Bijstellingsregeling directe belastingen 2023 in het Staatsblad: indexering van de bedragen in de artikelen 24 en 24a Wet inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

Vandaag, 27 december 2022, is het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 13 december 2022, nr. 2022-0000302028, Bijstellingsregeling directe belastingen 2023, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 32674 (Stcrt. 2022, 32674). Deze regeling geeft uitvoering aan het indexeringsvoorschrift dat is opgenomen in (onder meer) artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting BES. CARIBISCH NEDERLAND De op grond van artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Deadline IB aangifte nu 10 december (Caribisch Nederland)

In een aanmaning tot het doen van aangifte inkomstenbelasting die naar een groep belastingplichtigen is gestuurd, is aanvankelijk 11 november als deadline gesteld om alsnog aangifte Inkomstenbelasting (IB) te doen. Het afgelopen weekeinde was het online portaal MijnCN evenwel uit de lucht. Dit kwam door onderhoudswerkzaamheden, die een dag zijn uitgelopen. Door dit onderhoud konden bovenbedoelde belastingplichtigen het afgelopen weekeinde niet op MijnCN. De Belastingdienst Caribisch Nederland geeft deze belastingplichtigen daarom ...
LEES VERDER

Uitstelbeschikking inkomstenbelasting 2021 dubbel verstuurd (Caribisch Nederland)

In de eerste week van juli 2022 heeft de Belastingdienst via een geautomatiseerd systeem de uitstelbeschikking inkomstenbelasting 2021 via de post gestuurd. Door een technische fout van het systeem zijn deze per abuis dubbel verstuurd. BCN verontschuldigt zich hiervoor. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland.   CFN-artikelnummer 20220729-12 BRONDOCUMENT (link naar het nieuwsbericht van 28 juli 2022 op de website van de ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake uitstel indienen aangifte inkomstenbelasting 2021 (Caribisch Nederland)

De uiterste indieningsdatum voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 is 16 mei 2022. Als een aangifteplichtige door omstandigheden niet voor 16 mei 2022 zijn/haar aangifte kan indienen, dan krijgt hij/zij automatisch uitstel tot 16 augustus 2022. Hij/zij hoeft hiervoor niets te doen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Ten aanzien van degene die een teruggave verwacht wordt in het nieuwsbericht aangegeven dat de ...
LEES VERDER

Aangifte IB 2021 moet uiterlijk 16 mei zijn ingediend, belastingdienst hoopt dat ook dit jaar veel belastingplichtigen online aangifte doen. Aangiftebiljetten A en B 2021 Inkomstenbelasting op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

In februari is de belastingdienst begonnen met het versturen van de uitnodigingen voor het doen van aangifte inkomstenbelasting over 2021. Dit jaar dient de IB aangifte uiterlijk 16 mei bij de belastingdienst te zijn ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Er is al een flink aantal aangiften binnen bij de belastingdienst. Vorig jaar is door heel veel belastingplichtigen online aangifte gedaan, zo ...
LEES VERDER

Formulier verzoek uitstel indiening aangiftebiljet inkomstenbelasting 2021 op de website van de belastingdienst (Caribisch Nederland)

Het formulier voor het verzoek om uitstel voor het indienen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2021 is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op dit formulier. Klik hier om naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan met betrekking tot dit formulier.   CFN-artikelnummer 20220311-14 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina m.b.t. het formulier verzoek om uitstel IB 2021 op ...
LEES VERDER

Informatievideo over mogelijkheid van online aangifte inkomstenbelasting (Caribisch Nederland)

Op de facebookpagina van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is een informatievideo geplaatst over de mogelijkheid om online aangifte inkomstenbelasting te doen. Hierbij attenderen wij u op de video. Klik hier om rechtstreeks naar de informatievideo op de fb-pagina van RCN te gaan. CFN-artikelnummer 20220218-11 BRONDOCUMENT (link naar de informatievideo op de facebookpagina van de Rijkdienst Caribisch Nederland) BRON: facebookpagina van de Rijksdienst Caribisch Nederland Land/gebiedsdeel: Caribisch Nederland, BES, BES-eilanden, ...
LEES VERDER

Op basis van de woonplaatsfictie wordt belanghebbende ook voor de volksverzekeringswetten geacht zijn woonplaats in Bonaire te hebben, ook al heeft hij gedurende een periode in Nederland gewoond. Bij de berekening van de belastingvermindering ter voorkoming van dubbele belasting is de ‘verschuldigde belasting’ de belasting die bepaald wordt met inachtneming van de heffingskortingen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende was in 2019 van 1 januari tot 4 juli woonachtig te Bonaire. Op 4 juli heeft hij Bonaire metterwoon verlaten om te gaan wonen in Europees Nederland. Belanghebbende heeft zich op 13 juli 2019 ingeschreven in de basisadministratie in Nederland. Met ingang van 11 februari 2020 heeft hij zich weer ingeschreven ...
LEES VERDER

Noodregeling SZW, TOGS, TVL en inkomstenbelasting (Caribisch Nederland)

Wie in 2020 een uitkering heeft gekregen via de Noodregeling SZW [de ‘Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies BES’; red.], moet hierover inkomstenbelasting betalen. Dit heeft de Belastingdienst Caribsich Nederland bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de dienst. Een engelstalige versie van het bericht is op de website van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius geplaatst. Wij (redactie CFN) merken overigens - wellicht ten overvloede - op dat voor de ...
LEES VERDER

Vrijstelling in de Wet inkomstenbelasting BES voor bepaalde uitkeringen en verstrekkingen op grond van de WEB BES en de WHW (Caribisch Nederland)

In de Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) is voorzien in een wijziging van de Wet inkomstenbelasting BES inhoudende het in de wet opnemen van een vrijstelling van inkomstenbelasting van bepaalde uitkeringen en verstrekkingen die op grond van de Wet ...
LEES VERDER

Wet Overige fiscale maatregelen 2021 in het Staatsblad (Nederland)

Op 23 december 2020 is de Wet van 9 december 2020 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 542 (Stb. 2020, 542). Het voorstel van wet werd op dinsdag 15 september 2020 aangeboden aan de Staten-Generaal waarop aantal nota’s van wijziging is ingediend. Op 12 november 2020 werd het voorstel ...
LEES VERDER

Wet Belastingplan 2021 in het Staatsblad – relevantie voor Caribisch Nederland (Nederland)

Op 23 december 2020 is de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 540 (Stb. 2020, 540). Tevens is op 23 december de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van het Belastingplan 2021 uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, ...
LEES VERDER

Pakket-Belastingplan 2021 aangenomen door de Eerste Kamer: belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021 (Nederland)

Samenvatting zaak De Eerste Kamer heeft op 15 december ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Dit betekent dat er vanaf volgend jaar een flink aantal belastingmaatregelen veranderen. Dit is op rijksoverheid bekendgemaakt in een nieuwsbericht. In dat nieuwsbericht is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt u hier (link naar een pagina op rijksoverheid.nl; klik hier voor het daar geplaatste pdf met het overzicht). Klik hier voor ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel Belastingplan 2021 ook aangenomen door Eerste Kamer – relevantie voor Caribisch Nederland (Nederland)

Het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021, kamerdossier 35 572) is op 15 december 2020 zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Op 15 december 2020 is ook gestemd over moties die op 8 december werden ingediend. Klik hier voor een link naar eerstekamer.nl met alle ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 aangenomen door Eerste Kamer (Nederland)

Het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021, kamerdossier 35 573) is op 8 december 2020 zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 7 en 8 december 2020. Klik hier voor een link naar eerstekamer.nl met alle kamerstukken inzake dit wetsvoorstel. Het voorstel werd op dinsdag ...
LEES VERDER

Besluit van 7 december 2020 van de staatssecretaris van Financiën in de Staatscourant: goedkeuringen waardoor de aftrek als persoonlijke lasten onder voorwaarden ook geldt voor de eigen woning die is bestemd als toekomstig hoofdverblijf en voor de woning in aanbouw (Caribisch Nederland)

Op 10 december 2020 is het Besluit van 7 december 2020, nr. 2020-25900, van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 62994 (Stcrt. 2020, 62994). Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor de aftrek als persoonlijke lasten onder voorwaarden ook geldt voor de eigen woning die is bestemd als toekomstig hoofdverblijf en voor de woning in aanbouw. In dit besluit is een uitbreiding ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 aangenomen door Tweede Kamer – relevantie voor Caribisch Nederland (Nederland)

Het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021, kamerdossier 35 573) is op 12 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier voor een link naar tweedekamer.nl met betrekking tot de plenaire behandeling van het ontwerp- Overige fiscale maatregelen 2021 (stemmingsuitslagen). Het voorstel werd op dinsdag 15 september 2020 aangeboden aan de Staten-Generaal waarop aantal nota’s van wijziging ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer – relevantie voor Caribisch Nederland (Nederland)

Het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021, kamerdossier 35572) is op 12 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier voor een link naar tweedekamer.nl met betrekking tot de plenaire behandeling van het ontwerp-Belastingplan 2021 (stemmingsuitslagen, amendementen e.d.). Het voorstel werd op dinsdag 15 september 2020 aangeboden aan de Staten-Generaal waarop viertal nota’s van wijziging is ingediend. Het voorstel ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag en Nota van Wijziging bij ontwerp-Overige fiscale maatregelen 2021 (Nederland)

Op 16 oktober 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën–Fiscaliteit en Belastingdienst, de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 alsmede een Nota van Wijziging bij dat wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de overzichtspagina op tweedekamer.nl met betrekking tot de nota naar aanleiding van het verslag en klik hier voor de overzichtspagina op tweedekamer.nl met betrekking tot de nota van wijziging ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag inzake ontwerp-Belastingplan 2021. Onder meer beantwoording vragen over IB-vrijstelling steunsubsidies Caribisch Nederland (Nederland)

Bij brief van 16 oktober 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën–Fiscaliteit en Belastingdienst, de Nota naar aanleiding van het Verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de overzichtspagina op tweedekamer.nl met betrekking tot de nota naar aanleiding van het verslag. Nota naar aanleiding van het Verslag De enige bepaling in het Belastingplan 2021 inzake in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen betreft de wettelijke vastlegging ...
LEES VERDER

Nota’s van wijziging bij ontwerp-Belastingplan 2021 (Nederland)

Op 5 oktober jl. zijn twee nota’s van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de overzichtspagina op tweedekamer.nl met betrekking tot de (eerste) nota van wijziging en klik hier voor de overzichtspagina op tweedekamer.nl met betrekking tot de tweede nota van wijziging. De betreffende nota’s van wijziging betreffen niet ‘direct’ het fiscale stelsel van de BES aangezien het wijzigingen betreft in respectievelijk de ...
LEES VERDER

Belastingplan 2021: vrijstelling inkomstenbelasting voor tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES en subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES (Caribisch Nederland)

Vandaag – 15 september 2020, de derde dinsdag van september 2020 (“Prinsjesdag”) – is het Pakket Belastingplan 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het thema van het Belastingplan 2021 is: “beter, eerlijker en duurzamer uit de crisis”, zo blijkt uit een begeleidend nieuwsbericht bij het vrijgeven van het pakket. Klik hier voor de algemene overzichtspagina op rijksoverheid.nl over het pakket Belastingplan 2021 of klik hier voor de overzichtspagina ...
LEES VERDER

Overzicht maatregelen in fiscale wetgeving BES per 1 januari 2020 op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) is ook een nieuwsbericht geplaatst met een handzaam overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving van de BES per 1 januari 2020. Het betreft voornamelijk wijzigingen krachtens de Wet van 18 december 2019 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) (Stb. 2019, 510) en de Wet van 18 december 2019 tot wijziging van enkele belastingwetten en ...
LEES VERDER

Wet bronbelasting 2021 in Staatsblad: vestigingsplaatsfictie uit Belastingwet BES ook voor de conditionele bronbelasting (BES/Caribisch Nederland)

Op 27 december 2019 is de Wet van 18 december 2019 tot invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2019, nr. 513 (Stb. 2019, 513). Het op 17 september 2019 aangeboden wetsvoorstel werd op 14 november 2019 door de Tweede Kamer aangenomen, nadat daarin enkele wijzigingen waren aangebracht. De Eerste Kamer heeft op dinsdag ...
LEES VERDER

Belastingplan 2020 en Overige fiscale maatregelen 2020 in Staatsblad, bevatten ook wijzigingen met betrekking tot het fiscale stelsel van Caribisch Nederland

Op vrijdag 27 december 2019 zijn de Wet van 18 december 2019 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) en de Wet van 18 december 2019 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. De Wet van 18 december 2019 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2020 aangenomen door de Eerste Kamer – bevat ook enkele wijzigingen met betrekking tot het fiscale stelsel van Caribisch Nederland

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 december 2019 het Pakket Belastingplan 2020 aangenomen. Dit is bekend gemaakt met een nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid (dit nieuwsbericht bevat overigens verder geen inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot het fiscale stelsel van Caribisch Nederland). De wetsvoorstellen werden op 14 november 2019 al door de Tweede Kamer aangenomen, nadat nog enkele wijzigingen waren aangebracht in de oorspronkelijke op 17 september 2019 ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2020 – Antwoorden op vragen Eerste Kamer over invoering factuurplicht Caribisch Nederland

Op 28 november 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer doen toekomen naar aanleiding van de vragen in het Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor Financiën met betrekking tot het voorstel van wet tot Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020). De Eerste Kamer ontving het Gewijzigd voorstel van wet op 14 november 2019, nadat de Tweede ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2020 aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op donderdag 14 november 2019 de op 17 september 2019 aangeboden wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2020 aangenomen. Dit pakket bevat onder meer het ontwerp van wet tot Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) en het ontwerp van wet tot Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020). De twee hierboven genoemde wetsontwerpen bevatten ook voorstellen die betrekking ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2020 – Nota n.a.v. het Verslag: antwoorden op vragen over invoering factuurplicht BCN

Op 22 oktober 2019 is de Nota naar aanleiding van het Verslag met betrekking tot het het op 17 september 2019 aangeboden ontwerp van wet tot Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingplan 2020 bevat ook voorstellen die betrekking hebben op de (rijks)belasting- en douanewetgeving van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). In het Verslag van de ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2020 – Nota n.a.v. het Verslag: antwoorden op vragen over aanscherpen criteria 0%-tarief in de ABB voor de categorie ‘zeer zuinige auto’s’

Op 22 oktober 2019 is de Nota naar aanleiding van het Verslag met betrekking tot het het op 17 september 2019 aangeboden ontwerp van wet tot Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingplan 2020 bevat ook voorstellen die betrekking hebben op de (rijks)belasting- en douanewetgeving van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). In het Verslag van de ...
LEES VERDER