Staatssecretaris kondigt aanpassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aan zodat buitenlandse belastingplichtigen uit de landenkring (waaronder de BES eilanden) geen recht hebben op de IACK als zij daar geen recht op zouden hebben in een binnenlandse situatie

Bij brief d.d. 3 mei 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit en Belastingdienst de Tweede Kamer geïnformeerd over een bijzonderheid die zich in sommige situaties bij buitenlandse belastingplichtigen kan voordoen bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De staatssecretaris maakt in de kamerbrief zijn voornemen kenbaar om de wetgeving met betrekking tot de IACK met voorrang aan te passen zodat buitenlandse belastingplichtigen uit de landenkring (waaronder de BES eilanden) in materieel gelijke ...
LEES VERDER

Nota van wijziging op de Staatsbegroting 2021 aangekondigd met inkomstenverhogende en uitgavenverlagende maatregelen (Suriname)

De regering van Suriname werkt momenteel aan inkomstenverhogende en uitgavenverlagende fiscale maatregelen om het begrotingstekort omlaag te brengen. De maatregelen zullen verwerkt worden in de Staatsbegroting voor 2021. Een nota van wijziging waarin de betreffende in het Herstelplan geformuleerd maatregelen en het sociaal pakket zijn verwerkt, zal worden ingediend maar is kennelijk al in het parlement (voor?)besproken. Dit blijkt uit een interview met Minister Achaibersing van Financiën en Planning in ...
LEES VERDER

Hof opent mogelijkheid in het Curaçaose belastingprocesrecht om te verzoeken tot herziening van een onherroepelijk geworden uitspraak van het Gerecht of van het Hof: herzieningsregels van de Lar analoog toegepast voor het belastingprocesrecht. In deze zaak wijst het Hof het verzoek tot herziening evenwel af

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak heeft belanghebbende het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: “het Hof”) verzocht een uitspraak van het Hof van 22 januari 2018 (ECLI:NL:OGHACMB:2018:28) te herzien. Het Hof heeft op 10 februari 2021 uitspraak gedaan en daarbij het verzoek tot herziening afgewezen (ECLI:NL:OGHACMB:2021:64). Het voor de belastingpraktijk meest interessante aspect van deze zaak is dat het Hof voor het Curaçaose belastingprocesrecht – waarin (wettelijk) niet is voorzien in ...
LEES VERDER

Crisis- en herstelplan 2020-2022: belastingmaatregelen (Suriname)

De regering van Suriname heeft onlangs het Crisis- en herstelplan 2020-2022 – ‘Van crisis naar herstel van de economie en het openbaar bestuur’ – gepresenteerd. Het plan werd bekendgemaakt op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname en op de facebookpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Algemeen Samenvattend lichten wij het volgende uit de inleiding van het crisis- en herstelplan (condensed en hier en daar ...
LEES VERDER

Verhoogde fiscale heffingskorting inkomstenbelasting geldig tot invoering BTW (Suriname)

De fiscale heffingskorting op de inkomstenbelasting van SRD 750 gaat voorlopig door en wel tot de invoering van de BTW, zo heeft het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname op 16 december bekendgemaakt met een post op zijn facebookpagina. Klik hier voor de link naar de post op die fb-pagina; hieronder is ook een afbeelding van de geposte flyer opgenomen. De fiscale heffingskorting op de inkomstenbelasting is sociale steunmaatregel ...
LEES VERDER

Tabellen inkomstenbelasting en loonbelasting 2021 op website belastingdienst (Curaçao)

De tarieftabellen van de inkomstenbelasting (IB) en de loonbelasting (LB) voor het jaar 2021 zijn op de website van de belastingdienst gepubliceerd. Klik hier om naar de betreffende pagina op de website van de belastingdienst te gaan. Op 20 november 2020 werd de Ministeriële regeling met algemene werking van de 13de november 2020 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 19431 (Ministeriële regeling vaststelling ...
LEES VERDER

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de heffingskorting terecht is teruggevorderd van belanghebbende met in Curaçao woonachtige echtgenoot zonder Nederlands inkomen

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak met raakvlakken met de Caribische praktijk is het volgende aan de orde. Belanghebbende (eiseres in deze zaak) is gehuwd met “C”. Ten aanzien van zowel het belastingjaar 2015 als 2016 is belanghebbende geen inkomstenbelasting verschuldigd. C woont in 2015 en 2016 op Curaçao en is over 2015 en 2016 evenmin inkomstenbelasting verschuldigd. Belanghebbende heeft met betrekking tot de belastingjaren 2015 en 2016 aangiften IB/PVV ingediend ...
LEES VERDER

Wijziging Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2020 gepubliceerd in het Publicatieblad: verhoging basiskorting 2020 (Curaçao)

Op 30 april 2020 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 16de april 2020 tot wijziging van de Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2020 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2020, no. 42 (P.B. 2020 no. 42). Met deze Ministeriële regeling wordt onder toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen de basiskorting voor de ...
LEES VERDER

Inwoners van Aruba en Suriname kunnen – ook ingeval zij niet opteren voor de regels van binnenlandse belastingplichtigen – aanspraak maken op heffingskortingen, persoonsgebonden aftrekposten en de toerekening van inkomensbestanddelen,op grond van non-discriminatiebepalingen uit de BRK respectievelijk het belastingverdrag

In een nieuw besluit over de reikwijdte van de non-discriminatiebepalingen is opgenomen dat inwoners van Aruba, van Suriname en van België, ook ingeval zij niet opteren voor de regels van binnenlandse belastingplichtigen, aanspraak kunnen maken op een aantal heffingskortingen op grond van non-discriminatiebepalingen uit de BRK respectievelijk uit de belastingverdragen. Dit volgt uit het Besluit van 16 december 2019, nr. 2019-1846500, Staatscourant 2019, 66191 van de (Nederlandse) Staatssecretaris van Financiën ...
LEES VERDER

Loonbelastingtabellen 2020 op website belastingdienst (Curaçao)

Op de website van de Inspectie der Belasting zijn inmiddels de loonbelastingtabellen voor het jaar 2020 geplaatst. Eerder al, op 20 november 2019, werd de Ministeriële regeling met algemene werking van de 1ste november 2019 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2020) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 73 (P.B. 2019 no ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2020 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 20 november 2019 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 1ste november 2019 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2020) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 73 (P.B. 2019 no. 73). De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Krachtens de Ministeriële regeling wordt de tabel, ...
LEES VERDER

Antwoord op vragen Tweede Kamerleden over de heffingskorting van Nederlanders in het buitenland (gepensioneerde Nederlanders in het buitenland die sinds begin 2019 geen heffingskorting meer toegepast krijgen op hun AOW)

De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer zijn antwoord toegezonden op vragen van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Lodders (VVD) over de heffingskorting van Nederlanders in het buitenland (ingezonden 17 juni 2019). Het gaat hier, meer in het bijzonder, om het feit dat een groep gepensioneerde Nederlanders in het buitenland sinds het begin van dit jaar (2019) geen heffingskorting meer toegepast krijgt op hun AOW. De ...
LEES VERDER

Dossier: Belastinghervormingen m.i.v. 2020 (‘reforma fiscal’) (Aruba)

Dossier: Belastinghervormingen m.i.v. 2020 (‘reforma fiscal’) (Aruba)  LET OP: in een persbericht van van 20 maart 2020 op de website van de overheid van Aruba heeft de minister-president naar aanleiding van de effecten van de coronavirus-crisis aangegeven dat de fiscale hervorming wordt geschrapt uit de begroting voor 2020. Zie hierover meer in de samenvatting hieronder. Ontwerp-Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 ...
LEES VERDER

Kort overzicht van de gepresenteerde belastinghervormingsplannen (Aruba)

Op woensdag 4 en donderdag 5 september 2019 heeft de regering van Aruba een bijeenkomst georganiseerd voor de “stakeholders” in het bedrijfsleven over de voorgenomen belastinghervormingen (“stakeholders meeting belastinghervorming”). Tijdens de bijeenkomst werden de plannen van de regering met betrekking tot de belastinghervormingen toegelicht. De bijeenkomst werd ingeleid door de Minister van Financiën van Aruba, mevrouw mr. Xiomara Ruiz-Maduro. De Minister verzorgde een algemene inleiding over onder meer de functies ...
LEES VERDER

Beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Gerecht ziet om proces-economische redenen ervan af om de Inspecteur op te dragen alsnog een beslissing te nemen en doet wat de Inspecteur had behoren te doen. Bezwaar gegrond verklaard omdat de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting onjuist is berekend door onjuiste toepassing van de heffingskortingen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao en heeft in de onderhavige jaren 2013 tot en met 2015 diverse inkomsten uit Nederland genoten, waaronder AOW-uitkeringen en pensioenuitkeringen van ABP Nederland. Belanghebbende heeft de inkomsten aangegeven na aftrek van de in Nederland ingehouden loonheffing. Bij het vaststellen van de aanslagen heeft de Inspecteur de inkomsten uit Nederland in aanmerking genomen zonder ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat belanghebbende niet duurzaam gescheiden leefde van zijn echtgenote, zodat van aftrekbare alimentatiebetalingen geen sprake kan zijn. Heffing over ABP-pensioen komt op grond van de BRK toe aan Nederland, Curaçao moet belastingvermindering verlenen. BRK niet van toepassing voor de premieheffingen AVBZ en BVZ

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het onderhavige jaar (2014) ingezetene van Curaçao. Belanghebbendes echtgenote is in december 2008 in verband met een ernstige ziekte naar Nederland verhuisd. Zij is daarna niet meer in Curaçao geweest. Belanghebbende is sindsdien in Curaçao blijven wonen. Belanghebbendes woning te Curaçao stond sinds 2016 te koop en is in 2019 verkocht. Per 27 maart 2019 ...
LEES VERDER

Bekendmaking Nederlandse belastingdienst over te gebruiken loonbelastingtabellen voor inwoners van België, Aruba en Suriname

Op de website van de belastingdienst van Nederland is een nieuwsbericht verschenen over welke loonbelastingtabellen moeten worden gebruikt met betrekking tot werknemers die inwoner zijn van België, Aruba en Suriname. Het nieuwsbericht luidt als volgt: “Sinds 1 januari 2019 hebben in principe alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting (zie paragraaf 7.3.7 van het 'Handboek Loonheffingen 2019'). Maar door belastingverdragen hebben inwoners van België, Aruba ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2019 in Publicatieblad

In het CFN van 7 december 2018 berichtten wij reeds dat op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen en gerelateerde relevante documenten voor het jaar 2019 werden gepubliceerd. Inmiddels is ook de de formele ministeriële regeling waarbij de inkomstenbelastingtabellen 2019 en de basiskorting en de toeslagen zijn vastgesteld, beschikbaar: de Ministeriële regeling met algemene werking van de 10de december 2018 ter uitvoering van ...
LEES VERDER

Belastingplan 2019 – Nota naar aanleiding van het verslag: antwoorden op vragen over voorstel dat niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van de landenkring (waaronder de BES-eilanden) in voorkomende gevallen steeds recht zullen hebben op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Op 25 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag aangeboden met betrekking tot het wetsontwerp Belastingplan 2019. In de nota gaat de staatssecretaris ook in op de vragen die gesteld zijn over de maatregel dat niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van de landenkring (waaronder de BES-eilanden) in voorkomende gevallen steeds recht zullen hebben op het belastingdeel van de ...
LEES VERDER

Belastingplan 2019 – Verslag: vragen over voorstel dat niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van de landenkring (waaronder de BES-eilanden) in voorkomende gevallen steeds recht zullen hebben op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Op 11 oktober 2018 is verslag (hierna: het Verslag) van de vaste commissie voor Financiën vastgesteld met betrekking tot de behandeling van het op 18 september 2018 door het Nederlandse kabinet aangeboden wetsontwerp Belastingplan 2019. In het wetsontwerp wordt door het kabinet ten aanzien van de heffingskortingen in de inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen voorgesteld om in de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) op te nemen dat niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen ...
LEES VERDER

Belastingplan 2019: niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van de landenkring (waaronder de BES-eilanden) zullen in voorkomende gevallen steeds recht hebben op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Vandaag is door het Nederlandse kabinet het pakket-Belastingplan 2019 aangeboden aan het parlement. Daarin wordt door het kabinet ten aanzien van de heffingskortingen in de inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen voorgesteld om in de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) op te nemen dat niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie, een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt in navolging van Hof dat vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voorgaat op vermindering belasting ingevolge heffingskortingen

Samenvatting zaak Belanghebbende is in 2011 ingezetene van Curaçao en heeft in dat jaar een pensioenuitkering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP-pensioen) genoten uit Nederland. De Inspecteur heeft een definitieve aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2011 opgelegd. In geschil is of het verschuldigde bedrag aan belasting na aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op de juiste wijze is berekend. In het bijzonder is in geschil of bij de berekening van ...
LEES VERDER

Anders dan Gerecht in eerste aanleg oordeelt Hof dat vermindering van IB ter voorkoming van dubbele belasting voorgaat op vermindering belasting ingevolge heffingskortingen

Samenvatting zaak In deze hoger beroepszaak inzake een opgelegde aanslag inkomstenbelasting, is in geschil of bij de berekening van de aftrek van de voorkoming van dubbele belasting rekening moet worden gehouden met de heffingskortingen. Appellant, een inwoner van Curaçao, geniet een deel van zijn inkomen vanuit Nederland. De in Nederland genoten inkomsten zijn op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) voor de heffing toegewezen aan Nederland. Curaçao mag ...
LEES VERDER

Curaçao mag de betreffende uit Nederland genoten inkomsten op grond van de BRK in het belastbaar inkomen begrijpen, maar moet voorkoming van dubbele belasting verlenen. In het onderhavige geval brengt de uitleg van de term ‘berekende belasting’ met zich dat de aftrek van heffingskortingen beperkt wordt

Samenvatting zaak Belanghebbende woont in Curaçao en geniet een deel van zijn inkomen vanuit Nederland. De in Nederland genoten inkomsten zijn voor de heffing toegewezen aan Nederland. Curaçao mag op basis van artikel 24 van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) deze inkomsten ook in het belastbaar inkomen begrijpen, maar moet dan wel aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verlenen. In geschil is op welke wijze bij de berekening van ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft terecht basiskorting in aanmerking genomen op gedeelte dat niet onder de penshonado-regeling valt. Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting door inspecteur juist berekend

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft in 2006 zowel progressief belaste binnenlandse inkomsten als buitenlandse inkomsten die onder de penshonado-regeling, vallen genoten. Het Gerecht oordeelt dat belanghebbende terecht op het gedeelte van haar wereldinkomen dat niet onder de penshonado- regeling valt de basiskorting in aanmerking heeft genomen. Het buitenlands inkomen van belanghebbende bestaat uit Nederlandse huuropbrengsten, inkomsten uit Nederlandse spaartegoeden en rente- inkomsten waarbij Curaçao ingevolge de Belastingregeling voor het Koninkrijk aangewezen ...
LEES VERDER

Gerecht: heffingskorting dienst eerst in mindering te worden gebracht op de verschuldigde belasting alvorens de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te berekenen

Samenvatting zaak Belanghebbende woont in Curaçao en geniet een deel van zijn inkomen vanuit Nederland. Niet in geschil is dat ter zake van dit inkomen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting moet worden verleend. Het Gerecht oordeelt dat de heffingskorting eerst in mindering dient te worden gebracht op de verschuldigde belasting en dat vervolgens de aftrek dient te worden berekend. Verder oordeelt het Gerecht dat belanghebbende zich niet kan beroepen ...
LEES VERDER