Verlenging noodregeling SZW en tegemoetkoming EZK voor zakelijke lasten Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Ondernemers en personen die hun baan hebben verloren vanwege de coronacrisis, krijgen ook de komende maanden financiële ondersteuning. Zowel de noodregeling SZW voor ondersteuning in de loonkosten, als de tegemoetkoming van EZK voor zakelijke vaste lasten wordt verlengd met een periode van vier maanden, tot uiterlijk 12 oktober 2020. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Uit het nieuwsbericht: “Noodregeling SZW Om te ...
LEES VERDER

Beleidsregel EZK tot wijziging van de beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES, zodat gedupeerde ondernemingen tevens voor een kleinere tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen, in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Vandaag, vrijdag 22 mei 2020, is de Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 mei 2020, nr. WJZ 20137482, tot wijziging van de Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES zodat gedupeerde ondernemingen tevens voor een kleinere tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 27358 (Stcrt. 2020, 27358). Hiermee ...
LEES VERDER

SZW geeft werkgevers ruimte voor herstart (Caribisch Nederland)

Werkgevers die gebruik maken van de noodregeling van SZW voor ondersteuning in hun loonkosten hoeven geen wijzigingen meer door te geven voor de resterende looptijd van de regeling. Op deze manieren krijgen zij meer ruimte om te bekijken of en op welke manier zij hun bedrijfsactiviteiten weer kunnen uitbreiden. Wijzigingsformulieren die al ingeleverd zijn, zullen niet worden doorgevoerd, tenzij ze in het voordeel van de aanvrager zijn. Dit is op ...
LEES VERDER

Tegemoetkoming EZK nu ook voor bedrijven met lagere vaste lasten (Caribisch Nederland)

Bedrijven die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus kunnen sinds 23 april jl. een tegemoetkoming aanvragen voor het bekostigen van hun vaste lasten. Een voorwaarde om eenmalig het bedrag van 4400 dollar te ontvangen, is dat er sprake moet zijn van minimaal 4400 dollar aan vaste lasten in de periode 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020. Omdat veel bedrijven in Caribisch Nederland niet ...
LEES VERDER

Extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19 (Caribisch Nederland)

Gisteren, vrijdag 24 april 2020, heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan Tweede Kamer over extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19. Op 25 maart jl. heeft het kabinet noodmaatregelen voor Caribisch Nederland aangekondigd i.v.m. COVID-19, in lijn met de maatregelen voor Europees Nederland. In reactie hierop hebben de openbare lichamen in een gezamenlijke brief van 29 maart jl. gereageerd op deze brief en ...
LEES VERDER

Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES in Staatscourant (Caribisch Nederland)

In de reguliere uitgave van het CFN van vandaag maakten wij reeds melding van de tegemoetkoming die ondernemers die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus en te maken hebben met hoge vaste lasten, kunnen krijgen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De tegemoetkoming werd bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De betreffende “Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers ...
LEES VERDER

Ook vanuit EZK tegemoetkoming ondernemers Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Ondernemers die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus en te maken hebben met hoge vaste lasten, kunnen een tegemoetkoming krijgen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De tegemoetkoming is eenmalig 4400 dollar. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Zie hierover ook deze pagina op de website van de RCN. En voor de voorwaarden om ...
LEES VERDER

Overheidssteun ook voor animeerdames (Caribisch Nederland)

Hoewel er door verschillende mediakanalen is geschreven dat er geen overheidssteun is voor sekswerkers, komen mensen die in deze sector werkzaam zijn weldegelijk ook in aanmerking voor de noodregeling van SZW. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Hoewel de dames niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, begrijpt de RCN-unit SZW de problematiek is er besloten de dames bij uitzondering ...
LEES VERDER

Reeds duizend aanvragen noodregeling uitbetaald (Caribisch Nederland)

Sinds de noodregeling van SZW begin deze maand in werking is getreden, zijn er voor ruim twee duizend personen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius aanvragen ontvangen. De helft hiervan is reeds uitbetaald. Om dit mogelijk te maken is er afgelopen paasweekend doorgewerkt bij de RCN-unit SZW. De overige aanvragen zijn nog in behandeling. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en met ...
LEES VERDER

Motie aangenomen door Eilandsraad van Bonaire voor een lokale tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies voor branches die niet in aanmerking komen voor de tijdelijke noodregeling SZW (Caribisch Nederland)

Op 31 maart 2020 is door de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire (Konseho Insular) unaniem een motie van het Raadslid Bernabela (fractieleider-UPB) aangenomen die ertoe strekt het bestuurscollege uit te nodigen tot het opzetten van een lokale tijdelijke subsidieregeling loonkosten en/of inkomensverlies Bonaire voor de groepen van gevallen (branches) die onder de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) niet in ...
LEES VERDER

Uitzondering mogelijk op voorwaarden noodregeling SZW (Caribisch Nederland)

Sinds afgelopen dinsdag kunnen er aanvragen worden gedaan bij de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een noodregeling in verband met het coronavirus. Het gaat om een regeling die werkgevers helpt om personeel in dienst te houden. Werknemers en zelfstandig ondernemers die geen inkomsten meer hebben kunnen ook een beroep doen op de noodregeling van SZW. Er zijn al veel aanvragen binnengekomen. Dit is gisterenavond bekendgemaakt met een nieuwsbericht op ...
LEES VERDER

Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 1 april 2020 is de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-0000044983, tot vaststelling van de tijdelijke subsidieregeling voor subsidie voor loonkosten en inkomensverlies in verband met buitengewone omstandigheden samenhangend met het coronavirus Caribisch Nederland (Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN) uitgegeven en geplaatst in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 19876 (Stcrt. 2020, 19876). De regeling loonkosten ...
LEES VERDER

Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN aangeboden aan de Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

Bij brief van 31 maart 2020 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN aangeboden aan de Tweede Kamer, voluit: de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  van 31 maart 2020, 2020-00000449832020-0000044983, tot vaststelling van de tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten BES (Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN). Klik hier voor de link naar de pagina op de website van de ...
LEES VERDER

Verzamelwet SZW 2020 in Staatsblad: wijziging Wet AOV BES en Wet AWW BES om te voorzien in indexeringsgrondslagen voor bijdragen aan zorginstellingen BES en wijziging Wet ongevallenverzekering BES voor invoering gewenningsperiode herziening arbeidsongeschiktheid (Caribisch Nederland/BES)

Op 17 december 2019 is de Wet van 11 december 2019 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2019, no. 483 (Stb. 2019, 483). De Verzamelwet SZW 2020 bevat onder meer wijzigingen in de Wet AOV BES en in de Wet AWW BES om te ...
LEES VERDER

Minister beantwoordt vragen over voorstel “gewenningsperiode” herziening arbeidsongeschiktheid Wet ongevallenverzekering, zoals voorgesteld in de Nota van Wijziging van de ontwerp-Verzamelwet SZW 2020 (Caribisch Nederland/BES)

In het CFN van 13 september jl. maakten wij melding van het op 11 september 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden voorstel van wet tot ‘Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)’. Dit wetsvoorstel bevat onder meer wijzigingen van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES en van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES. Op 25 september ...
LEES VERDER