Financiële Management Rapportage maart 2019 en Uitvoeringsrapportage eerste kwartaal 2019, met overzicht belastingontvangsten, prognoses en stand van zaken versterking financieel beheer (Curaçao)

Bij brief van 27 mei 2019 heeft de Minister van Financiën de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maand maart 2019 inclusief de uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal 2019 aan de Staten van Curaçao aangeboden. De Gewone Dienst tot en met de verslagperiode voor het actuele dienstjaar 2019 sluit (voorlopig) met een voordelig saldo ...
LEES VERDER

Handboek Loonbelasting en premies 2019 op website Belastingdienst Caribisch Nederland met publieksversie loonberekening (BES/CN)

Het Handboek Loonheffingen 2019 staat op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Ook treft men op de betreffende webpagina de publieksversie aan van de Loonberekening 2019 van de BCN (excelbestand). Klik hier om naar de betreffende pagina op de website van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnr. 20190531-10 BRONDOCUMENT (link naar pagina op de ...
LEES VERDER

In 2018 lagere opbrengst rijksbelastingen en premies in Caribisch Nederland

Op 15 mei 2019 is het Financieel Jaarverslag van het Rijk over het jaar 2018 gepresenteerd. Uit de bijlage bij het jaarverslag (blz. 20) blijkt dat de opbrengst van (rijks)belasting- en premie-ontvangsten in Caribisch Nederland over 2018 Euro 152 miljoen bedroeg, tegenover Euro 157 miljoen over 2017. Dat is een daling van Euro 5 miljoen ...
LEES VERDER

Financiële Management Rapportage februari 2019, met overzicht belastingontvangsten en prognoses (Curaçao)

Bij brief van 6 mei 2019 heeft de Minister van Financiën de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maand februari 2019 aan de Staten van Curaçao aangeboden. Volgens de FMR sluit de Gewone Dienst volgens de tweede prognose op jaarbasis met een nadelig saldo van Nafl. 38,5 miljoen. In de FMR wordt aangegeven dat de ...
LEES VERDER

Wijziging Ministeriële regeling omzetbelasting: uitbreiding voorwaarden vrijstelling bij invoer handelsgoederen, om de vrijstelling uitsluitend beschikbaar te laten zijn voor ondernemers met onberispelijke fiscale compliance (Curaçao)

Op 2 april 2019 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 1 ste april 2019 tot wijziging van de Ministeriële regeling omzetbelasting (P.B. 2013, no. 62) (gewijzigd bij P.B. 2017, no. 62) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 12 (P.B. 2019, no. 12) . De Minister van Financiën ...
LEES VERDER

Financiële Management Rapportage januari 2019: meer belastingopbrengsten dan geraamd (Curaçao)

Bij brief van 25 maart 2019 heeft de Minister van Financiën de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maand januari 2019 aan de Staten van Curaçao aangeboden. Uit de FMR blijkt dat de belastingopbrengsten over de maand januari 2019 Nafl. 140 miljoen bedragen, hetgeen Nafl. 1,6 miljoen hoger is dan begroot (Nafl. 138,4 miljoen). De ...
LEES VERDER

Financiële management-rapportage september 2018, uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2018 en reactie Cft

Bij brief van 14 november 2018 heeft de Minister van Financiën aan de Staten van Curaçao de financiële management-rapportage (FMR) over de maand september 2018 en de Uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2018 aangeboden. Klik hier voor het document in (pdf viewer) en hier voor het document in normaal pdf. Het College financieel toezicht ...
LEES VERDER

Wijziging regeling aanspraken zorgverzekering BES en wijziging regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in Staatscourant

Op 30 november 2018 is de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 november 2018, kenmerk 1442023-183601-Z, houdende wijziging van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES in verband met het zorgpakket 2019 alsmede wijziging van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES uitgegeven en geplaatst in de Staatscourant van het Koninkrijk der ...
LEES VERDER

SVB maakt premiepercentages en premie-inkomensgrenzen sociale verzekeringen voor 2019 bekend

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft de bedragen van de pensioenen, van de toeslag, de premiepercentages, de loongrenzen, de premie-inkomensgrenzen, en de bijdrage van de sociale verzekeringen voor het jaar 2019 bekendgemaakt. De SVB heeft dit bekendgemaakt middels een advertentie in tenminste één lokaal ochtendblad. Inmiddels is de bekendmaking ook op de website van ...
LEES VERDER

Vaststelling premiepercentages Cessantia, ongevallenverzekering en ziekteverzekering per 1 januari 2019. Verlaging werkgeverslasten, verhoging wettelijk minimumloon

Op 29 oktober 2018 is in de Staatscourant de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 oktober 2018, nr. 2018-0000167262, tot vaststelling van de premiepercentages van de Cessantiawet BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Wet ziekteverzekering BES gepubliceerd (Stcr. 2018, 60288). In deze regeling heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ...
LEES VERDER

Feiten omtrent afdrachtplichten van premies en belastingen kunnen aanleiding geven tot bezwaren tegen de persoon die de aanvraag doet om afgifte van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Samenvatting zaak Het betreft hier een civielrechtelijke zaak inzake een klaagschrift tegen het niet afgeven door de Gezaghebber van Bonaire van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) waarom in verband met een aanvraag logementvergunning door klaagster is verzocht. Deze zaak heeft raakvlakken met de Caribische belastingpraktijk gezien de overweging van het Gerecht in eerste aanleg van ...
LEES VERDER

Vertrouwensbeginsel: uitvoeringsorgaan sociale ziektekostenverzekering kan na jarenlang een verzekeringspasje verstrekt te hebben thans niet zeggen dat eiser niet verzekerd is omdat zijn werkgever geen premies heeft betaald

Samenvatting zaak Het betreft hier een Sint Maartense LAR-zaak op het gebied van het sociale zekerheidsrecht, maar in dat verband heeft de zaak raakvlakken met de Caribische belastingpraktijk. In deze zaak is in geschil, kortweg, de vraag of eiser in deze zaak (inwoner van Sint Maarten) als gewezen overheidsdienaar toegang heeft tot het Fonds Ziektekosten ...
LEES VERDER

Bankinstelling stelt zich naar het oordeel van het Gerecht terecht op het standpunt dat een werknemer van wie door de werkgever geen belasting en premies worden ingehouden minder solvabel is dan een werknemer waar dat wel gebeurt, alleen al omdat een ‘zwart’ werkende werknemer geconfronteerd kan worden met naheffingen en boetes

Samenvatting zaak Het betreft hier een Arubaanse arbeidsrechtelijke zaak (formeel een tweetal juridische zaken) met een voor de belastingpraktijk interessant fiscaal raakvlak. Hoewel deze zaak vanzelfsprekend vooral vanuit arbeidsrechtelijke optiek interessant is, spitsen wij ons in de hieronder opgenomen samenvatting toe op het fiscale raakvlak dat deze zaak heeft, namelijk – kortweg – de rol ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de werkgever gehouden is over de ziekteperiodes aan de werknemer te betalen 80% van het basisloon plus 80% van de service charge. De service charge moet ook in aanmerking worden genomen omdat de werkgever de daarover ingehouden premies heeft doorbetaald aan de SZV

Samenvatting zaak In deze civielrechtelijke zaak in Sint Maarten heeft de werkgever tijdens de ziekteperiode van een werknemer 80% van het basisloon doorbetaald. De werknemer vordert evenwel, kort samengevat, dat de werkgever aan hem 80% van zijn basisloon plus de service charge betaalt, berekend op grond van artikel 2 lid 3 van de Landsverordening Ziekteverzekering ...
LEES VERDER
Aan het laden...