Wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Onlangs is het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier voor de memorie van toelichting ...

Landsbesluit UBO-registratie in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 7 juni 2024 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de juni 2024 ter uitvoering van artikel 45, vijftiende en zestiende lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit UBO-registratie) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 58 (P.B. 2024 no. 58). Krachtens dit landsbesluit worden, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 45, vijftiende en zestiende lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL), regels ...

Ministerraad akkoord met aanbieding aangepast ontwerplandsbesluit UBO-registratie aan de Raad van Advies voor spoedadvies (Curaçao)

De Raad van Ministers (RvM) is akkoord gegaan met de aanbieding van het aangepaste ontwerplandsbesluit UBO-registratie aan de Raad van Advies voor spoedadvies. Hierbij wordt gevraagd om advies uit te brengen over het inzagerecht en de mogelijkheid om dit recht te beperken door een eis van redelijk belang. Dit is gebaseerd op een verzoek van de Minister van Financiën van 5 mei 2024 en een advies van de Directeur Wetgeving ...

SER-advies inzake ontwerplandsbesluit UBO-registratie (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 maart 2024 heeft de Sociaal-Economische Raad (hierna: ‘de SER’ of ‘de Raad’) het (spoed)advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 45, 15e en 16e lid (Landsbesluit UBO-registratie) aangeboden aan de Minister van Financiën. Het advies is in de buitengewone voorbereidende en plenaire SER-vergadering van 20 maart 2024 behandeld en vastgesteld. Algemeen Hoewel het conceptlandsbesluit zélf nog niet openbaar is, geeft het advies ...

Memorie van antwoord inzake de OLV herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 aangeboden. Over rulingverzoeken, de verlaging van het WB-tarief, een vrijstelling van OZB voor bepaalde inkomensgroepen, een digitale berichtenbox bij de belastingdienst, het UBO-register, de problematiek van de derdengeldenrekeningen bij notarissen en het vereiste van bepaalde bescheiden bij de invoeraangifte (Curaçao)

Op 12 april 2024 is de memorie van antwoord inzake de ontwerplandsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze memorie van toelichting. In de memorie van antwoord geeft de regering antwoord op de in het voorlopig verslag van de centrale commissie van de Staten opgenomen vragen inzake de onderhavige ontwerplandsverordening. Enkele onderwerpen die in de memorie van antwoord aan de ...

SER-advies inzake ontwerp-landsbesluit UBO-registratie aangeboden aan de Minister van Financiën, maar nog niet openbaar (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 maart 2024 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) het (spoed)advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 45, 15e en 16e lid (Landsbesluit UBO-registratie) aangeboden aan de Minister van Financiën. Zo blijkt uit een mededeling op de website van de SER. Het advies is vastgesteld in de plenaire vergadering van de Sociaal-Economische Raad d.d. 20 maart 2024. Het advies kan nog niet openbaar gemaakt ...

Ontwerplandsbesluit UBO-registratie door Raad van Advies geretourneerd (Curaçao)

De Raad van Advies van Curaçao heeft het op 26 februari 2024 ontvangen adviesverzoek inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 45, vijftiende en zestiende lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit UBO-registratie), RvA no. RA/06-24-LB, op 4 maart 2024 geretourneerd [aannemelijk naar het betreffende ministerie]. Zo kan worden afgeleid uit het statusoverzicht op de website van de Raad met betrekking tot ontvangen adviesverzoeken. Op de website ...

Wetsvoorstel om toegang tot Nederlandse UBO-registers te beperken (Nederland)

De Nederlandse ministerraad heeft ingestemd met een wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat om de toegang tot de UBO-registers te beperken tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. De ministerraad heeft ermee ingestemd de wijzigingswet voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarna volgt de ...

Bijeenkomst MinFin en nieuwe voorzitter van CIFA over diverse onderwerpen, waaronder het rulingbeleid (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft onlangs een bespreking gehouden met de nieuwe voorzitter van de Curaçao International Financial Services Association (CIFA), mevrouw Cristina Halaby-de Freitas Brás. Daarbij zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen, zoals het rulingbeleid, het UBO-register, de ontwikkelingen ten aanzien van de vrije zones en de ontwikkelingen rondom de nieuwe wetgeving voor online gaming (Landsverordening op de Kansspelen, LOK). Er zijn afspraken gemaakt ...

Landsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies treedt per 1 januari 2023 in werking. Landsbesluit h.a.m. tot wijziging van het Handelsregisterbesluit in verband met registratie uiteindelijk belanghebbenden ook uitgevaardigd (Aruba)

Op 19 december 2022 is het Landsbesluit van 12 december 2022 no. 1, houdende inwerkingtreding houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies, gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 158 (AB 2022 ...

Raad van Ministers akkoord met het oprichten van een Commissie Stuur- en Werkgroep UBO-register (Curaçao)

De Raad is op woensdag 31 augustus jl. akkoord gegaan met het oprichten van een Commissie Stuur- en Werkgroep UBO-register (‘ultimate beneficial owner’). De commissie heeft als taak de minister van Financiën en de minister van Justitie te adviseren over een entiteit belast met het bijhouden van een besloten centraal register voor personen die ‘uiteindelijk belanghebbende’ zijn in relatie tot een onderneming, stichting of vereniging. De commissie dient onder meer ...

Landsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 1 augustus 2022 is de Landsverordening van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 105 (AB 2022 no. 105). De ontwerplandsverordening is op 7 maart 2022 door de ...

Ontwerplandsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies (Aruba)

Op donderdag 7 juli 2022 stond de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies) geagendeerd voor behandeling tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba. Klik hier om naar de pagina met de webcast van de vergadering te gaan. De ontwerplandsverordening ...

Rapport Commissie Doorstroomvennootschappen: ‘Grote aantal brievenbusfirma’s is nadelig voor Nederland’

Bij brief d.d. 22 november 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) het rapport van de Commissie Doorstroomvennootschappen van oktober 2021 (“Op weg naar acceptabele doorstroom”) toegezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de brief is ook de reactie van het kabinet op het rapport gegeven. Hierover is ook een nieuwsbericht verschenen op rijksoverheid.nl. ‘Brievenbusfirma’s leveren de Nederlandse economie weinig op, benadelen ontwikkelingslanden onevenredig via verlies aan ...

Dossier: Landsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen – P.B. 2018, no. 30 (Curaçao)

Dossier: Landsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen - P.B. 2018, no. 30 Landsverordening van de 13de juni 2018 tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) PUBLICATIE Uitgegeven: op 15 juni 2018 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 30 (P.B. 2018, no. 30). Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen ...

UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar. Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is op donderdag 4 april 2019, na advies van de Raad ...

Landsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (P.B. 2018, no. 30) (Curaçao) – Documenten

Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (P.B. 2018, no. 30) (P.B. 2018, no. 30) (pdf viewer). Voor normaal pdf, klik hier. Landsverordening van de 13de juni 2018 tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen), op 15 juni 2018 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 30 ...

Landsbesluit winstbelasting in verband met implementatie aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen. Wijziging Landsbesluit uitvoering internationale bijstandsverlening en Landsbesluit administratieve sanctie bij niet nakomen fiscale verplichtingen

Op 3 augustus 2018 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de juli 2018 ter uitvoering van de artikelen 45, tweede lid, en 46, derde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en houdende wijziging van het Landsbesluit uitvoering internationale bijstandsverlening en Landsbesluit administratieve sanctie bij niet nakomen fiscale verplichtingen (Landsbesluit winstbelasting) gepubliceerd in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 19 (P.B. 2018, no. 19). Dit landsbesluit ...

Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen in het Publicatieblad

De Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen van 13 juni 2018 (hierna: de landsverordening) is op 15 juni 2018 verschenen en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 30 (P.B. 2018, no. 30). Voluit luidt de landsverordening als volgt: Landsverordening van de 13de juni 2018 tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening ...

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen – Amendement

Naar deze week is gebleken is op de dag van de openbare behandeling door de Staten van Curaçao van de Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (voluit: de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) door enkele Statenleden een amendement ingediend. Het betreft overigens een amendement van wetstechnische en ...

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen – Tweede Nota van Wijziging

Naar deze week is gebleken heeft de Minister van Financiën van Curaçao met dagtekening 7 juni 2018 nog een Tweede Nota van Wijziging aan de Staten van Curaçao aangeboden met betrekking tot de Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (voluit: de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) ...

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen – Nota van Wijziging

De Minister van Financiën van Curaçao heeft met dagtekening 6 juni 2018 aan de Staten van Curaçao een Nota van Wijziging aangeboden met betrekking tot de Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (voluit: de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123). De ontwerplandsverordening is gisteren, donderdag 7 juni ...