Waardebeschikkingen vastgoedbelasting tijdvak 2021-2025 worden in juni 2021 verstuurd (Caribisch Nederland)

De waardebeschikkingen vastgoedbelasting zijn of zullen in de maand juni 2021 worden verstuurd met als peildatum 01-01-2021. De aanslagen vastgoedbelasting  2021 worden vanaf medio januari 2022 verzonden. De waardebeschikking voor bedrijven worden in een latere fase in het jaar verstuurd. Dit heeft de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) bekendgemaakt met nieuwsberichten op de website (klik hier om naar het BCN-nieuwsbericht inzake Bonaire te gaan en hier om naar het BCN-nieuwsbericht inzake ...
LEES VERDER

Inbreng polis leidt tot aftrek premie brandverzekering. Redelijke termijn met vier maanden verlengd vanwege brand belastingkantoor in augustus 2019, maar in casu niet overschreden: geen immateriële schadevergoeding

Samenvatting zaak Let op: doordat van vrijdagavond 16 april 2021 om 19.30 uur tot zondagavond 18 april 2021 om 23.59 uur (tijden volgens de Europees Nederlandse tijdzone) vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar zijn vanwege groot onderhoud en dan ook het digitale uitsprakenregister op rechtspraak.nl niet beschikbaar zal zijn, zullen de hieronder in dit artikel opgenomen links naar uitspraken op rechtspraak.nl tijdelijk niet bereikbaar zijn. Dit ...
LEES VERDER

Hof verenigt zich met de beslissing van het Gerecht dat in de jaren 2012 en 2013 recht bestond op aftrek als persoonlijke lasten van de onderhoudskosten met betrekking tot de monumentale ‘magasina’ waarin belanghebbende pas in 2013 is gaan wonen. Hof wijst op beleid Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een perceel grond gekocht met daarop een niet gerestaureerde schuur (hierna: ‘magasina’). De magasina behoort tot een landhuis. Evenals het landhuis is de magasina opgenomen in het register van beschermde monumenten ingevolge artikel 6 van de Monumenteneilandsverordening Curaçao. Belanghebbende is in het jaar 2012 begonnen met de restauratie van de magasina. De restauratie is onder begeleiding ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de levensverzekering in de vorm van een kapitaalverzekering niet kan worden aangemerkt als een in looptijd dalende overlijdensrisicoverzekering, premie kan niet als persoonlijke last in aftrek worden gebracht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 19 oktober 2018 een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2016 opgelegd. Belanghebbende heeft op 16 januari 2019 daartegen bezwaar gemaakt en heeft op 9 april 2020 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Kennelijk, zo menen wij uit de onderhavige zaak te kunnen afleiden, heeft belanghebbende de door hem betaalde ...
LEES VERDER

Besluit van 7 december 2020 van de staatssecretaris van Financiën in de Staatscourant: goedkeuringen waardoor de aftrek als persoonlijke lasten onder voorwaarden ook geldt voor de eigen woning die is bestemd als toekomstig hoofdverblijf en voor de woning in aanbouw (Caribisch Nederland)

Op 10 december 2020 is het Besluit van 7 december 2020, nr. 2020-25900, van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 62994 (Stcrt. 2020, 62994). Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor de aftrek als persoonlijke lasten onder voorwaarden ook geldt voor de eigen woning die is bestemd als toekomstig hoofdverblijf en voor de woning in aanbouw. In dit besluit is een uitbreiding ...
LEES VERDER

Hypotheekrente komt niet in aftrek als eigenwoningrente omdat belanghebbende niet in het woonhuis woont, ook niet op grond van beleid aftrekbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag premies AOV/AWW is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in het jaar 2013 samen met haar echtgenoot een woonhuis gekocht (hierna: het woonhuis). Belanghebbende is in 2017 gescheiden. Vanaf het jaar 2017 is belanghebbende de enige eigenaar van de woning. Ter zake van de aankoop en het herstel van het woonhuis is belanghebbende een geldlening aangegaan. In het ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat sprake is van herfinanciering eigenwoningschuld: rentebetaling komt niet als eigenwoningrente in aftrek. Inspecteur maakt niet aannemelijk dat sprake is van verkapte winstuitdeling. Aanslagtermijn verlengd met duur verleende uitstel voor indiening aangifte

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, is enig aandeelhouder van de in Curaçao gevestigde vennootschap (hierna: de CUR-NV). Verder houdt belanghebbende middellijk alle aandelen in een in Aruba gevestigde vennootschap (hierna: AUA-NV). Feiten m.b.t. het geschil over de renteaftrek eigen woning (kort) In 2004 is belanghebbende ter financiering van zijn woning (woning 1) een lening aangegaan bij CUR-NV. Op 1 ...
LEES VERDER

Aftrek rente als persoonlijke lasten geweigerd omdat leningen niet zijn aangegaan ter zake van de eigen woning. Giftenaftrek van kosten die samenhangen met werkzaamheden voor een stichting ook geweigerd: geen bewijs dat belanghebbende deze kosten bij de stichting in rekening zou kunnen brengen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2005 een woning gekocht. Deze woning staat hem als hoofdverblijf ter beschikking. In 2007 heeft belanghebbende ter herfinanciering en voor groot onderhoud een leningsovereenkomst gesloten met een bank. Ten behoeve van de bank is op de woning een recht van hypotheek gevestigd tot zekerheid van nakoming door belanghebbende van zijn verplichtingen uit de leningsovereenkomst. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Hypothecaire lening aangegaan ter uitbreiding van de woning waarvan de moeder de grond in erfpacht heeft. Geen sprake van een eigen woning die belanghebbende ter beschikking staat: renteaftrek terecht geweigerd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woont in een woning waarvan zijn moeder de grond sinds 1986 in erfpacht heeft. Belanghebbende heeft in 2006 ter uitbreiding van de woning een leningsovereenkomst gesloten bij een bank. Ten behoeve van de bank is op de woning een recht van hypotheek gevestigd tot zekerheid van nakoming door belanghebbende van zijn verplichtingen uit de leningsovereenkomst. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

Belastingdienst kondigt campagne Hulp bij Online Aangifte Inkomstenbelasting 2019 aan (Caribisch Nederland)

Met een krantenadvertentie heeft de Belastingdienst Caribisch Nederland de campagne ‘Hulp bij Online Aangifte Inkomstenbelasting 2019’ (HUBA) op Bonaire aangekondigd. De HUBA vindt op Bonaire plaats op 27, 29 en 30 juli 2020 en op 10 en 12 augustus 2020 plaats bij de Kamer van Koophandel Bonaire, van 14:00 – 17:00 uur. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moeten geinteresseerden zich vooraf aanmelden via: register@kvkbonaire.com. De tekst van de ...
LEES VERDER

Belanghebbende is in het kader van een uitzending naar Curaçao verhuisd, stiefzoon en diens vriendin kunnen gedurende de buitenlandplaatsing in de Nederlandse woning verblijven. Naar het oordeel van hof Den Bosch is geen sprake van een kraakwachtsituatie: kosten van de woning niet meer als kosten eigen woning aftrekbaar

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende is gehuwd en is eigenaar van een in Nederland gelegen woning. Eind augustus 2015 heeft belanghebbende zich laten uitschrijven uit de BRP en is zij voor haar werk uitgezonden naar Curaçao (en later naar Aruba), waar zij en haar partner vanaf dat tijdstip in een huurwoning woonden. Belanghebbende heeft met haar stiefzoon (de zoon van ...
LEES VERDER

Inspecteur is pas na opleggen primitieve aanslagen en eerste navorderingsaanslagen ermee bekend geworden dat de hypotheekrente geen betrekking had op de als hoofdverblijf dienende woning: nieuw feit. Wel ambtelijk verzuim voor het bovenmatige in aftrek genomen bedrag

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn over de jaren 2006 tot en met 2010 navorderingsaanslagen in de inkomstenbelasting en de premie AVBZ opgelegd. Gelijktijdig zijn vergrijpboetes van 25% opgelegd. In de navorderingsaanslagen zijn onder andere correcties begrepen van de door belanghebbende in haar aangiften als aftrekpost in aanmerking genomen kosten in verband met de eigen woning. De woning van belanghebbende (hierna: ...
LEES VERDER

Niet aannemelijk gemaakt dat de centrale levensplaats reeds vanaf 1 januari 2015 in de woning was gelegen, staat pas per 1 juli 2015 als hoofdverblijf ter beschikking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft sinds 2003 een stuk grond in eigendom waarop hij een woning heeft laten bouwen. De woning is begin december 2005 gereed gekomen. De buitenmuren van de woning zijn in 2017 voor het eerst geschilderd. Tot op heden is het stuk grond rond de woning niet omheind en is er geen tuin aangelegd. In de keuken zijn ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat de monumentale ‘magasina’ aangemerkt kan worden als een eigen woning, dat geen sprake is van nieuwbouw en dat de verbouwingskosten gesplitst dienen te worden in onderhoudskosten en verbeteringskosten (op basis van de aanschrijving ook aftrekbaar). Subsidie dient in mindering te worden gebracht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een perceel grond gekocht met daarop een niet gerestaureerde schuur (hierna: ‘magasina’). De magasina behoort tot een landhuis. Evenals het landhuis is de magasina opgenomen in het register van beschermde monumenten ingevolge artikel 6 van de Monumenteneilandsverordening Curaçao. Belanghebbende is in het jaar 2012 begonnen met de restauratie van de magasina. De restauratie is onder begeleiding ...
LEES VERDER

Statenlid doet beroep op de Minister inzake aftrekbaarheid van onderhoudskosten en van sponsorgelden aan sportorganisaties (Curaçao)

In een brief van 15 november 2019 stelt het Statenlid W. Hato een aantal vragen over de aftrekbaarheid van onderhoudskosten van de eigen woning en van sponsorgelden aan sportorganisaties.  Voor wat betreft de aftrekbaarheid van de onderhoudskosten vraagt het Statenlid of aanpassing van de regelgeving nog dit jaar tot stand zal komen en, zo ja, tot welk bedrag de kosten aftrekbaar zullen worden en, zo niet, wanneer de aanpassingen dan ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een eigen woning die belanghebbende ter beschikking staat, reeds daarom renteaftrek terecht geweigerd door Inspecteur. Beroep op vertrouwensbeginsel faalt ook

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woont in een woning waarvan haar moeder de grond in erfpacht heeft. Belanghebbende heeft in september 2013 een leningsovereenkomst gesloten met een bank. Ten behoeve van de bank is op de woning een recht van hypotheek gevestigd tot zekerheid van nakoming door belanghebbende van haar verplichtingen uit de leningsovereenkomst. Belanghebbende heeft voor het jaar 2015 aangifte gedaan ...
LEES VERDER

Anders dan het Gerecht is het Hof van oordeel dat de eigen woning in 2016 als hoofdverblijf ter beschikking heeft gestaan: recht op aftrek als persoonlijke lasten van de over de jaren 2014 en 2015 betaalde rente op de hypothecaire geldlening

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende en zijn partner hebben samen twee kinderen. Vanaf 25 maart 2011 staat belanghebbende met zijn gezin ingeschreven op het adres Y. Belanghebbende heeft aan de Z een stuk grond in erfpacht. Daarop heeft belanghebbende een woning laten bouwen, met de bedoeling om daar met zijn gezin te gaan wonen. De woning is medio 2016 gereed gekomen. Deze ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft naar het oordeel van het Gerecht niet op enigerlei wijze onderbouwd dat de premies en rente door hem zijn betaald

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting onder meer een bedrag aan premies overlijdensrisicoverzekering in aftrek gebracht van twaalfmaal NAf 83 alsmede een bedrag aan rente van hypothecaire geldschuld. Bij het vaststellen van de aanslag heeft de Inspecteur van deze premies een bedrag van NAf 83 als persoonlijke lasten in aanmerking genomen, omdat slechts ter zake van één maandbetaling bewijs ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt hoofdverblijf aannemelijk. Opgevoerde kosten eigen woning aftrekbaar als persoonlijke lasten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ongehuwd. Tot zijn huishouden behoort zijn levenspartner, hun dochter en het kind van zijn levenspartner. Belanghebbende is eigenaar van een woonhuis te “Y” ter zake van welk woonhuis hij een hypothecaire lening heeft. Belanghebbende staat bij het bevolkingsregister en bij de belastingdienst ingeschreven op het adres Z, het adres van zijn overleden moeder. Dat is ook ...
LEES VERDER

Hoge Raad: Hof heeft terecht geoordeeld dat de mogelijkheid een aanslag IB achterwege te laten omdat de aangifte buiten de termijn is gedaan niet wegneemt dat, indien een aanslag wordt opgelegd, verrekening van voorheffingen niet achterwege mag blijven (Curaçaose belastingzaak)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak komt de Hoge Raad tot het oordeel dat het Hof kennelijk en terecht aan artikel 41B van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (hierna: LIB) de betekenis heeft toegekend dat de in het eerste lid voorziene mogelijkheid een aanslag achterwege te laten op de grond dat de aangifte buiten de daar bedoelde termijn is gedaan niet wegneemt dat, indien een aanslag wordt opgelegd, volgens ...
LEES VERDER

Rapport Commissie Begrotingsdoorlichting. Pakket aan maatregelen waaronder verhoging tarieven omzetbelasting en accijnzen (Curaçao)

Het zal onze abonnees op Curaçao niet zijn ontgaan dat de Minister van Financiën onlangs – op 11 maart 2019 – aan de Staten van Curaçao een presentatie heeft gegeven waarin hij een pakket aan financiële en fiscale maatregelen uit de doeken doet naar aanleiding van voorstellen door de Commissie Begrotingsdoorlichting. Dit pakket aan maatregelen – dat per 1 juli 2019 zou moeten worden ingevoerd – zou een extra opbrengst ...
LEES VERDER

Volgens beleid zijn rente en kosten van een geldlening ook aftrekbaar ter zake van een woning in aanbouw, mits deze woning binnen twee jaar als hoofdverblijf ter beschikking staat. Belanghebbende wenst de rente en kosten in 2014 en 2015 in aftrek te brengen maar het Gerecht acht niet aannemelijk dat de woning in 2016 als centrale levensplaats voor belanghebbende is aan te merken

Samenvatting zaak Belanghebbende en zijn partner hebben samen twee kinderen en staan ingeschreven op het adres “A” te Bonaire. Hij is onder meer directeur en enig aandeelhouder van een bedrijf, dat gevestigd is op adres A. Belanghebbende heeft een stuk grond in erfpacht aan adres “B”. Daarop heeft belanghebbende een woning laten bouwen, met de bedoeling om daar met zijn gezin te gaan wonen. De woning is medio 2016 gereed ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat omstandigheid dat aanslagen zijn vastgesteld meebrengt dat de loonbelasting niet als eindheffing fungeert en dat alsdan verrekening van voorheffingen moet plaatsvinden, ook al zijn de aangiftebiljetten te laat ingediend

Samenvatting zaak Belanghebbende, inwoner van Curaçao, heeft op 18 oktober 2013 aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor de jaren 2008 en 2009 ingediend. In de aangiftebiljetten heeft belanghebbende voor beide jaren uitsluitend zijn Nederlandse pensioeninkomsten aangegeven. De Inspecteur is bij de vaststelling van de aanslag afgeweken van de aangiften. Zij heeft op basis van de haar ter beschikking staande gegevens aanslagen opgelegd. Aan belanghebbende is vermindering ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Termijnoverschrijding bezwaar en beroep verschoonbaar. Belanghebbende voldoet niet aan tweetal voorwaarden van de penshonadoregeling

Samenvatting zaak Belanghebbende komt in bezwaar, maar niet binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. Ook tegen de uitspraak wordt in beroep gekomen, maar niet binnen twee maanden na dagtekening van de uitspraak. Het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten acht deze termijnoverschrijding evenwel verschoonbaar. Belanghebbende voert geloofwaardig aan dat hij pas later bekend is geworden met de aanslag respectievelijk de uitspraak. De Inspecteur heeft de tijdige verzending ...
LEES VERDER

Toepassing van interne compensatie door de Inspecteur in de bezwaarfase levert naar oordeel Gerecht in casu geen strijdigheid op met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Belanghebbende maakt aannemelijk dat verhoging hypotheeklening is aangewend ter financiering van de eigen woning

Samenvatting zaak Interne compensatie: De toepassing van interne compensatie door de Inspecteur in de bezwaarfase levert naar het oordeel van het Gerecht in casus geen strijdigheid op met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Aftrek hypotheekrente: Belanghebbende heeft aannemelijk gemaakt dat de verhoging van de hypotheeklening is aangewend ter financiering van de (koop van de) eigen woning. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een ...
LEES VERDER

Heffing van vastgoedbelasting ter zake van tweede woning op Bonaire niet in strijd met artikel 14 EVRM en artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM

Samenvatting zaak Belanghebbende is eigenaar van een tweede woning op Bonaire. Naar het oordeel van het Gerecht is de heffing van vastgoedbelasting ter zake van die woning niet in strijd met artikel 14 EVRM en artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM. Omdat sprake is van een forfaitaire heffing blijft deze volledig in stand, ondanks de stelling van belanghebbende dat zij maar maximaal een half jaar in de ...
LEES VERDER

In het belastingrecht geldt de vrije bewijsleer. Gerecht beoordeelt kostenposten discjockey die werkzaamheden verricht vanuit de werkkamer van zijn woning. Afschrijving en investeringsaftrek niet aannemelijk gemaakt

Samenvatting zaak Belanghebbende, woonachtig in Curaçao, is van beroep discjockey. Hij verricht zijn werkzaamheden vanuit een werkkamer in zijn woning. In geschil is de aftrekbaarheid van een aantal kostenposten en de investeringsaftrek. Het Gerecht stelt voorop dat in het belastingrecht de vrije bewijsleer geldt. Dat wil zeggen dat belanghebbende vrij is in de wijze waarop hij denkt het bewijs te kunnen leveren. Het Gerecht oordeelt per kostenpost in hoeverre aan ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft de tijdige verzending van de aanslag en de uitspraak op bezwaar niet kunnen bewijzen. Termijnoverschrijding bezwaar en beroep verschoonbaar. Belanghebbende voldoet niet aan alle voorwaarden van de penshonadoregeling

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft te laat bezwaar en beroep ingediend. De Inspecteur heeft de tijdige verzending van de aanslag en de uitspraak op bezwaar niet kunnen bewijzen en het is een feit van algemene bekendheid dat de (tijdige) postbezorging op Sint Maarten zeer te wensen overlaat. Gelet daarop zijn de termijnoverschrijdingen naar het oordeel van het Gerecht verschoonbaar. Belanghebbende voldoet niet aan alle voorwaarden van de penshonadoregeling, zodat het penshonadotarief ...
LEES VERDER