Toepassing in ministeriële regeling van hardheidsclausule voor de overdrachtsbelasting in bepaalde gevallen (Aruba)

Op 6 mei 2019 is de Ministeriële regeling van 29 april 2019 ter uitvoering van artikel 30, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2019, no. 32 (AB 2019 no. 32) (hierna: de Ministeriële regeling). In de Ministeriële regeling wordt in overweging ...
LEES VERDER

Aan belanghebbende zijn kosten van bewaking in rekening gebracht voor doorvoergoederen die op het haventerrein in een container zijn achtergebleven. Hoewel artikel 147 tweede lid LIUD ziet op een andere feitelijke situatie van doorvoer, dient naar oordeel van het Gerecht ook in dit geval verzegeling te worden toegepast

Samenvatting zaak In deze Arubaanse douanezaak zijn is het volgende aan de orde. Belanghebbende is douane-expediteur. Hij heeft als aangever voor een derde partij goederen ten doorvoer aangegeven (douanedocument D-171). Deze goederen zijn geladen in een container en de container is door de douane verzegeld. De verzegelde container werd in afwachting van de uitvoer, op ...
LEES VERDER

Gerecht ziet aanleiding om naar analogie van de bepaling in de Landsverordening beroep in belastingzaken te oordelen dat onder de gegeven omstandigheden een redelijke toepassing van artikel 52, lid 2 LAR met zich meebrengt dat het Uitvoeringsorgaan AZV veroordeeld moet worden in de proceskosten

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak met raakvlakken met de Caribische belastingpraktijk, is het volgende aan de orde. Belanghebbende (appellant in deze zaak) heeft het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekostenverzekering van Aruba (Uitvoeringsorgaan AZV, verweerder in deze zaak) verzocht om restitutie van de door hem gemaakte kosten voor het kopen van een medicijn. Het Uitvoeringsorgaan AZV ...
LEES VERDER