Verzamelwet SZW 2020 in Staatsblad: wijziging Wet AOV BES en Wet AWW BES om te voorzien in indexeringsgrondslagen voor bijdragen aan zorginstellingen BES en wijziging Wet ongevallenverzekering BES voor invoering gewenningsperiode herziening arbeidsongeschiktheid (Caribisch Nederland/BES)

Op 17 december 2019 is de Wet van 11 december 2019 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2019, no. 483 (Stb. 2019, 483). De Verzamelwet SZW 2020 bevat onder meer wijzigingen in de Wet AOV BES en in de Wet AWW BES om te ...
LEES VERDER

Minister beantwoordt vragen over voorstel “gewenningsperiode” herziening arbeidsongeschiktheid Wet ongevallenverzekering, zoals voorgesteld in de Nota van Wijziging van de ontwerp-Verzamelwet SZW 2020 (Caribisch Nederland/BES)

In het CFN van 13 september jl. maakten wij melding van het op 11 september 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden voorstel van wet tot ‘Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)’. Dit wetsvoorstel bevat onder meer wijzigingen van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES en van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES. Op 25 september ...
LEES VERDER

Om te bepalen welk deel van de zuivere studiekosten – op basis van het beleid – bij belanghebbende aftrekbaar is, is het bedrag van de studiefinanciering van belang

In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Curaçao, heeft in 2016 drie studerende kinderen (hierna: de kinderen): een kind dat geboren is in 1996 en te Curaçao woont en studeert, een kind dat geboren is in 1997 en te Rotterdam woont en studeert en een kind dat geboren is in 1998 en te Leiden woont en studeert. De kinderen hebben een studiefinanciering bij de ...
LEES VERDER

In Nota van Wijziging ontwerp-Verzamelwet SZW 2020: voorstel tot wijziging Wet ongevallenverzekering BES en Wet ziekteverzekering BES. Betreft gewenningsperiode herziening arbeidsongeschiktheid en reparatiewetgeving (Caribisch Nederland/BES)

In het CFN van 13 september jl. maakten wij al melding van het op 11 september 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden voorstel van wet tot ‘Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)’. Dit wetsvoorstel bevat ook wijzigingen van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES (hierna: “Wet AOV BES”) en van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering ...
LEES VERDER

Gerecht beoordeelt door huisarts opgevoerde verwervingskosten alsmede de als buitengewone lasten in aftrek genomen studiekosten van de kinderen. Ook in geschil welke categorie kindertoeslag dient te worden toegepast. Gerecht oordeelt dat de aanslagen eerder te laag zijn dan te hoog

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder van een B.V. waarin een huisartsenpraktijk wordt geëxploiteerd. Hij is daar werkzaam als huisarts. Daarnaast is hij vanaf het jaar 2010 in dienstbetrekking bij de Directie Justitie en belast met de medische zorg van de gedetineerden (delinquentenzorg) in de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) en de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao ...
LEES VERDER

Verzamelwet SZW 2019 in Staatsblad. Onder meer wijzigingen in de AOV, AWW, OV en ZV van de BES met betrekking tot bezwaar en beroep

Op 22 november 2018 is de Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 424 (Stb. 2018, 424). De Verzamelwet SZW 2019 bevat onder meer wijzigingen met betrekking tot de bepalingen over de bekendmaking van beschikkingen, met ...
LEES VERDER

Het enkel volgen van de aangifte van een voorafgaand jaar levert geen in rechte te beschermen vertrouwen op. Geen recht op proceskostenvergoeding, noodzaak tot het instellen van beroep vloeide uitsluitend voort uit de handelwijze van belanghebbende

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft twee kinderen. Het ene kind is geboren in 1992 en studeerde in het onderhavige jaar (2013) in de Verenigde Staten. Ter bekostiging van de studie ontving het ene kind studiefinanciering van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna: SSC). Het andere kind is geboren in 1993 en studeerde in het onderhavige jaar aan een uiversiteit in Nederland. Hij ontving een basisbeurs van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over reactie op brief inwoner Saba inzake aftrek studiekosten en acht een wetswijziging op dit moment niet opportuun

  In een brief van 18 mei 2017 informeert Staatssecretaris van Financiën Wiebes de Tweede Kamer over zijn reactie op een brief van een persoon, woonachtig op Saba, over de afwijzing door de Belastingdienst / Caribisch Nederland (hierna: BCN) van de aftrek van studiekosten die hij ten behoeve van de studie van zijn dochter in de Verenigde Staten heeft gemaakt. Deze persoon noemt in zijn brief een aantal kostenposten die ...
LEES VERDER

Aflossing van de studielening dochter wordt in onderhavige jaar bij belanghebbende niet als een uitgave in de zin van artikel 16A, eerste lid, onderdeel e LIB aanvaard. Ook het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt

Samenvatting zaak De dochter van belanghebbende heeft voor de duur van haar studie studiefinanciering genoten. De studiekosten hebben in de jaren waarin zij met de lening zijn betaald, op de dochter gedrukt in de zin van artikel 16A , lid 1, onderdeel e van de Landsverordening op de inkomstenbelasting (LIB). De aflossing van de studielening door belanghebbende in het jaar 2012, kan daarom niet als een uitgave in de zin ...
LEES VERDER