Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten in Publicatieblad

Op 28 december 2018 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste december 2018 houdende wijziging van de bedragen, het aantal personen en de soort activiteiten en sectoren, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang ...
LEES VERDER

Verzamelwet SZW 2019 in Staatsblad. Onder meer wijzigingen in de AOV, AWW, OV en ZV van de BES met betrekking tot bezwaar en beroep

Op 22 november 2018 is de Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 424 (Stb. 2018, 424). De Verzamelwet SZW 2019 ...
LEES VERDER

Het door de belanghebbende te laat ingestelde beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraak wordt geacht mede te zijn gericht tegen de reële uitspraak. Ten aanzien van de door de Inspecteur gestelde winstuitdeling acht het Gerecht te zijn voldaan aan het bewustheidsvereiste

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft 25% van de aandelen in een NV. De overige aandelen zijn in handen van zijn twee broers. Bij de NV is een boekenonderzoek ingesteld. Voor de winstbelasting zijn diverse correcties aangebracht. Enige daarvan zijn als winstuitdeling aangemerkt, naar rato van het aandelenbezit van de aandeelhouders. Naar aanleiding van de bevindingen van ...
LEES VERDER

Concrete verklaring over de werkelijke ontvangstdatum ontbreekt, belanghebbende maakt naar het oordeel van het Gerecht niet aannemelijk dat sprake is van verschoonbare termijnoverschrijding

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn met dagtekening 20 mei 2016 definitieve aanslagen in de inkomstenbelasting en premies AOV/AWW voor het jaar 2011 opgelegd en een verzuimboete en met dagtekening 23 september 2016 definitieve aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW voor het jaar 2012 met een verzuimboete. Belanghebbende is op 14 juli 2016 tegen de aanslagen en ...
LEES VERDER

Per 1 januari 2012 is de definitie van ondernemer in de omzetbelasting uitgebreid. Sindsdien is verhuur aangemerkt als een economische activiteit en belast met omzetbelasting. Belanghebbende kan zich niet beroepen op een afspraak die vóór de wetswijziging met de Inspecteur is gemaakt. Ook geen pleitbaar standpunt

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft een resort in eigendom. Vanaf 1 januari 2010 wordt dit resort tegen vergoeding verhuurd aan zustermaatschappij. Op 9 juli 2010 hebben partijen een afspraak gemaakt dat de verhuur van het resort niet als ondernemersactiviteit wordt aangemerkt en dat ter zake derhalve geen omzetbelasting is verschuldigd. Door wetswijziging is met ingang van ...
LEES VERDER

De inspecteur komt tijdens de beroepsprocedure volledig tegemoet aan belanghebbende. Belanghebbende trekt het beroepschrift in onder de voorwaarde dat het griffierecht zal worden vergoed. Het Gerecht acht het beroep niet ingetrokken: beroep gegrond, de inspecteur moet het griffierecht vergoeden

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is voor de periode juni 2015 een naheffingsaanslag Basisverzekering ziektekosten (BVZ) opgelegd alsmede een verzuimboete. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag en de boetebeschikking. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de bezwaren afgewezen. Belanghebbende heeft bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) beroep ingesteld tegen ...
LEES VERDER

Niet hebben voldaan aan fiscale verplichtingen is uitsluitingsgrond voor deelneming aan aanbestedingen

Op 15 februari 2018 is het Landsbesluit aanbestedingsregels in werking getreden, voluit: het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste januari 2018 ter uitvoering van artikel 11 van de Landsverordening financieel beheer (hierna: het landsbesluit). Het landsbesluit is uitgegeven op 14 februari 2018 en is geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao van 2018, nummer 9 ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat buitenlandse organisator van muziekfestival voor de BBO als ondernemer kwalificeert maar niet als culturele instelling. Vrijstelling niet van toepassing

Samenvatting zaak Belanghebbende is een in de Dominicaanse Republiek gevestigd lichaam. Het houdt zich bezig met het wereldwijd organiseren van muziekfestivals met internationaal bekende artiesten. Belanghebbende heeft in juni van het jaar 2015 het ASMF, een jaarlijks terugkerend evenement met optredens van internationale en lokale artiesten, georganiseerd. Voor de organisatie heeft belanghebbende [ Z ] ...
LEES VERDER

Stichting met als doel herstel en behoud van monumenten kwalificeert als ondernemer voor de BBO. Vrijstelling culturele instellingen niet van toepassing.

Samenvatting zaak Aan belanghebbende, een stichting die als doel heeft het herstel en behoud van monumenten op Aruba, is een aanslag BBO (belasting op bedrijfsomzetten) opgelegd. Belanghebbende stelt primair dat zij geen onderneming drijft en niet belastingplichtig is voor de BBO en subsidiair dat de vrijstelling voor culturele instellingen op haar van toepassing is. Het ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen de aanslag heeft tevens te gelden als bezwaar tegen de boete. Dit geldt ook voor het beroep. Aangifteplicht na uitreiking biljet ook als belanghebbende meent geen belaste inkomsten te hebben.

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao oordeelt in een uitspraak van 11 januari 2017 dat een bezwaar tegen de aanslag tevens heeft te gelden als bezwaar tegen de boete. Ook als belanghebbende meent geen belaste inkomsten te hebben genoten, is hij verplicht aangifte te doen indien een aangiftebiljet is uitgereikt. De inspecteur ...
LEES VERDER

Verliesvaststelling geschiedt niet bij voor bezwaar vatbare beschikking, zodat daartegen geen rechtsgeldig bezwaar en beroep kan worden ingediend

Samenvatting zaak Het belastingrecht kent het zogenaamde gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Dat houdt in dat belastingplichtigen alleen rechtsgeldig bezwaar en beroep kunnen aantekenen tegen door de wetgever genoemde beslissingen. Belanghebbende heeft bezwaar en beroep aangetekend tegen de door de Inspecteur vastgestelde winsten (positief dan wel negatief) en tegen omvang van het verrekenbare verlies. Deze vaststellingen ...
LEES VERDER

Belanghebbende doet minder dan één dag voor comparitie verzoek om uitstel. Strijd met goede procesorde, verzoek geweigerd. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk wegens niet motiveren, ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe

Samenvatting zaak Het Gerecht acht het in strijd met de goede procesorde om minder dan één dag voor de comparitie een verzoek te doen tot uitstel met als reden dat het contact tussen gemachtigde en belanghebbende wat verwaterd was. Naar het oordeel van het Gerecht is het uitstel terecht geweigerd. Ingevolge artikel 5, lid 2 ...
LEES VERDER

Het fiscale procesrecht bevat een gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Een ambtshalve vermindering van een aanslag op grond van artikel 39a van de ALL is geen uitspraak op bezwaar zodat daartegen geen beroep bij de belastingrechter openstaat

Samenvatting zaak Het beroep is niet-ontvankelijk. Het fiscale procesrecht bevat een gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Ingevolge artikel 31, lid 1 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) kan de belanghebbende binnen twee maanden na dagtekening van de uitspraak op bezwaar, in beroep komen bij het Gerecht. Een ambtshalve vermindering van een aanslag op grond van artikel ...
LEES VERDER

Dat ter zake van de omzet verkregen met de verhuur van auto’s algemene bestedingsbelasting geheven wordt, leidt er niet toe dat geen verhuurautobelasting geheven kan worden. Maar beroep op meerderheidsregel slaagt en gelijkheidsbeginsel wordt toegepast

Samenvatting zaak De omstandigheid dat er ter zake van de omzet verkregen met de verhuur van auto's algemene bestedingsbelasting geheven wordt, leidt er niet toe dat geen verhuurautobelasting geheven kan worden. De verhuurautobelasting is geen belasting naar inkomen, winst of vermogen. Belanghebbendes beroep op de meerderheidsregel slaagt. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). LET OP: HOGER BEROEP! Tegen ...
LEES VERDER
Aan het laden...