Ministeriële beschikking over het door de beheerder van de basisadministratie persoonsgegevens aan de belastingdienst verstrekken van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de belastingdienst opgedragen (publieke) taken (Sint Maarten)

Bij Ministeriële beschikking van 1 oktober 2020 van de Minister van Algemene Zaken nr. 1204/2020, heeft de Minister besloten dat de beheerder van de basisadministratie persoonsgegevens aan de Belastingdienst de persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen (publieke) taken aan de Belastingdienst. In de Ministeriële beschikking wordt daarbij verwezen naar de taken zoals omschreven in artikel 4 van het Organisatiebesluit van de Belastingdienst. De beschikking is gepubliceerd ...
LEES VERDER

Hoge Raad verklaart cassatieberoep ongegrond in zaak over de vraag of door het bij informatiebeschikking opvragen van de volledige administratie van een Antilliaanse N.V. het evenredigheidsbeginsel geschonden is. Gaat over de vraag of NV gevestigd is in Nederland en daarom is aan te merken als binnenlands belastingplichtige (Nederlandse belastingzaak)

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is, kort samengevat, het volgende aan de orde. Belanghebbende, opgericht volgens het recht van de Nederlandse Antillen en statutair gevestigd op Curaçao, treedt op als trustkantoor. Bij brief van 27 augustus 2015 heeft de Inspecteur belanghebbende meegedeeld dat er aanwijzingen zijn dat zij gevestigd en belastingplichtig is in Nederland en haar, onder verwijzing naar artikel 47 AWR, verzocht om de administratie vanaf de jaren ...
LEES VERDER

Geen verschoningsrecht voor advocaat voor zover hij optrad als SPF-bestuurder

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is, kort samengevat, het volgende aan de orde. In de kern gaat deze zaak om de vraag wie van twee broers heeft te gelden als de achterligger en economisch belanghebbende van een tweetal stichtingen particulier fonds (SPF’s), degene aan wie de oprichtersrechten en daarmee de uiteindelijke zeggenschap in de SPF’s toekomt. Bij een tussenvonnis is met het oog op die vraag het getuigenverhoor ...
LEES VERDER

Aan Curaçaos trustkantoor gegeven informatiebeschikking met betrekking tot de heffing van (Nederlandse) vennootschapsbelasting blijft in stand. Hof oordeelt dat het verzoek tot overlegging van de volledige administratie – ook indien het bepaalde in de Curaçaose Landsverordening toezicht trustwezen in ogenschouw wordt genomen – zowel niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel als met het verbod van détournement de pouvoir

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, opgericht volgens het recht van de Nederlandse Antillen en statutair gevestigd op Curaçao, treedt op als trustkantoor. Enig aandeelhouder en tevens één van de bestuurders van belanghebbende is “X”. “A” is – evenals X – bestuurder van belanghebbende. A woonde in de onderhavige jaren in Curaçao. De inspecteur van de Nederlandse belastingdienst heeft een aantal derdenonderzoeken naar ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling gepubliceerd inzake vrijstelling geheimhoudingsplicht bij verstrekken inlichtingen onder internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

In het Publicatieblad van Curaçao, nr. P.B. 2017, no. 60, is de Ministeriële regeling met algemene werking van 20 juli 2017 ter uitvoering van artikel 50, derde lid van de Algemene landsverordening Landsbelastingen gepubliceerd. In deze regeling wordt geregeld dat aan zowel de Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën als aan de Sector-directeur Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën vrijstelling wordt verleend ter zake de identiteit van degene die ...
LEES VERDER

Rechtbank Gelderland in Nederlandse zaak waarin inlichtingen zijn opgevraagd aan Curaçaose autoriteiten: beroep (Nederlandse) inspecteur op geheimhouding stukken gerechtvaardigd, ook ten aanzien van interne e-mails belastingdienst

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak waarin de (Nederlandse) inspecteur inlichtingen heeft gevraagd aan de fiscale autoriteiten van Curaçao en aan belanghebbende een zogenoemde informatiebeschikking heeft opgelegd omdat deze de aan hem gestelde vragen niet wilde beantwoorden, buigt de geheimhoudingskamer van de Rechtbank Gelderland (hierna: de Rechtbank) zich over de vraag of het beroep van de inspecteur van de (Nederlandse) belastingdienst op geheimhouding van stukken gerechtvaardigd is. Met andere woorden, ...
LEES VERDER

Nederlandse zaak: geen voorlopige voorziening in zaak na bezwaar tegen informatiebeschikking over betrokkenheid bij Curaçaose stichting; hangende de procedure heeft inspecteur uitspraak op bezwaar gedaan en geeft aan bereid te zijn in beroep stukken over te leggen.

Samenvatting zaak Aan verzoeker is door de inspecteur van de (Nederlandse) belastingdienst, kantoor Breda (verweerder in deze zaak) een informatiebeschikking afgegeven met als doel het verkrijgen van informatie over de betrokkenheid van verzoeker bij een Stichting [C] ( [C] ) naar het recht van Curaçao. De vragen vinden hun grondslag onder meer in door verweerder van derden verkregen informatie. Verzoeker heeft tegen de informatiebeschikking bezwaar gemaakt en verzocht om inzage ...
LEES VERDER

Inspecteur voldoet met betrekking tot de omzetcorrecties niet aan de op hem rustende bewijslast

Samenvatting zaak BBO 2007/Winstbelasting 2007 en 2012. In geschil is: 1. of belanghebbende ontvankelijk is in haar bezwaar tegen de naheffingsaanslag BBO 2007, de aanslag Winstbelasting 2007 en de voorlopige aanslag winstbelasting 2012; 2. of de door de Inspecteur doorgevoerde omzetcorrectie over het jaar 2007 van Afl. 1.488.741 correct is; 3. of de vergrijpboete van 50% terecht is opgelegd. Belanghebbende beantwoord de eerste vraag bevestigend en de twee overige vragen ...
LEES VERDER