wenselijk is

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (verzoeker in deze zaak) heeft bij (online)verzoeken van 18 juli 2020, 8 augustus 2020, 10 oktober 2020, 9 november 2020 en 1 december 2020 een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor financiële hulp van het sociale noodfonds FASE. Tegen het uitblijven van een beslissing op zijn aanvraag heeft verzoeker op 1 december 2020 bezwaar gemaakt ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en tweede uitvoeringsagenda voor derde kwartaal: belastingaangelegenheden uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 29 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoeringsrapportage en de uitvoeringsagenda’s met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onder bijvoeging van onder meer de uitvoeringsrapportage tweede kwartaal 2021 en de tweede uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het derde kwartaal (periode 1 juli – 30 september 2021). de staatssecretaris had dit toegezegd in zijn kamerbrief van 22 juni ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over uitvoeringsrapportage landspakket tweede kwartaal: voortgang geeft wisselend beeld. Nog geen derde uitvoeringsagenda, moet uiterlijk 1 augustus gereed zijn (Curaçao)

Bij brief d.d. 29 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoeringsrapportage en de uitvoeringsagenda’s met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onder bijvoeging van onder meer de uitvoeringsrapportage tweede kwartaal 2021. De staatssecretaris had dit toegezegd in zijn kamerbrief van 22 juni jl. waarin hij de Kamer informeerde over de besluitvorming in de Rijksministerraad van 18 juni jl. Wij rapporteerden ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en uitvoeringsagenda derde kwartaal: belastingaangelegenheden uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 29 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoeringsrapportage en de uitvoeringsagenda met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onder bijvoeging van onder meer de uitvoeringsrapportage tweede kwartaal 2021 en de (derde) uitvoeringsagenda landspakket Aruba (periode 1 juli – 30 september 2021). De staatssecretaris had dit toegezegd in zijn kamerbrief van 22 juni jl. waarin hij de Kamer ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten derde kwartaal 2021 en voorwaarden aan komende tranches. Ook over fiscale punten in uitvoeringsagenda’s landspakketten (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 22 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de vergadering van de Rijksministerraad van 18 juni jl. inzake de liquiditeitssteun voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor het derde kwartaal van 2021. Tevens is tijdens de RMR besloten over de mate van afwijking van de begrotingsnormen en voorwaarden aan komende tranches liquiditeitssteun. Afwijking begrotingsnormen ...
LEES VERDER

Covid-19 veiligheidsmaatregelen bij bezoek aan Douane (Aruba)

De Douane van Aruba (Departamento di Aduana) heeft Covid-19 veiligheidsmaatregelen bekendgemaakt voor bezoeken aan de kantoren van de Douane. Deze regels gelden met ingang van 9 juni 2021. De regels zijn bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Douane. Hieronder is een afbeelding van de bij de post geplaatste flyer opgenomen: CFN-artikelnummer 20210625-7 BRONDOCUMENT (link naar het nieuwsbericht op de website van de Douane van Aruba) BRON: www.douane.aw ...
LEES VERDER

Vandaag (vrijdag 25 juni) aangepaste openingstijden Douane in verband met de verkiezingen (Aruba)

In verband met de verkiezingen zijn de kantoren van de douane van Aruba (Departamento di Aduana) vanmiddag – vrijdag 25 juni 2021 – gesloten voor het publiek. Het hoofdkantoor en de containerpoort sluiten in de ochtend op 11.30 uur en de poort bij de Vrije Zone sluit vandaag om 12.00 uur. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de douane van Aruba (Departamento di Aduana). De dienstverlening ...
LEES VERDER

Vandaag (vrijdag 25 juni) aangepaste tijden dienstverlening Belastingdienst in verband met de verkiezingen (Aruba)

In verband met de verkiezingen is de dienstverlening van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) vandaag – vrijdag 25 juni 2021 – aangepast. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. In het nieuwsbericht is een overzicht opgenomen van de aangepaste dienstverlening en de aangepaste openingstijden. In de middag zijn de belastingkantoren gesloten en worden er derhalve geen diensten verleend. Op maandag 28 juni zal de ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie voor de maand juni 2021 loopt tot en met 28 juni (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba heeft met een nieuwsbericht bekendgemaakt dat de loonsubsidie voor de maand juni 2021 kan worden aangevraagd vanaf 22 juni om 9 uur ’s ochtends tot en met 28 juni 2021 aan het einde van de dag. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen zullen (of hebben) hierover van de SVb een kennisgeving ontvangen, aldus het nieuwsbericht. Voor meer informatie verwijzen wij naar het ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de term ‘voordeel’ van artikel 11, lid 1, letter c LvIB overeenkomstig artikel 39 (Nederlandse) Wet op de inkomstenbelasting 1964 ook een negatief bedrag behelst: verlies uit vervreemding aanmerkelijk belang moet als een negatief bestanddeel van het onzuiver inkomen worden meegenomen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Blanghebbende bezit 100 percent van de aandelen van een in Aruba gevestigde N.V. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedroeg Afl. 10.000. Belanghebbende heeft de aandelen verkocht voor een bedrag van Afl. 1.000. Dit bedrag is door de koper in het onderhavige jaar 2012 betaald. Belanghebbende heeft in de aangifte inkomstenbelasting ter zake van de verkoop van de aandelen ...
LEES VERDER

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft zaak waarin het Hof oordeelde dat de spreidingsregeling moet worden beschouwd als begunstigend beleid (niet als toepassing hardheidsclausule) en dat die regeling niet van toepassing is op de heffing van premies AOV/AWW en AZV (geen ‘belasting’)

Samenvatting zaak Op 18 juni 2021 heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 24 maart 2020 (zaaknummers AUA2019H00177 tot en met AUA2019H00179; ECLI:NL:OGHACMB:2020:50), betreffende de aan belanghebbende voor het jaar 2013 opgelegde aanslagen in de premieheffing AOV, AWW en AZV, afgedaan met toepassing van artikel 81 lid 1 van de Wet op de ...
LEES VERDER

Commissiedebat Koninkrijksrelaties over economisch steun- en herstelpakket: onder meer over ‘niet functioneren belastingsystemen’ in Caribische landen, over voorstel nieuwe coalitie Curaçao inzake belastingkwijtschelding en over kosten van import door vier verschillende douaneregelingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Op 11 juni 2021 is het verslag vastgesteld van het op 26 mei 2021 gehouden commissiedebat van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland. Het verslag bevat tevens een aantal vragen en antwoorden over belastingheffing in de Caribische landen van het Koninkrijk in verhouding tot het verstrekken van liquiditeitssteun. Hieronder nemen wij ...
LEES VERDER

Vanwege groot onderhoud systemen sluiten kantoren belastingdienst vandaag (vrijdag 18 juni) vroeger: dienstverlening tot 10 uur ’s ochtends (Aruba)

Vanwege groot onderhoud van de systemen sluiten de belastingkantoren van de belastingdienst (Departamento du Impuesto) op vrijdag 18 juni 2021 vroeger dan gebruikelijk: dienstverlening vindt plaats tot 10 uur ’s ochtends. Maandag 21 juni aanstaande zal de dienstverlening weer volgens de gebruikelijke openingstijden plaatsvinden. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. In dit verband zal er een onderbreking zijn in de volgende dienstverlening: betalingen aan ...
LEES VERDER

Advies Raad van Advies inzake OLV tot wijziging van de Landsverordening deviezenprovisie. Betreft vrijstellling deviezenprovisie voor overmakingen Staat der Nederlanden van de niet-ingezetene rekening in Arubaanse florin naar een Nederlandse bankrekening i.v.m. de aflossingen van liquiditeitssteun (Aruba)

Deze week is het advies van 13 april 2021 met kenmerk RvA 28-21 van de Raad van Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5 [externe link naar overheid.aw]) openbaar gemaakt op de website van de Raad van Advies. De ontwerplandsverordening De ontwerplandsverordening zelf is staat ons nog niet ter beschikking, maar wij hopen daar op korte termijn over te beschikken. Uit het ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat Amerikaanse LLC niet met succes een beroep kan doen op artikel XI lid 1 van het Vriendschapsverdrag omdat zij geen onderneming drijft in Aruba: geen toepassing 0%-tarief dividendbelasting op door Arubaanse dochtermaatschappij uitgekeerd dividend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse dividendbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een in Aruba gevestigde, naar Arubaans recht opgerichte vennootschap. Een naar het recht van de Verenigde Staten (V.S.) en in de V.S. gevestigde “LLC” houdt alle aandelen in belanghebbende. Op 31 augustus 2017 heeft belanghebbende een bedrag uitgekeerd aan LLC. Belanghebbende heeft aangifte [dividendbelasting] gedaan en een bedrag aan dividendbelasting afgedragen. De dividendbelasting is berekend op ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen aanslagen die zijn opgelegd conform de aangiften IB (waarin directeursvergoedingen zijn aangegeven). Gerecht acht aannemelijk dat belanghebbende geen directeursvergoeding heeft genoten. Beroep Inspecteur op interne compensatie voor wat betreft genoten loon in natura slaagt wel

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak met betrekking tot aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AZV, is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds 17 mei 2000 directeur en grootaandeelhouder van een N.V.. In de jaren 2009 en 2010 is aan belanghebbende een directeursvergoeding toegekend van Afl. 12.000 (per jaar). Vanaf 2016 worden er in de vennootschap geen activiteiten meer verricht. Tot de bezittingen van de N.V. behoort een ...
LEES VERDER

Aangepaste covid-19 veiligheidsmaatregelen bij bezoek aan belastingdienst (Aruba)

In verband met de ontwikkelingen in het beleid rondom de bestrijding van de verspreiding van het Covid-19 virus, heeft de belastingdienst van Aruba de veiligheidsmaatregelen aangepast voor bezoeken aan de kantoren van de belastingdienst. Deze regels gelden met ingang van 9 juni 2021. De regels zijn bekendgemaakt met een post op de facebook pagina van de belastingdienst. Hieronder is een afbeelding van de bij de post geplaatste flyer opgenomen: CFN-artikelnummer ...
LEES VERDER

Uit reactie CAft op eerste UR 2021: BBO, LB, invoerrechten en accijnzen volgen vergelijkbaar seizoenspatroon als vóór de coronacrisis (Aruba)

Bij brief d.d. 1 juni 2021 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2021 van Aruba. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De eerste UR toont een gerealiseerd tekort over het eerste kwartaal van AWG 208 miljoen. Dit resultaat is in ...
LEES VERDER

Landsbesluit inwerkingtreding wijzigingen Burgerlijk Wetboek van Aruba gepubliceerd. Aanpassingsverordening aanvulling BWA bevat ook wijzigingen in fiscale wetgeving, voornamelijk terminologie en begripsbepalingen (Aruba)

Op 8 juni 2021 is het Landsbesluit van 2 juni 2021 no. 1, houdende inwerkingtreding van de Aanpassingsverordening aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2021 no. 43) en de Landsverordening van 23 september 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (AB 2016 no. 51) ...
LEES VERDER

Verlenging betalingstermijn motorrijtuigbelasting tweede helft 2021 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de termijn voor het betalen van de motorrijtuigbelasting voor de tweede helft van het jaar 2021 is verschoven naar 2 augustus 2021. De uiterlijke betaaldatum was aanvankelijk gesteld op 30 juni 2021, maar de uiterlijke betaaldatum is nu dus, na overleg met de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, gesteld op 2 augustus 2021. Dit is bekendgemaakt ...
LEES VERDER

Aanpassingsverordening aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba met wijzigingen in fiscale wetgeving, onder meer in de ALB, de WB, de IB en in de Overdrachtsbelastingverordening. Betreft voornamelijk terminologie en begripsbepalingen (Aruba)

De Aanpassingsverordening aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba van 8 maart 2021 (AB 2021 no. 43) bevat ook enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving van Aruba. Het betreft voornamelijk aanpassingen in terminologie en begripsbepalingen (zoals, bijvoorbeeld, ter zake van personenvennootschappen), onder meer om deze in lijn te laten zijn met de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek van Aruba die – zoals deze week bekend is geworden (zie hierna) – naar verwachting ...
LEES VERDER

Verlenging termijn voor indiening definitieve aangifte winstbelasting 2020 (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP, de belastingdienst van Aruba) heeft met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website bekendgemaakt dat de termijn voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2020 met 6 maanden is verlengd. De uiterste datum voor het indienen van de aangifte was 31 mei 2021 maar wordt nu 30 november 2021. Deze verlengde termijn geldt overiegns niet voor financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen; ...
LEES VERDER

Afwijzing verzoek om vrijstelling van invoerrechten op havenkraan. Gerecht oordeelt dat het schrijven van de Minister geen rechtsgevolg in het leven heeft geroepen en derhalve niet kan worden aangemerkt als een ‘Lar-beschikking’. Was slechts een herhaling van hetgeen de Inspecteur bij beschikking al had besloten (tegen de beschikking van de Inspecteur waarbij het bezwaar ongegrond is verklaard is geen rechtsmiddel aangewend, zodat deze in rechte vast is komen te staan)

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak (Lar) met betrekking tot een niet gehonoreerd verzoek om vrijstelling van invoerrechten, is het volgende aan de orde. Op 6 juli 2015 verzoekt een te Aruba gevestigde stuwadoorsbedrijf/havenbeheerder (appellante in deze zaak) – kort samengevat en enigszins geparafraseerd – aan de minister van Financien, Economische Zaken en Cultuur van Aruba (de “Minister”, verweerder in deze zaak), met verwijzing naar een Ministeriële Beschikking van ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie voor de maand mei 2021 loopt van 20 tot en met 26 mei (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba heeft met een nieuwsbericht bekendgemaakt dat werkgevers de loonsubsidie voor de maand mei 2021 kunnen aanvragen vanaf 20 mei om 9 uur ’s ochtends tot en met 26 mei 2021 aan het einde van de dag. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen zullen hierover van de SVb een kennisgeving ontvangen, aldus het nieuwsbericht. Voor meer informatie verwijzen wij naar het nieuwsbericht zelf ...
LEES VERDER

Aanslagen grondbelasting 2021 zijn onderweg, met dagtekening 31 mei 2021 (Aruba)

De belastingdienst (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de aanslagen grondbelasting voor het jaar 2021 onderweg zijn. De aanslagen hebben als dagtekening 31 mei 2021. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst en met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid. De verschuldigde grondbelasting kan geheel in één keer of in termijnen worden betaald, aldus de nieuwsberichten. De uiterste ...
LEES VERDER

Herinnering belastingdienst: 30 juni 2021 is laatste dag voor betalen motorrijtuigbelasting tweede helft 2021 (Aruba)

De belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) herinnert er met een nieuwsbericht op de website aan dat 30 juni 2021 de laatste dag is van de termijn voor het betalen van de motorrijtuigbelasting voor de tweede helft van het jaar 2021 (klik hier om naar het nieuwsbericht in het Nederlands op de algemene website van de overheid te gaan). Dit is ook bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening houdende bekrachting van het Landsbesluit aanpassing invoerrechten bouwmaterialen aangeboden aan de Staten (Aruba)

Op 29 april 2021 is de ontwerplandsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021, no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) (zittingsjaar 2020-2021-954) aangeboden aan de Staten van Aruba. Deze ontwerplandsverordening beoogt het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, ...
LEES VERDER