Wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Onlangs is het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier voor de memorie van toelichting ...

Landsbesluit UBO-registratie in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 7 juni 2024 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de juni 2024 ter uitvoering van artikel 45, vijftiende en zestiende lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit UBO-registratie) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 58 (P.B. 2024 no. 58). Krachtens dit landsbesluit worden, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 45, vijftiende en zestiende lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL), regels ...

Ministerraad akkoord met aanbieding aangepast ontwerplandsbesluit UBO-registratie aan de Raad van Advies voor spoedadvies (Curaçao)

De Raad van Ministers (RvM) is akkoord gegaan met de aanbieding van het aangepaste ontwerplandsbesluit UBO-registratie aan de Raad van Advies voor spoedadvies. Hierbij wordt gevraagd om advies uit te brengen over het inzagerecht en de mogelijkheid om dit recht te beperken door een eis van redelijk belang. Dit is gebaseerd op een verzoek van de Minister van Financiën van 5 mei 2024 en een advies van de Directeur Wetgeving ...

SER-advies inzake ontwerplandsbesluit UBO-registratie (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 maart 2024 heeft de Sociaal-Economische Raad (hierna: ‘de SER’ of ‘de Raad’) het (spoed)advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 45, 15e en 16e lid (Landsbesluit UBO-registratie) aangeboden aan de Minister van Financiën. Het advies is in de buitengewone voorbereidende en plenaire SER-vergadering van 20 maart 2024 behandeld en vastgesteld. Algemeen Hoewel het conceptlandsbesluit zélf nog niet openbaar is, geeft het advies ...

SER-advies inzake ontwerp-landsbesluit UBO-registratie aangeboden aan de Minister van Financiën, maar nog niet openbaar (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 maart 2024 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) het (spoed)advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 45, 15e en 16e lid (Landsbesluit UBO-registratie) aangeboden aan de Minister van Financiën. Zo blijkt uit een mededeling op de website van de SER. Het advies is vastgesteld in de plenaire vergadering van de Sociaal-Economische Raad d.d. 20 maart 2024. Het advies kan nog niet openbaar gemaakt ...

Ontwerplandsbesluit UBO-registratie door Raad van Advies geretourneerd (Curaçao)

De Raad van Advies van Curaçao heeft het op 26 februari 2024 ontvangen adviesverzoek inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 45, vijftiende en zestiende lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit UBO-registratie), RvA no. RA/06-24-LB, op 4 maart 2024 geretourneerd [aannemelijk naar het betreffende ministerie]. Zo kan worden afgeleid uit het statusoverzicht op de website van de Raad met betrekking tot ontvangen adviesverzoeken. Op de website ...

Wetsvoorstel om toegang tot Nederlandse UBO-registers te beperken (Nederland)

De Nederlandse ministerraad heeft ingestemd met een wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat om de toegang tot de UBO-registers te beperken tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. De ministerraad heeft ermee ingestemd de wijzigingswet voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarna volgt de ...

Landsbesluit bestuurlijke handhaving verplichte registratie uiteindelijk belanghebbenden in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 28 september 2023 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 26 september 2023 houdende regels met betrekking tot de te volgen procedures bij de toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de voorschriften met betrekking tot de verplichte registratie van uiteindelijk belanghebbenden (Landsbesluit bestuurlijke handhaving verplichte registratie uiteindelijk belanghebbenden), uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, nr. 43 ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft zaak waarin het Hof met het Gerecht van oordeel was dat belanghebbende met de verhuur van tien bungalows in het economische verkeer treedt en dat de omstandigheid dat tussen huurder en belanghebbende een eventuele verwevenheid bestaat daar niets aan afdoet: ondernemer voor de omzetbelasting

Op vrijdag 7 juli 2023 heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 maart 2021 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (ECLI:NL:OGHACMB:2021:88) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:1088). In deze zaak ging het om de beantwoording van de vragen of belanghebbende ondernemer is in de zin van de Curaçaose Landsverordening omzetbelasting 1999 ...

Landsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies treedt per 1 januari 2023 in werking. Landsbesluit h.a.m. tot wijziging van het Handelsregisterbesluit in verband met registratie uiteindelijk belanghebbenden ook uitgevaardigd (Aruba)

Op 19 december 2022 is het Landsbesluit van 12 december 2022 no. 1, houdende inwerkingtreding houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies, gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 158 (AB 2022 ...

Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (Nederland)

Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts (trustees), fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies, hun uiteindelijk belanghebbenden (‘UBO's’) registreren in het ‘UBO-register trusts’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies zorgt voor meer transparantie. Het maakt het voor criminelen lastiger om zich te verschuilen achter zulke constructies. Door deze transparantie draagt het register bij aan het voorkomen van witwassen, ...

Raad van Ministers akkoord met het oprichten van een Commissie Stuur- en Werkgroep UBO-register (Curaçao)

De Raad is op woensdag 31 augustus jl. akkoord gegaan met het oprichten van een Commissie Stuur- en Werkgroep UBO-register (‘ultimate beneficial owner’). De commissie heeft als taak de minister van Financiën en de minister van Justitie te adviseren over een entiteit belast met het bijhouden van een besloten centraal register voor personen die ‘uiteindelijk belanghebbende’ zijn in relatie tot een onderneming, stichting of vereniging. De commissie dient onder meer ...

Landsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 1 augustus 2022 is de Landsverordening van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 105 (AB 2022 no. 105). De ontwerplandsverordening is op 7 maart 2022 door de ...

Ontwerplandsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies (Aruba)

Op donderdag 7 juli 2022 stond de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies) geagendeerd voor behandeling tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba. Klik hier om naar de pagina met de webcast van de vergadering te gaan. De ontwerplandsverordening ...

Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies in het Staatsblad (Nederland)

Op 2 mei 2022 is het Besluit van 8 april 2022, houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 168 (Stb. 2022, 168). Dit besluit strekt tezamen met ...

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies in het Staatsblad (Nederland)

Op 16 december 2021 is de Wet van 24 november 2021, houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, no. 610 (Stb. 2021, 610). Deze wet wijzigt de Wet ...

Rapport Commissie Doorstroomvennootschappen: ‘Grote aantal brievenbusfirma’s is nadelig voor Nederland’

Bij brief d.d. 22 november 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) het rapport van de Commissie Doorstroomvennootschappen van oktober 2021 (“Op weg naar acceptabele doorstroom”) toegezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de brief is ook de reactie van het kabinet op het rapport gegeven. Hierover is ook een nieuwsbericht verschenen op rijksoverheid.nl. ‘Brievenbusfirma’s leveren de Nederlandse economie weinig op, benadelen ontwikkelingslanden onevenredig via verlies aan ...

Hof bevestigt uitspraak Gerecht in zaak over de vraag of belanghebbende recht heeft op teruggaaf van de betaalde rechten bij invoer motorjacht: geen teruggaaf

Samenvatting zaak Op 10 februari 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer CUR2019H00340 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:65) op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) van 25 juli 2019 in de zaak BBZ nr. CUR201801196 (ECLI:NL:OGEAC:2019:144). In eerste ...

Wetsvoorstel implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Nederland)

Op 23 april 2021 is het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier voor de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. Voor alle stukken in dit kamerdossier, klik ...

Hof met Gerecht van oordeel dat belanghebbende met de verhuur van tien bungalows aan een gelieerde NV in het economische verkeer treedt: ondernemer voor de OB. Ook geen fiscale eenheid

Samenvatting zaak Let op: doordat van vrijdagavond 16 april 2021 om 19.30 uur tot zondagavond 18 april 2021 om 23.59 uur (tijden volgens de Europees Nederlandse tijdzone) vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar zijn vanwege groot onderhoud en dan ook het digitale uitsprakenregister op rechtspraak.nl niet beschikbaar zal zijn, zullen de hieronder in dit artikel opgenomen links naar uitspraken op rechtspraak.nl tijdelijk niet bereikbaar zijn. Dit ...

Geen verschoningsrecht voor advocaat voor zover hij optrad als SPF-bestuurder

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is, kort samengevat, het volgende aan de orde. In de kern gaat deze zaak om de vraag wie van twee broers heeft te gelden als de achterligger en economisch belanghebbende van een tweetal stichtingen particulier fonds (SPF’s), degene aan wie de oprichtersrechten en daarmee de uiteindelijke zeggenschap in de SPF’s toekomt. Bij een tussenvonnis is met het oog op die vraag het getuigenverhoor ...

Kort geding. Naar voorlopig oordeel van het Gerecht bestaat onvoldoende grond voor redelijke twijfel aan de authenticiteit van een brief en moet het er voor worden gehouden dat eiser niet langer heeft te gelden als de achterligger van de SPF. Wel moet eiser inzage gegeven worden in de administratie van de SPF over de periode dat de oprichtersrechten bij hem berustten

Samenvatting zaak Kort samengevat is in dit kort geding, een Curaçaose civielrechtelijke zaak, het volgende aan de orde. Een stichting particulier fonds (‘de SPF’) is in 2012 is opgericht door een N.V. (‘de N.V.’), een rechtspersoon verbonden aan een trustkantoor. Het trustkantoor werd bij de oprichting benoemd als bestuurder van de SPF en is dat nog steeds. Eiser in deze zaak, wonende in Australië, werd direct na de oprichting van ...

Belanghebbende die tien bungalows voor een vast bedrag per jaar verhuurt aan een gelieerde NV neemt volgens het Gerecht deel aan het economische verkeer, fiscale eenheid niet mogelijk: belastingplichtig voor de omzetbelasting. Verzuimboetes gematigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose omzetbelastingzaak met ook formeelbelastingrechtelijke aspecten is het volgende aan de orde. Belanghebbende verhuurt tien bungalows voor een vast bedrag per jaar aan een NV. Daarnaast ontplooit belanghebbende geen andere activiteiten. NV exploiteert een resort. De UBO (Ultimate Beneficial Owner) van belanghebbende is tevens aandeelhouder van NV. Blijkens de huurovereenkomst is belanghebbende bevoegd een beheerder aan te stellen. Belanghebbende heeft geen personeel in dienst. Door wetswijziging ...

Gerecht oordeelt dat om in aanmerking te komen voor de invoervrijstelling van artikel 102 van de Landsverordening tarief van invoerrechten, het ingevoerde vervoermiddel (een motorjacht) dient toe te behoren aan een persoon die zijn normale verblijfplaats heeft in het buitenland

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van de heffing van invoerrechten en omzetbelasting bij invoer is het volgende aan de orde. Belanghebbende is woonachtig in Curaçao. Belanghebbende heeft in juni van het jaar 2014 in de Verenigde Staten een motorjacht gekocht en deze naar Curaçao verscheept. Het motorschip is geregistreerd in Delaware. De juridisch eigenaar van het motorjacht is Y Inc. Daarvan is belanghebbende de ‘ultimate beneficial ...

Beleid inzake administratieve boete bij het niet nakomen van de verplichting om gegevens of inlichtingen op verzoek te verstrekken (Curaçao)

Op de websites van het Ministerie van Financiën van Curaçao en van de Inspectie der Belastingen van Curaçao staat het (nieuwe) Beleid inzake administratieve boete bij het niet nakomen van de verplichting om gegevens of inlichtingen op verzoek te verstrekken. Het betreft beleid in het kader van de uitvoering van de bevoegdheid om op grond van artikel 28, eerste lid, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen ...

UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar. Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is op donderdag 4 april 2019, na advies van de Raad ...