Ministers Kabinet Wever-Croes II beëdigd. Minister Xiomara Maduro blijft op post Financiën (Aruba)

Op het Kabinet van de Gouverneur van Aruba vond op maandagochtend 20 september 2021 de ondertekening en contrasignering plaats van de ontslaglandsbesluiten van de aftredende ministers en van de benoemingslandsbesluiten van de aantredende ministers. Dit gebeurde door de waarnemend Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz, en de uitgaand en inkomend Minister-President, mevrouw Evelyn Wever-Croes. Vervolgens hebben de ministers van het nieuwe kabinet Wever-Croes II in de middag van 20 ...
LEES VERDER

Verslag delegatie vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de beide Kamers der Staten-Generaal inzake het IPKO van augustus 2021: aandacht voor verbetering belastinginning en toezegging Nederlandse delegatie vragen te zullen stellen over toegang Koninkrijkslanden tot belasting- en handelsverdragen die door het Koninkrijk zijn of worden afgesloten

Van 23 tot en met 25 augustus 2021 zijn delegaties van de Staten van Aruba, van de Staten van Curaçao, van de Staten van Sint Maarten en van de beide Kamers der Staten-Generaal in het kader van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) bijeengekomen te Bonaire. Het IPKO is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk en vindt in beginsel tweemaal per jaar plaats. De Nederlandse delegatie heeft ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2022 gepresenteerd aan beoogde ministersploeg kabinet Wever-Croes II (Aruba)

De Minister van Financiën en de Directie van Financiën hebben deze week de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2022 gepresenteerd aan de beoogde ministers van het kabinet Wever-Croes II. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Het wordt derhalve aan het nieuwe kabinet overgelaten om de ontwerpbegroting voor 2022 aan het parlement aan te bieden. Tijdens deze bijeenkomst werd een overzicht gepresenteerd van het ...
LEES VERDER

Regeerakkoord 2021-2025 tussen partijen MEP en RAIZ: belastinghervorming met verschuiving van directe belastingen naar indirecte belastingen (Aruba)

Op donderdag 19 augustus 2021 hebben de politieke partijen MEP en RAIZ te San Nicolas een regeerakkoord getekend voor de regeerperiode 2021-2025. In het regeerakkoord wordt speciale aandacht gegeven aan integriteit en deugdelijk bestuur, sociaal recht, ouderen-, kinderen-, en jeugdzorg, overheidsfinanciën, economie, justitie, veiligheid en bescherming, infrastructuur en duurzame ontwikkeling, onderwijs, cultuur en sport, duurzame medische zorg, koninkrijksrelaties en geschillenregeling. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van ...
LEES VERDER

Commissiedebat Koninkrijksrelaties over economisch steun- en herstelpakket: onder meer over ‘niet functioneren belastingsystemen’ in Caribische landen, over voorstel nieuwe coalitie Curaçao inzake belastingkwijtschelding en over kosten van import door vier verschillende douaneregelingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Op 11 juni 2021 is het verslag vastgesteld van het op 26 mei 2021 gehouden commissiedebat van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland. Het verslag bevat tevens een aantal vragen en antwoorden over belastingheffing in de Caribische landen van het Koninkrijk in verhouding tot het verstrekken van liquiditeitssteun. Hieronder nemen wij ...
LEES VERDER

Staatssecretaris streeft naar politieke besluitvorming over ontwerp-rijkswet COHO in de Rijksministerraad vlak voor het zomerreces (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

In een brief d.d. 7 mei 2021 aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 april jl. om een tijdsplanning voor het voorstel van rijkswet-COHO, heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Kamer bericht dat het zijn streven is om vlak voor het zomerreces ten aanzien van dit voorstel politieke besluitvorming te bereiken in de Rijksministerraad. Hierna zal ...
LEES VERDER

Staatssecretaris in kamerbrief: vallen kabinet Aruba heeft geen gevolgen voor de in de uitvoeringsagenda van het landspakket gemaakte afspraken (Aruba)

In het CFN van 1 april jl. berichtten wij dat Aruba en Nederland op maandag 29 maart 2021 een akkoord hebben bereikt over de inhoud van de tweede uitvoeringsagenda van het Landspakket Aruba. Dit werd door de regering van Aruba op 30 maart 2021 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. Zoals de lezer inmiddels bekend zal zijn, is het kabinet van Aruba op 30 maart jl. gevallen. In ...
LEES VERDER

Akkoord over tweede uitvoeringsagenda Landspakket. Beoogde resultaten belastingmaatregelen uitgelicht (Aruba)

Aruba en Nederland hebben op maandag 29 maart 2021 een akkoord bereikt over de inhoud van de tweede uitvoeringsagenda van het Landspakket Aruba. Dit heeft de regering van Aruba bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid.   Zoals in november 2020 is afgesproken, wordt elk kwartaal een uitvoeringsagenda opgesteld die de voorgaande op een samenhangende en chronologische wijze opvolgt. Ter informatie: klik hier voor de voorgaande eerste uitvoeringsagenda ...
LEES VERDER

Ontwerp-rijkswet COHO en advies Raad van State openbaar gemaakt. In MvT ook enkele belastinggerelateerde passages (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op 11 maart heeft de Raad van State van het Koninkrijk advies (d.d. 3 maart 2021) uitgebracht over de rijkswet ter oprichting van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). In een overleg tussen staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops en de drie premiers van de Landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) op 18 maart is afgesproken, zoals op grond van de wet met adviezen van de Raad ...
LEES VERDER

Update Landspakket en uitvoeringsagenda: actieplan belastinghervormingen opgesteld en onderhandelingen over een nieuwe belastingregeling met Nederland al gaande (Aruba)

Tijdens een onlangs gehouden persconferentie heeft de Minister-President van Aruba een briefing gegeven over de overeenkomst tussen Aruba en Nederland (en het daarbij behorende ‘Landspakket Aruba’ alsmede de daartoe opgestelde uitvoeringsagenda). Hierover is ook een nieuwsbericht uitgegeven: klik hier om naar het nieuwsbericht op de website van de overheid te gaan of klik hier voor de Papiamentstalige versie van het nieuwsbericht. In het nieuwbericht wordt aangegeven dat sommige voorwaarden al ...
LEES VERDER

Landspakket Aruba nu ook gepubliceerd in de Staatscourant (Aruba)

Op 17 februari 2021 is het ‘Landspakket Aruba’ gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 5752-n1 (Stcrt. 2021, 5752-n1). Op 13 november 2020 werd door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister-President van Aruba de overeenkomst getekend over het voornemen om in een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een Caribisch orgaan ...
LEES VERDER

Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba in het Staatsblad (Nederland)

Op 9 februari 2021 is de Wet van 20 januari 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 48 (Stb. 2021, 48). Curaçao en Aruba ontvangen onder voorwaarden liquiditeitssteun van Nederland om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. In ...
LEES VERDER

Minister reageert op uiting vanuit vakbond over BTW-maatregel in Uitvoeringsagenda Landspakket Aruba (Aruba)

Met een post op 5 februari op de facebook-pagina heeft de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur gereageerd op de door de vakbond SPA geuite zorgen over vermeende ‘verdubbeling’ van de BBO (belasting over bedrijfsomzetten) ten gevolge van de plannen in de Uitvoeringsagenda van het Landspakket Aruba om een BTW in te voeren. Ook is hierover een artikel geplaatst in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van maandag 8 februari 2021 ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda Landspakket Aruba: belastingmaatregelen uitgelicht (Aruba)

Op 1 februari jl. hebben de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister-President van Aruba de eerste uitvoeringsagenda van het in november 2020 met Aruba overeengekomen landspakket vastgesteld. Bij brief van 2 februari 2021 heeft de staatssecretaris de vastgestelde uitvoeringsagenda gedeeld met de Tweede Kamer. Op 2 februari is over het vaststellen van de uitvoeringsagenda ook een nieuwsbericht verschenen op de website van de overheid van Aruba (klik ...
LEES VERDER

Verslag werkbezoek staatssecretaris begin januari aan Aruba en Sint Maarten over de landspakketten en aan Bonaire over voortgang bestuursakkoord en actuele bestuurlijke situatie

Bij brief d.d. 28 januari 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verslag van zijn werkbezoek aan Bonaire, Aruba en Sint Maarten van 3 tot en met 7 januari 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de reis was de uitvoering van de landspakketten door Aruba en Sint Maarten. Verder heeft de staatssecretaris een bezoek gebracht aan Bonaire om de voortgang van het bestuursakkoord en de ...
LEES VERDER

Brief Minister-President aan de Staten over de onderlinge regeling Aruba–Nederland en het Landspakket voor de derde tranche liquiditeitssteun (Aruba)

Bij brief van 16 november 2020 heeft de Minister-President van Aruba de ondertekende ‘Onderlinge Regeling Aruba – Nederland’ met het Landspakket Aruba voor de derde tranche liquiditeitssteun aan de Staten van Aruba gestuurd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. Het akkoord werd vrijdag 13 november 2020 getekend, tijdens een persconferentie na afloop van de Rijksministerraad (zie onder meer dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en dit ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris van BZK over akkoord Aruba en Nederland inzake voorwaarden liquiditeitssteun. Landspakket Aruba: realisatie robuust belastingstelsel met passende economische prikkels waarin de verstorende werking van belastingen beperkt is en dat goed uitvoerbaar is (Aruba)

Middels een brief heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de overeenstemming die Aruba en Nederland hebben bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020, in combinatie met een pakket aan maatregelen dat gericht is op het realiseren van structurele hervormingen in Aruba. Het akkoord werd gisteren, vrijdag 13 november 2020, tijdens een persconferentie na afloop van de Rijksministerraad (RMR) getekend. Klik hier om ...
LEES VERDER

Politieke overeenstemming Aruba en Nederland over derde tranche liquiditeitssteun ondertekend (Aruba)

De regeringen van Aruba en Nederland hebben politieke overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020. In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende meerjarige samenwerking tussen beide landen. Met het bereiken van deze overeenstemming stelt Nederland 209 miljoen Arubaanse florin (105 miljoen Euro) liquiditeitssteun beschikbaar voor Aruba voor de periode tot eind van dit jaar. Ook helpt Nederland Aruba met de herfinanciering van Arubaanse ...
LEES VERDER