Gerecht gaat ervan uit dat Eiser slechts als stroman heeft gefungeerd en dat partijen hebben afgesproken dat Gedaagde de eenmanszaak voor eigen rekening en risico zou gaan drijven. Gedaagde aansprakelijk voor belasting- en premieaanslagen

Samenvatting zaak Het betreft hier een Arubaanse civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk. Partijen hebben op 3 augustus 2006 [in de uitspraak staat "2016" maar wij gaan er vooalsnog vanuit dat daar 2006 bedoeld is zonder te willen uitsluiten dat het een ander jaartal moet zijn; red.] een eenmanszaak ingeschreven in de kamer van ...
LEES VERDER

Beleid Inspecteur Sint Maarten inzake verrekening Amerikaanse bronbelasting ziet op voorkoming van dubbele belasting en geldt niet voor de premieheffing AVBZ en AOV

Samenvatting zaak In het onderhavige jaar 2012 woont en werkt belanghebbende in Sint Maarten. Belanghebbende heeft de Amerikaanse nationaliteit en is beneficiary van een trust die in 1957 is ingesteld naar Amerikaans recht. In haar aangifte inkomstenbelasting 2012 heeft belanghebbende interest en dividend uit de trust aangegeven. Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2012 aanslagen ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2017 SVB met onder meer cijfers over premiebaten sociale verzekeringen

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft haar jaarverslag 2017 gepubliceerd. Het jaarverslag is geplaatst op de website van de SVB (www.svbcur.org). In 2017 bedroegen de totale premiebaten ANG 775.787.833 tegenover een totaal van ANG 742.750.413 in 2016. De premiebaten worden als volgt gespecificeerd (in ANG): Ziektefonds: 20.628.612 (2016: 21.327.875) Ongevallenfonds: 21.656954 (2016: 22.318.301) Ouderdomsfonds: ...
LEES VERDER

Ontwerp-begroting 2019: reactie Cft met passages over belastingen en sociale premies. Realisatie omzetbelasting eerste helft 2018 geen indicatie voor opbrengststijging van ANG 40 miljoen. Tekorten BVZ omgeslagen in flinke overschotten

Op 11 september 2018 werd door de Regering Ontwerp-begroting 2019 aangeboden aan de Staten van Curaçao. In de speciale uitgave van het CFN van 19 september 2018 hebben wij met een achttal artikelen aandacht besteed aan onderwerpen in de begroting met betrekking tot belastingen, belastingheffing en belastingbeleid. Klik hier om naar het CFN van 19 september 2018 te ...
LEES VERDER

Eiseres in schadevergoedingszaak gehouden om de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren voor eventuele belasting- en/of premieheffing over deze vergoeding

Samenvatting zaak Het betreft hier een Arubaanse civielrechtelijke zaak waarin het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) zich buigt over onder meer de vraag of tussen partijen een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen. Hoewel deze zaak vanzelfsprekend vooral vanuit civielrechtelijke optiek interessant is, heeft deze zaak ook een voor de belastingpraktijk interessant ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de werkgever gehouden is over de ziekteperiodes aan de werknemer te betalen 80% van het basisloon plus 80% van de service charge. De service charge moet ook in aanmerking worden genomen omdat de werkgever de daarover ingehouden premies heeft doorbetaald aan de SZV

Samenvatting zaak In deze civielrechtelijke zaak in Sint Maarten heeft de werkgever tijdens de ziekteperiode van een werknemer 80% van het basisloon doorbetaald. De werknemer vordert evenwel, kort samengevat, dat de werkgever aan hem 80% van zijn basisloon plus de service charge betaalt, berekend op grond van artikel 2 lid 3 van de Landsverordening Ziekteverzekering ...
LEES VERDER

Gerecht verklaart klagers beroep tegen de weigering van de Minister om positief te beslissen op een verzoek om teruggave van het door hem op aanslag betaalde werkgeversdeel AZV-premie gegrond en stelt uit een oogpunt van definitieve geschilbeslechting de renteschadevergoeding zelf vast

Samenvatting zaak Het betreft hier een uitspraak van de ambtenarenrechter in een Arubaanse zaak met een raakvlak met de premieheffing, meer in het bijzonder met betrekking tot de premie ingevolge de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (hierna: AZV). Klager had in het jaar 2010 meerdere dienstverbanden, te weten van 1 januari tot 10 oktober met het land ...
LEES VERDER

Bijstelling bedragen IB en vastelling LB- en premietabellen 2018 in Staatscourant

Op 28 december 2017 is in de Staatscourant de regeling Bijstelling bedragen Wet inkomstenbelasting BES en vaststelling loonbelasting- en premietabellen Wet loonbelasting BES voor 2018, nr. 2017-0000230211, gepubliceerd. Meer specifiek: de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 december 2017, jaargang 2017, nr. 70978 (Stcrt. 2017, 70978). CFN-artikelnr. 20180112-10 BRONDOCUMENT BRON: www.officielebekendmakingen.nl BRON: www.overheid.nl ...
LEES VERDER

Curaçao mag de betreffende uit Nederland genoten inkomsten op grond van de BRK in het belastbaar inkomen begrijpen, maar moet voorkoming van dubbele belasting verlenen. In het onderhavige geval brengt de uitleg van de term ‘berekende belasting’ met zich dat de aftrek van heffingskortingen beperkt wordt

Samenvatting zaak Belanghebbende woont in Curaçao en geniet een deel van zijn inkomen vanuit Nederland. De in Nederland genoten inkomsten zijn voor de heffing toegewezen aan Nederland. Curaçao mag op basis van artikel 24 van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) deze inkomsten ook in het belastbaar inkomen begrijpen, maar moet dan wel aftrek ter ...
LEES VERDER

Niet aannemelijk gemaakt dat vaste kostenvergoedingen geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van de noodzakelijke kosten die de werknemer tot verwerving van zijn loon maakt

Samenvatting zaak Belanghebbende verstrekt vaste kostenvergoedingen aan twee van haar medewerkers. Tegenover de betwisting van de Inspecteur heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat deze vergoedingen voor het volle bedrag geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van de noodzakelijke kosten die de werknemer tot verwerving van zijn loon maakt. Het gelijk is aan de Inspecteur ...
LEES VERDER

Beroep niet tijdig gemotiveerd. Ook uit andere stukken niet zonneklaar tegen welke punten de belastingplichtige in beroep wenst te komen

Samenvatting zaak Ingevolge artikel 8.103 van de Belastingwet BES dient het beroepschrift de gronden van het beroep te bevatten. Belanghebbende heeft het beroep niet tijdig gemotiveerd. Indien in het beroepschrift een motivering ontbreekt maar het uit andere stukken zonneklaar is tegen welke punten de belastingplichtige in beroep wenst te komen, dan zou in die zin ...
LEES VERDER