Fooienforfait volgens A-G niet onverbindend. A-G acht de omzet als forfaitbasis in de Ministeriële beschikking fooien niet onredelijk of onbegrijpelijk

Advocaat-Generaal (A-G) P.J. Wattel heeft op 1 mei 2020 conclusie genomen in een interessante Sint Maartense loonbelasting zaak over de heffing van loonbelasting over fooien (ECLI:NL:PHR:2020:439). De uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie waartegen in casu kennelijk door belanghebbende beroep in cassatie is ingesteld lijkt niet op rechtspraak.nl te zijn gepubliceerd. Wel is onderliggende uitspraak van Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten op rechtspraak.nl gepubliceerd (ECLI:NL:OGEAM:2016:81). Overigens merken ...
LEES VERDER

Persconferentie van 15 mei 2020 van de directeur van de SVb over de loonsubsidie (Aruba)

Op 15 mei 2020 heeft de directeur van de Sociale Verzekeringsbank van Aruba, dhr. ir. Edwin M. Jacobs een persconferentie gegeven over de procedure met betrekking tot het toekennen van de loonsubsidie. Klik hier om naar de op de website van de SVb geplaatste video van de persconferentie te gaan. In het bijzonder behandelde de directeur de volgende drie situaties: Werkgevers die niet in aanmerking komen voor loonsubsidie. Werkgevers die ...
LEES VERDER

Al meer dan 1600 werkgevers hebben loonsubsidie aangevraagd (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) heeft bekendgemaakt dat inmiddels al meer dan 1600 werkgevers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om loonsubsidie aan te vragen. In totaal komen ongeveer 3200 werkgevers voor de loonsubsidie in aanmerking. Dit is op de website van de SVb bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiaments). Hierover is ook op de website van de overheid een nieuwsbericht geplaatst (Nederlands). De Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, ...
LEES VERDER

Ministeriële beschikking loonsubsidie gepubliceerd (Aruba)

De Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur d.d. 13 mei 2020 nr. 681/20 inzake de loonsubsidie is op 14 mei 2020 gepubliceerd in IslaOnline-Noticia di Gobierno. Onder de loonsubsidieregeling wordt de werkgever die door de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen is geraakt en die een daling van zijn bedrijfsomzet van tenminste 25% verwacht, een loonsubsidie toegekend voor de gedeeltelijke dekking van ten hoogste 60% ...
LEES VERDER

Rekenvoorbeelden loonsubsidie op website SVb (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) heeft op de website een tabel met rekenvoorbeelden geplaatst om werkgevers te assisteren bij de beoordeling of zij in aanmerking wensen te komen voor de loonsubsidie. De tabel bevat een aantal voorbeelden van de loonsubsidie en van de financiële uitwerking daarvan voor werkgevers en werknemers bij verschillende salarisniveau’s en bij verschillende percentages omzetverlies. Onder de loonsubsidieregeling komen – summier samengevat – bedrijven die tengevolge ...
LEES VERDER

Kennisgeving SVb aan werkgevers over de Loonsubsidie (Aruba)

Naar wij begrijpen is de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) begonnen met het verstrekken van nadere informatie over de “loonsubsidie” (eerder ook wel aangeduid als de “salarissubsidie”) aan in het online portaal MiSVb geregistreerde werkgevers die voor de regeling in aanmerking komen. Dit is gedaan met een kennisgeving in drie versies: Nederlands, Papiaments en Engels. Ook is op 7 mei op de website van de SVb een nieuwsbericht (Papiaments) geplaatst ...
LEES VERDER

APFA-pensioen en AOV behoren tot het belastbaar inkomen van artikel 3 LIB en derhalve tot de premie-grondslag AVBZ. Rente aan binnenlandse spaartegoeden niet belast met premie AVBZ

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag premie AVBZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao en geniet in het onderhavige jaar (2016) een bedrag aan pensioen van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (hierna: APFA) en een AOV-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast heeft belanghebbende rente-inkomsten van binnenlandse spaartegoeden. In de aangifte inkomstenbelasting heeft belanghebbende rekening gehouden met aftrekbare pensioenpremies (werknemersdeel) en rente ...
LEES VERDER

Inspecteur is pas na opleggen primitieve aanslagen en eerste navorderingsaanslagen ermee bekend geworden dat de hypotheekrente geen betrekking had op de als hoofdverblijf dienende woning: nieuw feit. Wel ambtelijk verzuim voor het bovenmatige in aftrek genomen bedrag

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn over de jaren 2006 tot en met 2010 navorderingsaanslagen in de inkomstenbelasting en de premie AVBZ opgelegd. Gelijktijdig zijn vergrijpboetes van 25% opgelegd. In de navorderingsaanslagen zijn onder andere correcties begrepen van de door belanghebbende in haar aangiften als aftrekpost in aanmerking genomen kosten in verband met de eigen woning. De woning van belanghebbende (hierna: ...
LEES VERDER

SVb raadt werkgevers aan het e-mailadres in MiSVb te verifiëren ten behoeve van informatieverstrekking over de salarissubsidieregeling (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) raadt werkgevers aan om hun e-mailadres in het online portaal “MiSVb” te verifiëren ten behoeve van de informatieverstrekking over de salarissubsidieregeling door de SVb aan de werkgever. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de SVb. De SVb is belast met de uitvoering van de regeling en de informatievoorziening daarover. Werkgevers die nog niet bij de SVb geregistreerd staan kunnen hulp ...
LEES VERDER

Rijksministerraad keurt plannen salarissubsidieregeling voor bedrijven goed (Aruba)

Gisteren, 1 mei 2020, heeft de regering van Aruba tijdens een speciaal ingelaste persconferentie bekendgemaakt dat de Rijksministerraad de plannen van de regering voor een salarissubsidieregeling (loonsubsidie) voor bedrijven heeft goedgekeurd. Daarvoor mag Aruba Afl. 49,5 miljoen lenen van Nederland. Klik hier voor de link naar de video van de persconferentie op de facebookpagina van het Kabinet Wever-Croes en klik hier voor de tijdens de persconferentie getoonde presentatie-slides. De afgelopen ...
LEES VERDER

Aanschrijving Solidariteitspakket aan steunmaatregelen inzake COVID-19 II gepubliceerd in de Landscourant (Curaçao)

Vandaag, 30 april 2020, is de ‘Aanschrijving Solidariteitspakket aan steunmaatregelen inzake COVID-19 II’ van 29 april 2020 uitgegeven en gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao, jaargang 2020, no. 18 (Lcrt. 2020 no. 18), blz. 12-18. Het betreft een aanschrijving ter uitvoering van artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (de hardheidsclausule), ter vaststelling van een Solidariteitspakket aan steunmaatregelen ter overbrugging van de periode waarin de nadelige ...
LEES VERDER

Voorstel loonsubsidieregeling voor bedrijven met tenminste 25% omzetverlies door COVID-19 (Aruba)

De Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur heeft een voorstel voor een loonsubsidieprogramma (salarissubsidie) voor door de COVID-19-crisis geraakte bedrijven opgesteld. Dit voorstel is ter beoordeling naar het College Aruba financieel toezicht (CAft) gezonden. Het voorstel zou, kort samengevat, een compensatie behelzen van 80% van de totale maandelijkse salarissom van alle werknemers zoals geregistreerd bij de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVB) met een maximum van Afl. 5.850 per werknemer ...
LEES VERDER

Enkele feit dat (facial)therapist door het hotel met salarisslip en met inhouding van arbeidsrechtelijke belastingen en premies werd uitbetaald, leidt niet tot de conclusie dat er sprake is van een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Summier samengevat en enigszins geparafraseerd, heeft appellante het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verzocht voor recht te verklaren dat de relatie tussen partijen, op grond waarvan appellante sinds 23 mei 2008 bij een hotel werkzaam is als (facial)therapist, een arbeidsovereenkomst is ingevolge titel 7A van het Burgerlijk Wetboek. Het Gerecht heeft het verzoek ...
LEES VERDER

Mededeling Inspectie der Belastingen: aangifte en afdracht OB en LB over maart 2020 uiterlijk 15 april 2020. De steunmaatregelen gelden niet voor het tijdvak maart 2020 (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën en de Inspectie der Belastingen van Curaçao hebben met een advertentie in de lokale dagbladen bekendgemaakt dat de aangiften en afdrachten omzetbelasting (OB) en loonbelasting (LB) over het tijdvak maart 2020 uiterlijk 15 april moeten plaatsvinden. In de bekendmaking wordt benadrukt dat de door de regering aangekondigde (fiscale) steunmaatregelen niet gelden voor het tijdvak maart 2020. Voor de steunmaatregelen, zie de Aanschrijving van de Minister van ...
LEES VERDER

Mededeling SVB voor werkgevers met ‘No work No pay’-beleid (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Aruba (Banco di Seguro Social di Aruba) heeft op 7 april jl. op de website een mededeling geplaatst voor werkgevers met een ‘No work No pay’-beleid. Kort samengevat wordt door de SVB aangegeven dat werkgevers die het No work No pay-beleid hanteren de wijziging van het loon kunnen doorgeven aan de SVB opdat bij de SVB de actuele situatie wordt weergegegeven. Om heffing te voorkomen ...
LEES VERDER