Hof oordeelt evenals het Gerecht dat de verzuimboete niet binnen de wettelijke termijn is opgelegd

Samenvatting zaak De Inspecteur heeft aan belanghebbende een aangiftebiljet winstbelasting 2013 uitgereikt. De Inspecteur heeft ter zitting van het Gerecht verklaard dat de uiterste inleverdatum 30 juni 2014 is. Belanghebbende heeft op 17 juni 2014 verzocht om uitstel van de indiening van het aangiftebiljet. Bij brief van 7 juli 2014 heeft de Inspecteur het verzoek ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat het enkele verzoek om uitstel van betaling niet kan worden aangemerkt als een erkenning. Gevraagd en verleend uitstel van betaling heeft ook stuitende werking

Samenvatting zaak In deze civielrechtelijke zaak komen rechtsvragen op het gebied van invordering van belastingen aan de orde. Het gaat hier kennelijk om de invordering van een aan belanghebbende opgelegde aanslag winstbelasting waarbij executoriaal beslag is aangekondigd. Eerstens komt de vraag aan de orde of hier al dan niet sprake is van een procedure als ...
LEES VERDER

Formulieren IB 2017 en toelichting op website belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland zijn de aangifteformulieren Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering voor het jaar 2017 geplaatst. Tevens zijn de toelichtingen daarbij op de website geplaatst. Het betreft de formulieren (status per 11 april 2018): Het Aangiftebiljet A 2017 en de toelichtingen daarop in het Nederlands, in het Papiaments en in het ...
LEES VERDER

Beroepstermijn verlengd tot maandag nu de laatste dag van de termijn op zaterdag viel. Niet gebleken is dat belanghebbende in het compromis ondubbelzinnig afstand gedaan heeft van haar recht zich te beroepen op de wettelijke navorderingstermijn

Samenvatting zaak Beroep is tijdig, de laatste dag van de termijn was namelijk een zaterdag. Dan wordt termijn verlengd tot de maandag erna. Niet gebleken is dat belanghebbende in het compromis ondubbelzinnig afstand gedaan heeft van haar recht zich te beroepen op de wettelijke navorderingstermijn. De na het opleggen van de aanslag gedane aangifte kan ...
LEES VERDER

Belanghebbende doet minder dan één dag voor comparitie verzoek om uitstel. Strijd met goede procesorde, verzoek geweigerd. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk wegens niet motiveren, ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe

Samenvatting zaak Het Gerecht acht het in strijd met de goede procesorde om minder dan één dag voor de comparitie een verzoek te doen tot uitstel met als reden dat het contact tussen gemachtigde en belanghebbende wat verwaterd was. Naar het oordeel van het Gerecht is het uitstel terecht geweigerd. Ingevolge artikel 5, lid 2 ...
LEES VERDER

Voor vaststelling van de kosten in de beroepsfase – proceskostenvergoeding – aansluiting gezocht bij het Besluit proceskosten bestuursrecht

Samenvatting zaak Proceskostenvergoeding van de bezwaarfase en de beroepsfase. De regels over de kosten en de wijze van de berekening van de hoogte daarvan, zoals is bedoeld in het tweede lid van artikel 15 Landsverordening op het beroep in belastingzaken zijn nog niet vastgesteld. Voor de vaststelling van de kosten in de beroepsfase is aansluiting ...
LEES VERDER