Douaneverdrag met Thailand zal op 1 juni 2020 in werking treden en van toepassing zijn op alle delen van het Koninkrijk

De bepalingen van het op 27 september 2018 te Bangkok tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 177) (hierna: het Verdrag) zullen ingevolge artikel 19 op 1 juni 2020 in werking treden. De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 25 februari 2019. Dit is bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden ...
LEES VERDER

Aanschrijving vrijstelling van omzetbelasting voor verhuur van de niet-commerciële inrichting voor het verzorgen en verplegen van in een niet-commerciële inrichting opgenomen personen, aangeboden aan de Staten (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft aan de Staten van Curaçao de ‘Aanschrijving vrijstelling van omzetbelasting voor verhuur van de niet-commerciele inrichting voor het verzorgen en verplegen van in een niet-commerciële inrichting opgenomen personen’ aangeboden. De op de website van de Staten geplaatste aanschrijving is nog niet gedagtekend, maar is ter griffie van de Staten ingeboekt met dagtekening 11 december 2019. De verhuur van de niet-commerciële inrichting komt op basis van ...
LEES VERDER

Nu belanghebbende facturen heeft uitgereikt waarop een bedrag aan omzetbelasting is vermeld, is zij die bedragen op de voet van artikel 12b, lid 1, LOB verschuldigd: geen teruggave van de afgedragen belasting. Ook beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet. Gerecht oordeelt voorts dat een beroep op ambtshalve vermindering door de Inspecteur niet met vrucht aan de belastingrechter kan worden voorgelegd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose omzetbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een groothandel in farmaceutische producten, waaronder geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn (de zogenoemde UR-geneesmiddelen). In de jaren 2000 en 2001 heeft belanghebbende ter zake van leveringen van het UR-geneesmiddel [Z] geen omzetbelasting in rekening gebracht. Ter zake van overige UR-geneesmiddelen heeft belanghebbende wel facturen uitgereikt waarin de vermelde bedragen telkens zijn vermeerderd met 5% ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vrijstelling omzetbelasting bij invoer in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 26 september 2019 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 26ste september 2019 ter uitvoering van artikel 14c, tweede lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Ministeriële regeling vrijstelling omzetbelasting bij invoer) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 60 (P.B. 2019 no. 60). Bij deze Ministeriële regeling wordt besloten dat voor de toepassing van artikel 14c, tweede lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999 ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2018 SVB Curaçao: in 2013-14-15 doorgevoerde wijzigingen ziektekostenverzekeringsstelsel redelijk gestabiliseerd, maar beheersing ziektekosten continue punt van aandacht. Aanzienlijke verslechtering resultaat AOV-fonds: bij uitblijven economische groei onontkoombare nadere maatregelen in de uitkeringensfeer

Hiermee attenderen wij u op het feit dat het Jaarverslag 2018 van de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) is geplaatst op de website van de SVB (www.svbcur.org). Hierna volgen enkele passages uit het jaarverslag. ZV en OV “De premie voor de ongevallenverzekering is afhankelijk van de risicoklasse waarin het bedrijf is ingedeeld, en varieert tussen de 0,5% en 5%.” “3.1.2 Resultaten ZV- en OV-fonds Het gezamenlijk resultaat van de ZV- ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Thailand ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan Staten-Generaal. Zal van toepassing zijn op alle delen van het Koninkrijk

Bij brief van 9 januari 2019 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het op 27 september 2018 te Bangkok tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 177) (hierna: het Verdrag) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten-Generaal. Bij de brief is een toelichtende nota gevoegd. Het Verdrag geldt, wat Nederland betreft, voor het gehele Koninkrijk. Aan ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling ter uitvoering van de AZV: mutatie positieve lijst geneesmiddelen

Op 21 september 2018 is de Ministeriële regeling van 13 september 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) (mutatie positieve lijst geneesmiddelen juli 2018) verschenen en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018 no. 61 (AB 2018 no. 61). Met deze ministeriële regeling wordt bijlage A, behorende bij het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) aangevuld ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling ter uitvoering van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering: toevoeging geneesmiddel

Op 25 mei 2018 is de Ministeriële regeling van 8 mei 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 27 (AB 2018 no. 27). Deze ministeriële regeling is eerst onlangs gepubliceerd op de website van de overheid van Aruba. Met deze ministeriële regeling wordt, kortweg, de bijlage A, behorende bij het Landsbesluit ...
LEES VERDER

Bijlage aanspraken genees- en verbandmiddelen aangevuld bij ministeriële regeling onder de AZV

Bij Ministeriële regeling van 16 januari 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), op 31 januari 2018 uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 3 (AB 2018 no. 3), heeft de Minister van Justitie de bijlage A, behorende bij het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18), aangevuld met het in de bijlage bij deze ministeriële ...
LEES VERDER