Dat de vennootschap nooit actief is geweest en ‘hoge boetes’ vormen geen bijzondere omstandigheden waaronder niet-ontvankelijkverklaring beroep op grond van termijnoverschrijding achterwege blijft. Niet goed functioneren van adviseur komt voor rekening en risico van belanghebbende, vormt geen bijzondere omstandigheid. Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose formeelbelastingrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, gevestigd te Curaçao, zijn naheffingsaanslagen in de winstbelasting opgelegd over de jaren 2009, 2011 en 2013. Tegelijkertijd met deze aanslagen zijn verzuimboetes opgelegd van NAf 1.000 per jaar. Belanghebbende is in bezwaar gekomen tegen bovengenoemde aanslagen en verzuimboetes. De uitspraken op bezwaar zijn gedagtekend op 30 juni 2014 (2009), 18 juli 2014 (2011) en 15 ...
LEES VERDER

Naheffingsaanslag omzetbelasting hangende de beroepsprocedure overeenkomstig standpunt belanghebbende verminderd: geen belang meer bij een uitspraak op beroep, niet-ontvankelijk. Geen proceskostenvergoeding omdat belanghebbende zelf het beroepschrift heeft geschreven en ingediend, inspecteur moet wel het griffierecht vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose omzetbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag omzetbelasting over het jaar 2016 opgelegd van NAf 4.455. Daarbij is een verzuimboete (15%) van NAf 668 opgelegd wegens het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en op 26 juni 2019 beroep ingesteld bij het Gerecht. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 14 januari 2021 – derhalve ...
LEES VERDER

Aanslagen hangende de beroepsprocedure verminderd tot nihil: belang aan procedure ontvallen, niet ontvankelijk. Geen proceskostenvergoeding nu geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, inspecteur moet wel het griffierecht vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot aanslagen socialepremieheffing is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft bij uitspraken van 21 februari 2020 de bezwaren niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn en heeft daarbij de aanslagen ambtshalve verminderd (tot bepaalde bedragen, niet nihil) ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat belanghebbende bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat geen belasting zou worden geheven: naheffingstermijn vanwege kwade trouw verlengd tot tien jaar. Inspecteur maakt winstcorrectie over vordering op (overleden) digra aannemelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2009 tot en met 2016 opgelegd ten bedrage van elk NAf 20.000. Daarbij is steeds een verzuimboete opgelegd van NAf 3.000 (15%) vanwege het niet tijdig betalen van de aangegeven winstbelasting. Belanghebbende heeft op 23 maart 2019 tegen de naheffingsaanslagen en verzuimboetes bezwaar gemaakt en heeft op 2 april 2020 ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure alsnog uitspraak op het bezwaar tegen de aanslag OZB. Beroep tegen het niet tijdig beslissen niet-ontvankelijk maar wordt geacht ook te zijn gericht tegen de reële uitspraak. Ter zitting geeft de Inspecteur aan dat de aanslag verminderd dient te worden tot een aanslag naar de door belanghebbende voorgestane waarde

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een opgelegde voorlopige aanslag onroerendezaakbelasting is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 14 december 2018 een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2014 opgelegd. Belanghebbende heeft op 10 januari 2019 bezwaar gemaakt en op 11 december 2019 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 22 ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure tegemoetgekomen aan bezwaren belanghebbende: geen belang meer bij beroepsprocedure

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen in de inkomstenbelasting en premie AVBZ opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen, maar de Inspecteur heeft de bezwaren afgewezen. Belanghebbende heeft beroep ingesteld. Hangende de beroepsprocedure is tegemoetgekomen aan de bezwaren van belanghebbende. Aan belanghebbende is aftrek van verwervingskosten van NAf 500 toegekend. Van de vermindering is door de Inspecteur een schermprint ...
LEES VERDER

Inspecteur zendt schermprint aan het Gerecht waaruit blijkt dat de litigieuze aanslag is verminderd naar nihil: geen belang meer bij beroepsprocedure. Wel proceskostenvergoeding en vergoeding griffierecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is voor het jaar 2015 een aanslag in de inkomstenbelasting opgelegd. Tegelijkertijd is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag en de verzuimboete. De Inspecteur heeft het bezwaar wegens de overschrijding van de bezwaartermijn niet-ontvankelijk verklaard. De aanslag en de boete zijn gehandhaafd. Belanghebbende heeft beroep ingesteld. Kort en zakelijk samengevat wordt het beroep ...
LEES VERDER

Beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens te late indiening. Gerecht gaat ten overvloede in op de ambtshalve vermindering en merkt op dat de Inspecteur ter zitting heeft toegezegd dat de ingehouden loonbelasting zal worden verrekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is voor het onderhavige jaar 2013 een aangiftebiljet inkomstenbelasting/premieheffing uitgereikt. Op 28 juli 2017 is aan belanghebbende een taxatieve aanslag opgelegd. Tegelijkertijd is een verzuimboete van NAf 250 opgelegd. Belanghebbende heeft op 5 september 2017 aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2013 gedaan en bezwaar gemaakt tegen de aanslag en de boete. Nadien heeft belanghebbende op 27 juni 2019 ...
LEES VERDER

Beroep ingesteld tegen OZB-aanslagen zonder eerst bezwaar te maken: niet-ontvankelijk. Bezwaar tegen de andere aanslag niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn ter zake van een onroerende zaak voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2018 aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB). Belanghebbende heeft tegen de aanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft de aanslagen 2014 en 2015 ambtshalve verminderd. Belanghebbende heeft op 27 januari 2020 beroep ingesteld. In geschil is of de aanslagen ...
LEES VERDER

Verzuim wegens het niet betalen van het voor het beroep verschuldigde griffierecht: beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak met betrekking tot een formele verplichting onder de Belastingwet BES is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een boete opgelegd wegens het niet indienen van een jaarrekening over het jaar 2017. Belanghebbende heeft tegen de boete bezwaar gemaakt, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 22 maart 2020 de boete gehandhaafd. Belanghebbende heeft op 20 mei 2020 beroep ingesteld ...
LEES VERDER

Navorderingsaanslag reeds volledig verminderd: geen belang meer bij het beroep. Dat de navorderingsaanslag bij de Ontvanger nog openstaat doet daaraan niet af

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 6 december 2013 voor het jaar 2011 een aanslag inkomstenbelasting opgelegd en op 2 november 2018 voor dat jaar een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. Belanghebbende is op 13 november 2011[2018?] tegen de navorderingsaanslag in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft op 28 december 2018 uitspraak op bezwaar gedaan en het belastbaar inkomen verminderd tot een conform door ...
LEES VERDER

Beroep inzake opgelegde verzuimboetes wegens niet tijdig ingediende aangiften loonbelasting en premies niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. Gerecht overweegt ten overvloede over cumulatie van verzuimboetes, maar komt door de niet-ontvankelijkheid van het beroep niet toe aan beantwoording van de vraag of de boetes door cumulatie terecht zijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, exploiteert een ‘Bed and Breakfast’. “S” is de directeur-enig aandeelhouder van belanghebbende. Belanghebbende heeft in het onderhavige jaar 2017 geen personeel in dienst. Aan belanghebbende zijn over onderhavige periode (januari tot en met oktober 2017) aangiftebiljetten uitgereikt. De aan belanghebbende uitgereikte aangiftebiljetten zijn ingericht voor het verstrekken van gegevens ten behoeve van de vaststelling ...
LEES VERDER

Twee verliesgevende dansactiviteiten van eenmanszaak niet aangemerkt als bron van inkomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende geniet inkomsten uit dienstbetrekking als lerares op een school in Curaçao. Belanghebbende is van 1 november 2015 tot 20 december 2017 ingeschreven geweest in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van Curaçao als eigenaar van de eenmanszaak (bedrijfsomschrijving: “Het geven van workshops. Het zich bezighouden met kunst, sport en recreatie o.a. dansshows”). Voor de jaren ...
LEES VERDER

Geen controleerbare en sluitende kasadministratie gevoerd: niet voldaan aan administratieplicht. Omkering en verzwaring bewijslast, maar schatting inspecteur blijft in stand. Boetes verminderd wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak (verhuur auto’s en pick-ups aan derden, voornamelijk aan toeristen). Auto’s die gedurende een langere periode zijn verhuurd, worden verkocht. Namens de Inspecteur heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden bij belanghebbende. Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat niet is voldaan aan de administratieplicht ingevolge artikel 43, lid 2 van de Algemene ...
LEES VERDER

Uitspraken verzonden naar het adres dat belanghebbende zelf telefonisch heeft doorgegeven aan de Inspecteur: termijnoverschrijding niet verschoonbaar te achten, beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AZV: met dagtekening 31 oktober 2013 voor het jaar 2010, met dagtekening 31 oktober 2014 voor het jaar 2011 en met dagtekening 29 mei 2015 voor het jaar 2012. Daarbij zijn verzuimboetes opgelegd van Afl. 250 vanwege het niet tijdig doen van aangifte.. Belanghebbende heeft op 6 juni 2016 ...
LEES VERDER

Belanghebbende trekt de onjuiste conclusie dat de op 4 mei 2019 aangevangen beroepstermijn op 4 juli 2019 is geëindigd. De gevolgen van deze onjuiste opvatting komen voor rekening en risico van belanghebbende: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is met dagtekening 14 juli 2017 een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2015 opgelegd. Belanghebbende heeft op 15 september 2017 bezwaar gemaakt tegen de aanslag. De Inspecteur heeft bij uitspraak van 3 mei 2019 het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn maar vermindert (ook op 3 mei 2019) de aanslag ambtshalve. Belanghebbende heeft op ...
LEES VERDER

Gerecht acht reconstructie kasboek aan de hand van de dagelijkse kassastroken niet dermate overtuigend dat daarmee elke redelijke twijfel is uitgesloten dat deze omzetverhouding juist is

Samenvatting zaak In deze Curaçaose omzetbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft sinds 2010 een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De ondernemingsactiviteiten bestaan onder meer uit het exploiteren van een toko. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld over de jaren 2012 tot en met 2016. In het controlerapport wordt geconcludeerd dat niet is voldaan aan de administratieplicht ingevolge artikel 43, lid 2 van de Algemene landsverordening ...
LEES VERDER

Hypothecaire lening aangegaan ter uitbreiding van de woning waarvan de moeder de grond in erfpacht heeft. Geen sprake van een eigen woning die belanghebbende ter beschikking staat: renteaftrek terecht geweigerd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woont in een woning waarvan zijn moeder de grond sinds 1986 in erfpacht heeft. Belanghebbende heeft in 2006 ter uitbreiding van de woning een leningsovereenkomst gesloten bij een bank. Ten behoeve van de bank is op de woning een recht van hypotheek gevestigd tot zekerheid van nakoming door belanghebbende van zijn verplichtingen uit de leningsovereenkomst. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Belanghebbende moet eerst bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Gerecht stuurt brief belanghebbende door aan de Inspecteur om alsnog als bezwaarschrift te worden behandeld

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 26 juni 2019 een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2017 opgelegd ten bedrage van NAf 6.000. Daarbij is een verzuimboete van NAf 1.000 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bij brief van 5 augustus 2019, ingekomen bij het Gerecht op 18 september 2019, beroep ingesteld. Kort samengevat overweegt het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: ...
LEES VERDER

Gerecht acht niet aannemelijk dat de door belanghebbende beschreven procedure de vaste gedragslijn voor teruggaaf van accijns op sigaretten was. Ook overigens niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor teruggaaf. Ontbreken rechtsmiddelverwijzing leidt tot verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is importeur van onder andere sigaretten. Op basis van artikel 2 van de Landsverordening accijns op sigaretten (hierna: Las) wordt accijns geheven van sigaretten welke in het vrije verkeer worden gebracht. De accijns wordt voldaan door middel van accijnszegels (artikel 3, lid 1 Las). Belanghebbende heeft verzocht om teruggaaf van accijns die betaald is voor accijnszegels. De ...
LEES VERDER

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Zaak waarin het Hof oordeelde dat geen sprake was van verschoonbare termijnoverschrijding. Belanghebbende mocht er niet op vertrouwen dat zij extra tijd had om beroep in te stellen

Samenvatting zaak Op 3 april 2020 heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof)  van 13 februari 2019, nr. AUA2018H00116 (ECLI:NL:OGHACMB:2019:51) afgedaan met toepassing van artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Het betreft een zaak waarin het Hof oordeelde dat ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure komt de Inspecteur geheel aan de bezwaren tegemoet: geen belang meer bij uitspraak op het beroep. Inspecteur dient wel griffierecht te vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose formeelbelastingrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is met dagtekening 19 september 2018 een naheffingsaanslag in de omzetbelasting over het tijdvak mei 2018 opgelegd van NAf 500. Belanghebbende heeft op 19 september 2018 bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 26 april 2019 de naheffingsaanslag gehandhaafd. Belanghebbende heeft op 9 mei 2019 beroep ingesteld tegen de ...
LEES VERDER

Boete wegens betaalverzuim overeenkomstig het boetebeleid en passend en geboden. Onjuist betalingskenmerk vermeld, geen recht op bezwaarkostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose formeelbelastingrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangifte winstbelasting voor het jaar 2015 gedaan naar een bedrag van NAf 63. Belanghebbende heeft het belastingbedrag van NAf 63 overgemaakt op 6 juli 2016. In de omschrijving op het rekeningafschrift is een onjuist betalingskenmerk vermeld. Aan belanghebbende is met dagtekening 23 juni 2017 een naheffingsaanslag in de winstbelasting over het jaar 2015 opgelegd van ...
LEES VERDER

Inspecteur stelt de indiener van het bezwaar niet in de gelegenheid alsnog domicilie te kiezen en zendt de uitspraken naar de executeur-testamentair in de VS. Ondanks overschrijding beroepstermijn met één dag toch geen verzuim

Samenvatting zaak In deze formeel belastingrechtelijke zaak met betrekking tot een aanslag vastgoedbelasting is het volgende aan de orde. Erflater was eigenaar van de onroerende zaak. Zij is in 2014 overleden. In het kader van de afwikkeling van de nalatenschap is de onroerende zaak op 28 februari 2017 overgedragen aan mevrouw [ME], een voormalige vriendin van erflater en ex-echtgenote van de gemachtigde [A]. Reeds voor overlijden van erflater was het ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de termijnoverschrijding verschoonbaar is te achten: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting, premie AOV en premie AVBZ voor het jaar 2012 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak van 19 maart 2014 de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft op 12 januari 2018 bij de Inspecteur beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Kort ...
LEES VERDER

Beroepschrift buiten de wettelijke termijn ingediend omdat belanghebbende met vertraging kennis heeft genomen van de uitspraak. In casu gold nog de termijn van drie weken voor het ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’ indienen van het beroep, beroep ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn met dagtekening 2 augustus 2013 aanslagen inkomstenbelasting, premie AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2010 opgelegd, met dagtekening 23 september 2016 aanslagen inkomstenbelasting, premie AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2011 en met dagtekening 29 september 2017 een naheffingsaanslag premie AVBZ (inhoudingsplichtige) voor het jaar 2014 opgelegd ...
LEES VERDER

Bij verkeerde adressering van de uitspraak op bezwaar vangt de beroepstermijn pas aan op de dag van de ontvangst van de uitspraak door de belanghebbende. In casu is de uitspraak niet op de juiste wijze bekend gemaakt: beroep ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is met dagtekening 13 april 2018 een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2015 opgelegd. Belanghebbende heeft op 4 mei 2018 bezwaar gemaakt tegen de aanslag. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 13 juli 2018 de aanslag verminderd. Deze uitspraak is gestuurd naar het oude adres op Curaçao van ...
LEES VERDER

Verzet tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring van beroep wegens niet betalen griffierecht ongegrond verklaard

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen in de grondbelasting en  voorlopige aanslagen onroerendezaakbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de opgelegde aanslagen. De Inspecteur heeft uitspraken op bezwaar gedaan, waartegen door belanghebbende beroep is ingesteld. Bij e-mailbericht van 21 augustus 2019 heeft de griffier belanghebbende gewezen op de verschuldigdheid van griffierecht ten bedrage van ...
LEES VERDER

Waarde voor de vastgoedbelasting van een te Bonaire gelegen terrein niet tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Belanghebbende levert onvoldoende bewijs voor een lagere waarde. Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse vastgoedbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een terrein gelegen te Bonaire. De Inspecteur heeft bij de waarde van de onroerende zaak per waardepeildatum 1 januari 2011 bij beschikking van 6 april 2014 vastgesteld op USD 927.000 en de aanslagen over de jaren 2012, 2013 en 2014 met inachtneming van die waarde opgelegd. De aanslagen hebben als dagtekening respectievelijk 30 mei ...
LEES VERDER

Na kennisneming van de uitspraak op bezwaar resteerde nog een beroepstermijn van meer dan 5 weken, maar belanghebbende stelt buiten de beroepstermijn beroep in: niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose formeelbelastingrechtelijk zaak met betrekking tot aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen in de inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en AVBZ opgelegd, waartegen belanghebbende bezwaar heeft gemaakt. De uitspraken op bezwaar van de Inspecteur hebben een dagtekening van 28 december 2018 (2007 t/m 2009) en 8 februari 2019 (2010 t/m 2015). Belanghebbende heeft op 26 april 2019 ...
LEES VERDER