Verzamelwet SZW 2019 in Staatsblad. Onder meer wijzigingen in de AOV, AWW, OV en ZV van de BES met betrekking tot bezwaar en beroep

Op 22 november 2018 is de Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 424 (Stb. 2018, 424). De Verzamelwet SZW 2019 ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat de Inspecteur bevoegd was om het tax holiday-verzoek af te doen en dat de Inspecteur het verzoek terecht heeft afgewezen, omdat niet voldaan is aan de materiële vereisten. Hof kent wel immateriële schadevergoeding toe vanwege het lange tijdsbestek tussen tax holiday-verzoek en uitsluitsel

Samenvatting zaak Belanghebbende is een in Bonaire gevestigde vennootschap die onder meer als doel heeft het ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken en goederen, hotels, bars, restaurants en appartementencomplexen. Belanghebbende heeft in 2005 te “Z” een perceel grond gekocht waarop zij in de periode 2006-2008 een appartementencomplex heeft gebouwd. Belanghebbende heeft na de ontwikkeling van ...
LEES VERDER

Concrete verklaring over de werkelijke ontvangstdatum ontbreekt, belanghebbende maakt naar het oordeel van het Gerecht niet aannemelijk dat sprake is van verschoonbare termijnoverschrijding

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn met dagtekening 20 mei 2016 definitieve aanslagen in de inkomstenbelasting en premies AOV/AWW voor het jaar 2011 opgelegd en een verzuimboete en met dagtekening 23 september 2016 definitieve aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW voor het jaar 2012 met een verzuimboete. Belanghebbende is op 14 juli 2016 tegen de aanslagen en ...
LEES VERDER

Informatie over gemoderniseerde voorlopige aanslag IB 2018 op website belastingdienst

De belastingdienst van Curaçao heeft op zijn website (www.belastingdienst.cw) informatie verschaft over de gemoderniseerde voorlopige aanslag inkomstenbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ of premie BVZ. Op de website legt de belastingdienst uit dat in een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, premie AOV/AWW, premie AVBZ of premie BVZ staat hoeveel belasting de belastingplichtige moet betalen. De voorlopige aanslag is ...
LEES VERDER

Niet hebben voldaan aan fiscale verplichtingen is uitsluitingsgrond voor deelneming aan aanbestedingen

Op 15 februari 2018 is het Landsbesluit aanbestedingsregels in werking getreden, voluit: het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste januari 2018 ter uitvoering van artikel 11 van de Landsverordening financieel beheer (hierna: het landsbesluit). Het landsbesluit is uitgegeven op 14 februari 2018 en is geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao van 2018, nummer 9 ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen boete ontvankelijk. Verzuimboete onterecht opgelegd. Geen bezwaarkostenvergoeding, wel proceskostenvergoeding onder toepassing van Besluit proceskosten bestuursrecht.

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft na de wettelijke bezwaartermijn een bezwaarschrift ingediend. Belanghebbende stelt dat de termijnoverschrijding niet aan hem is toe te rekenen. De Inspecteur heeft in deze zaak niet bewezen dat belanghebbende de aanslag eerder heeft ontvangen dan wel dat deze late ontvangst aan belanghebbende is toe te rekenen. In deze zaak is naar ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen de aanslag heeft tevens te gelden als bezwaar tegen de boete. Dit geldt ook voor het beroep. Aangifteplicht na uitreiking biljet ook als belanghebbende meent geen belaste inkomsten te hebben.

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao oordeelt in een uitspraak van 11 januari 2017 dat een bezwaar tegen de aanslag tevens heeft te gelden als bezwaar tegen de boete. Ook als belanghebbende meent geen belaste inkomsten te hebben genoten, is hij verplicht aangifte te doen indien een aangiftebiljet is uitgereikt. De inspecteur ...
LEES VERDER

Mondelinge contacten tussen belanghebbende en de belastingdienst kunnen niet aangemerkt worden als bezwaar tegen opgelegde aanslagen

Samenvatting zaak Mondelinge contacten tussen belanghebbende en de belastingdienst kunnen niet aangemerkt worden als bezwaar tegen opgelegde aanslagen, aangezien de wettekst van artikel 17 van de Algemene Landsverordening Belastingen erop duidt dat bezwaar schriftelijk aanhangig gemaakt dient te worden. Een beroep op het vertrouwensbeginsel biedt ook geen uitkomst. Het Gerecht oordeelt dat belanghebbende terecht niet- ...
LEES VERDER

Verliesvaststelling geschiedt niet bij voor bezwaar vatbare beschikking, zodat daartegen geen rechtsgeldig bezwaar en beroep kan worden ingediend

Samenvatting zaak Het belastingrecht kent het zogenaamde gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Dat houdt in dat belastingplichtigen alleen rechtsgeldig bezwaar en beroep kunnen aantekenen tegen door de wetgever genoemde beslissingen. Belanghebbende heeft bezwaar en beroep aangetekend tegen de door de Inspecteur vastgestelde winsten (positief dan wel negatief) en tegen omvang van het verrekenbare verlies. Deze vaststellingen ...
LEES VERDER

Bezwaarschrift is niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend. Geen verschoonbare termijnoverschrijding

Samenvatting zaak Bezwaarschrift is niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend. Het bezwaar is dan niet-ontvankelijk. Door appellant zijn geen feiten en omstandigheden gesteld die tot de conclusie moeten leiden dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de ...
LEES VERDER

Bezwaarschrift tijdig nu het is ingediend spoedig nadat belanghebbende bekend is geworden met de aanslag. Belanghebbende slaagt er slechts gedeeltelijk in het vermoeden te ontzenuwen dat hij de aangegeven inkomsten, waarvan hij naderhand stelt dat het onjuist is aangegeven, heeft genoten

Samenvatting zaak Bezwaarschrift is tijdig nu het is ingediend spoedig nadat belanghebbende bekend is geworden met de aanslag. Belanghebbende heeft aangifte gedaan van inkomsten uit andere arbeid en van inkomsten uit onroerende zaken. Naderhand heeft belanghebbende gesteld dat die aangifte onjuist was. Het Gerecht oordeelt dat de aangifte het gerechtvaardigd vermoeden oplevert dat belanghebbende de ...
LEES VERDER

Gerecht acht in navolging van de Inspecteur de minimale boete van Afl. 250 passend en geboden

Samenvatting zaak Het Gerecht acht, in navolging van de Inspecteur, de minimale boete van Afl. 250 passend en geboden. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de essentie van (een deel van) de betreffende uitspraak gevolgd door een (uitgebreide) samenvatting door onze redactie ...
LEES VERDER

Gerecht kent bezwaarkostenvergoeding toe omdat Inspecteur ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld. Ook kostenvergoeding beroepsfase, waarbij wordt aangesloten bij Besluit proceskosten bestuursrecht

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft tijdig aangifte gedaan en tijdig de verschuldigde belasting betaald. Vervolgens is aan haar een naheffingsaanslag met boete opgelegd, die in de beroepsfase zweer zijn vernietigd. Het Gerecht boordeelt dat het handelen van de Inspecteur ernstig onzorgvuldig is en kent om die reden een bezwaarkostenvergoeding toe. Sinds 1 januari staat in de ...
LEES VERDER